Jestes tutaj: Strona główna > Dokumenty > Dokumenty
 

Statut Szkoły

Statut

Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

w Miejscu PiastowymNa podstawie art. 58, ust. 6 ustawy z dnia 1 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) ustala się statut określający cele nauczania i wychowania oraz organizację Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym.
Nazwa szkoły
§ 1

Szkoła nosi pełną nazwę Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym.
Siedzibą szkoły jest obiekt w Miejscu Piastowym przy ul. Ks. Markiewicza 25b.
Szkoła może używać również nazwy skróconej w brzmieniu Michalicki Zespół Szkół w Miejscu Piastowym.
§ 2

1. Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym tworzą:
1.1. trzyletnie liceum ogólnokształcące na podbudowie gimnazjum,
1.2. czteroletnie technikum na podbudowie gimnazjum
1.3. dwu lub trzyletnia (w zależności od zawodu) zasadnicza szkoła zawodowa na podbudowie gimnazjum
1.4. trzyletnie technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej,
1.5. zasadnicza szkoła zawodowa specjalna.
2. Szkoła prowadzi warsztaty szkolne oraz internat.
§ 3

W szkole mogą być tworzone, w przypadku zapotrzebowania, nowe kierunki kształcenia, w tym także oddziały wielozawodowe.
Organ prowadzący szkołę
§ 4

Organem prowadzącym szkołę jest Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła, al. M. J. Piłsudskiego 248/252, 05-261 Marki – Struga.
§ 5

Święto szkoły, związane z patronem szkoły, ustala się na 29 września, który jest dniem świątecznym w Zgromadzeniu Świętego Michała Archanioła.
Cele i zadania szkoły
§ 6

1. Szkoła realizuje cele i zadania zgodne z aktualnym stanem prawa oświatowego, a w szczególności:
1.1. umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły oraz umożliwia absolwentom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia,
1.2. kształtuje moralne i duchowe wartości uczniów w oparciu o Społeczną Naukę Kościoła,
1.3. kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem współdziałania z rodzicami,
1.4. sprawuje opiekę nad uczniami w zależności od ich potrzeb oraz możliwości szkoły.
§ 7

1. Szczególne cele nauczania i wychowania to:
1.1. praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczniów do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
1.2. przygotowanie ogólne uczniów do kontynuowania nauki, w tym na studiach wyższych,
1.3. wdrażanie uczniów do samokształcenia oraz podnoszenia kultury zawodowej i ogólnej,
1.4. wychowywanie uczniów na praworządnych obywateli Rzeczpospolitej Polskiej a głównie:
- kształtowanie postaw moralnych i społecznych zgodnych z zasadami wychowania chrześcijańskiego,
- wychowanie w duchu poszanowania drugiego człowieka,
- kształtowanie poczucia obowiązku, dyscypliny pracy i nauki,
- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za ochronę przyrody i środowisko naturalne, umożliwienie uczniom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej i religijnej,
1.5. udzielanie uczniom pomocy pedagogicznej,
1.6. organizowanie opieki nad uczniami niepełnosprawnymi,
1.7. umożliwienie rozwijania zainteresowań uczniów, realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie,
1.8. organizowanie nauki religii na obowiązujących zasadach,
1.9. zapobieganie zjawiskom patologii poprzez współpracę z rodzicami, poradnią psychologiczno - pedagogiczną, jednostkami policji, sądami dla nieletnich, prokuraturą itp.
2. Cele nauczania i wychowania uwzględniają program wychowawczy i program profilaktyki uchwalony przez Radę Pedagogiczną po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
§ 8

Zadania opiekuńcze szkoła realizuje poprzez:
1.1. opiekę nad uczniami w czasie lekcji i podczas zajęć praktycznych, którą sprawują nauczyciele prowadzący zajęcia,
1.2. opiekę nad uczniami w czasie przerw, którą sprawują wyznaczeni przez dyrekcję szkoły nauczyciele,
1.3.opiekę nad uczniami podczas wycieczek i zajęć organizowanych przez szkołę, którą sprawują wyznaczeni nauczyciele,
1.4. opiekę nad uczniami z zaburzeniami rozwojowymi, którą sprawują wszyscy nauczyciele, a głównie wychowawcy klas, pedagog szkolny, lekarz i higienistka szkolna,
1.5. opiekę nad uczniami, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebna jest stała bądź doraźna pomoc materialna, którą sprawują wychowawcy klas i pedagog szkolny.
2. Dyrektor szkoły przydziela każdemu oddziałowi klasowemu opiekę ze strony jednego nauczyciela zwanego wychowawcą.
3. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca prowadzi swój oddział przez cały cykl nauczania.
Wychowawca klasy może być zmieniony na prośbę rodziców lub uczniów. Prośbę o zmianę wychowawcy z podaniem przyczyn kierują wnioskujący w formie pisemnej do dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły po rozpatrzeniu sprawy podejmuje decyzję o zmianie lub pozostawieniu wychowawcy.
Organy szkoły
§ 9

1. Organami szkoły są:
1.1. dyrektor szkoły,
1.2. rada pedagogiczna,
1.3. rada rodziców,
1.4. samorząd uczniowski.
2. Każdy z wyżej wymienionych organów ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych regulaminami zgodnymi z ustawą o systemie oświaty.
3. Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest za wymianę informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowanych działaniach oraz decyzjach.
4. Ewentualne spory pomiędzy dyrektorem szkoły, radą rodziców i samorządem uczniowskim rozstrzygane są na wspólnym zebraniu tych organów, a w ostateczności spór ten rozstrzyga organ prowadzący szkołę.
§ 10

1. Szkołą kieruje dyrektor, który reprezentuje ją na zewnątrz, jest pracodawcą dla pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej.
2. Dyrektor sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą uczącą się w szkole.
3. Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest w szczególności za:
3.1. dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły,
3.2. realizację zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej i innych organów szkoły podjętymi w ramach ich kompetencji stanowiących oraz zarządzeniami organów nadzorujących szkołę,
3.3. tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów i wychowanków,
3.4. zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym, zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo - wychowawczych,
3.5. administrację, finanse i gospodarczą obsługę szkoły.
4. Szczegółowy zakres obowiązków Dyrektora i jego kompetencje określają:
4.1. ustawa o systemie oświaty,
4.2. ustawa Karta Nauczyciela,
4.3. niniejszy statut,
4.4. inne przepisy szczegółowe.
5. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje ze wszystkimi organami szkoły, organem prowadzącym i nadzorującym szkołę i środowiskiem lokalnym.
§ 11

W szkole tworzy się inne stanowiska kierownicze:
1.1. wicedyrektora do spraw dydaktycznych,
1.2. wicedyrektora do spraw wychowawczych,
1.3. kierownika warsztatów szkolnych,
1.4. zastępcy kierownika warsztatów szkolnych,
1.5.kierownika kształcenia praktycznego,
1.6. kierownika internatu.
2. Dyrektor powierza te stanowiska i odwołuje z nich po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę i rady pedagogicznej..
3. Zakres zadań osób, którym powierzono stanowiska kierownicze, Dyrektor szkoły podaje do wiadomości społeczności szkolnej.
§ 12

W szkole tworzy się stanowisko inspektora bhp . Zadania inspektora określa jego zakres czynności.
§ 13

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły, powołanym do podejmowania uchwał w sprawach związanych z realizacją działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i organizacyjnej szkoły.
2. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.
3. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
4. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział, także z głosem doradczym, osoby zapraszane przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
5. Szczegółowe kompetencje i organizację pracy Rady Pedagogicznej określa jej regulamin.
§ 14

1. Reprezentantem ogółu rodziców jest Rada Rodziców.
2. Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców uczniów Szkoły.
3. Zadania, organizację, zasady wyboru i tryb pracy Rady Rodziców określa regulamin Rady Rodziców.
4. Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego Szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, Dyrektora, Rady Pedagogicznej we wszystkich sprawach dotyczących Szkoły.
5. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej Szkoły.
§ 14a

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w wychowaniu i kształceniu młodzieży.
2. Zasadami współdziałania rodziców z nauczycielami są:
2.1. prawo rodziców do znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych i opiekuńczych szkoły, o których informuje dyrektor szkoły na zebraniu ogólnym, 
a wychowawcy na zebraniach klasowych,
2.2. prawo rodziców do znajomości przepisów wewnątrzszkolnego systemu oceniania, 
z którymi zapoznaje rodziców dyrektor szkoły oraz wychowawcy klas,
2.3. prawo rodziców do rzetelnej informacji na temat swojego dziecka zarówno ze strony dyrekcji, wychowawcy klasy jak i nauczycieli uczących w danej klasie,
2.4. prawo rodziców do uzyskania informacji na temat dalszego kształcenia swoich dzieci,
2.5. prawo rodziców do wyrażania swoich opinii na temat pracy szkoły, 
2.6. organizowanie spotkań z rodzicami celem wymiany informacji, doświadczeń oraz dyskusji na tematy wychowawcze.
§ 15


1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

3. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie dotyczące wszystkich spraw Szkoły, w szczególności podstawowych praw uczniów, określonych w ustawie o systemie oświaty.
Organizacja szkoły
§ 16


Terminy rozpoczynania i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa minister właściwy do spraw oświaty.
§ 17

1. Szczegółową organizację nauczania wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora szkoły do 30 kwietnia, każdego roku, który zatwierdzony jest przez organ prowadzący.

2. Arkusz organizacji szkoły zawiera: liczbę pracowników szkoły, w tym zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć.
§ 18

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział klasowy złożony z uczniów.
2. Liczbę uczniów w oddziale ustala organ prowadzący w oparciu o przepisy wydane przez ministra właściwego do spraw oświaty.
§ 19
1. Podstawowe formy pracy szkoły to zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie lekcyjnym, praktyczna nauka zawodu organizowana w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych oraz zajęcia opiekuńczo – wychowawcze prowadzone w internacie.
2. Godzina lekcyjna i godzina wychowawcza trwa 45 minut, godzina lekcyjna zajęć praktycznych 55 minut, zaś zajęć opiekuńczo - wychowawczych 60 minut.
§ 19a

1. Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych.
2. Zajęcia dodatkowe to:
2.1. dodatkowy język obcy, dla którego ustalona została podstawa programowa,
2.2. inne zajęcia edukacyjne, dla których brak podstawy programowej.
3. Zajęcia dodatkowe wprowadza Dyrektor szkoły do szkolnego planu nauczania po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.

4. Prowadzenie zajęć dodatkowych zleca nauczycielom Dyrektor na wniosek: uczniów, rodziców, nauczyciela, pedagoga szkolnego.§ 20


W celu zapewnienia właściwych warunków nauki i bezpieczeństwa corocznie dokonuje się podziału klasy na grupy, zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów wydanych przez ministra właściwego do spraw oświaty.§ 21


1. Zajęcia edukacyjne stanowiące realizacje podstawy programowej są organizowane w oddziałach.

2. Zajęcia w liceum ogólnokształcącym w zakresie rozszerzonym mogą być prowadzone w oddziałach lub zespołach międzyoddziałowych albo międzyszkolnych .

3. Nauczanie języków obcych może być prowadzone w zespołach międzyoddziałowych, z uwzględnieniem poziomu umiejętności językowych uczniów.

4. W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z Dyrektorem, realizacja zajęć edukacyjnych w ramach kształcenia ogólnego może odbywać się poza szkoła, np. w formie wyjść, wycieczek do kin, teatrów, bibliotek, muzeów, itp.

5. W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z Dyrektorem, realizacja zajęć edukacyjnych w ramach kształcenia zawodowego może być prowadzona na terenie szkół wyższych, centrów kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, a także u pracodawców.§ 22


1. W szkole w celu realizowania programu zajęć praktycznych działają warsztaty szkolne oraz pracownie szkolne.

2. Zajęcia praktyczne organizowane są w celu opanowania przez uczniów umiejętności zawodowych, niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie.

3. Zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez uczniów na zajęciach praktycznych oraz wymiar godzin tych zajęć określa program nauczania dla danego zawodu.

4. Zajęcia praktyczne mogą być organizowane w systemie zmianowym.

5. Zajęcia praktyczne prowadzone są w grupach, w których liczba uczniów umożliwia realizacje programu nauczania, uwzględnia specyfikę nauczanego zawodu, przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz warunki lokalowe i techniczne. Podziału uczniów na grupy dokonuje Dyrektor szkoły.

6. Zajęcia praktyczne prowadzą nauczyciele.§ 23

1. Praktyki zawodowe organizuje się dla uczniów w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.

2. Praktyki zawodowe organizowane są w warsztatach szkolnych oraz poza szkołą.

3. Praktyka organizowana poza szkołą odbywa się na podstawie umowy, którą zawiera Dyrektor szkoły z podmiotem przyjmującym uczniów.

4. Za organizację praktyk zawodowych odpowiedzialny jest kierownik warsztatów szkolnych.

5. Organizacja praktyk zawodowych jest zgodna z przepisami wydanymi przez ministra właściwego do spraw oświaty.§ 24

1. Szkoła prowadzi dodatkowe zajęcia dla uczniów w formach pozaszkolnych, które zwiększają szansę ich zatrudnienia.

2. Zajęcia te organizowane są w porozumieniu z organem prowadzącym oraz we współpracy z urzędami pracy, pracodawcami, placówkami kształcenia ustawicznego i placówkami ształcenia praktycznego.§ 24a

1. Szkoła organizuje wewnątrzszkolny system doradztwa oraz zajęcia związane z wyborem dalszego kierunku kształcenia.

2. System doradztwa polega m.in. na współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, wyższymi uczelniami i urzędem pracy.

§ 25

1. W szkole działa biblioteka szkolna, która jest multimedialną pracownią informacyjną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów oraz zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

2. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

3. Praca nauczyciela bibliotekarza zapewnia:

3.1. korzystanie z książek i innych źródeł informacji,

3.2. poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł oraz efektywne posługiwanie się technologią informacyjną,

3.3. rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u nich nawyku czytania i ucznia się,

3.4. organizowanie działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.

4. Czas pracy biblioteki umożliwia dostęp do zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

5. Biblioteka szkolna współpracuje ze środowiskiem szkolnym według następujących zasad:

5.1. uczniowie i nauczyciele korzystają z wyposażenia biblioteki i jej zbiorów na miejscu,

5.2. zbiory biblioteki udostępniane są w formie wypożyczeń do domu nauczycielom, uczniom, a także ich rodzicom na kartę czytelnika dziecka,

5.3. nauczyciele gromadzą w pracowniach przedmiotowych zbiory podręczne ewidencjonowane w księdze inwentarzowej biblioteki,

5.4. nauczyciele współpracują z nauczycielem bibliotekarzem w celu uzupełniania zbiorów.

6. Nauczyciel bibliotekarz współpracuje z bibliotekami środowiskowymi, a także z innymi bibliotekami, np. z wykorzystaniem Internetu.

7. Nauczyciel bibliotekarz prowadzi zajęcia przysposobienia czytelniczo-informacyjnego w klasach pierwszych, oraz w miarę potrzeb i możliwości w klasach pozostałych.


Internat§ 26

1. Szkoła prowadzi internat.

2. Liczbę wychowanków w grupie wychowawczej, w tym obejmującej wychowanków niepełnosprawnych oraz tygodniowy wymiar zajęć opiekuńczych i wychowawczych określają przepisy ministra właściwego do spraw oświaty.

3. Internat prowadzi działalność w okresie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a także może organizować dodatkowe zajęcia w okresach wolnych od zajęć.

4. Prawa i obowiązki wychowanków określa regulamin internatu.§ 26 a

1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość i higieniczne warunki spożywania posiłków w stołówce internatu.

2. Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce internatu ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z kierownikiem internatu i rodzicami uczniów mieszkających w internacie.

3. Uczniom będącym w szczególnie trudnej sytuacji materialnej szkoła pomaga w uzyskaniu funduszy na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania w internacie.§ 27

W przypadku uczniów mieszkających na stancjach, lub w internatach innych szkół wychowawcy klas na bieżąco współpracują z kierownictwem tych internatów.Nauczyciele i inni pracownicy szkoły.§ 28

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli, pracowników ekonomiczno-administracyjnych, oraz pracowników obsługi.

2. Zasady zatrudnienia nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust.1 określają odrębne przepisy.§ 29

1. Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą, a także odpowiedzialni są za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych ich opiece uczniów.

2. Szczegółowy zakres zadań nauczycieli to :

2.1. odpowiedzialność za życie i zdrowie oraz bezpieczeństwo uczniów,

2.2. prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego,

2.3. dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny,

2.4. wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań,

2.5. bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe ich traktowanie,

2.6. udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozeznanie potrzeb uczniów,

2.7. doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej.

3. Nauczyciel oprócz prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych w obowiązującym wymiarze tygodniowym, w ramach wynagrodzenia zasadniczego zobowiązany jest także do prac związanych bezpośrednio z organizacją procesu dydaktyczno-wychowawczego, a w szczególności do :

3.1. pisemnego opracowywania na rok szkolny rozkładu materiału według obowiązującego programu nauczanego przedmiotu,

3.2. rzetelnego przygotowywania się do prowadzenia każdej formy zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych a w okresie pierwszych trzech lat pracy do sporządzania pisemnych ramowych konspektów zajęć,

3.3. udzielania uczniom konsultacji indywidualnych i zbiorowych oraz pomocy w przygotowywaniu się do egzaminów, konkursów i olimpiad przedmiotowych,

3.4. sprawowania opieki nad pracownicą przedmiotową oraz przejawiania właściwej troski o powierzony mu sprzęt szkolny, środki dydaktyczne, urządzenia i materiały niezbędne do nauczania przedmiotu oraz realizacji innych zajęć wychowawczych i opiekuńczych,

3.5. współpracy z wychowawcami klas,

3.6. współpracy z rodzicami ( opiekunami ) oraz środowiskiem wychowawczym uczniów,

3.7. prowadzenia zajęć profilaktyczno-resocjalizacyjnych z uczniami zagrożonymi lub niedostosowanymi społecznie, ( dotyczy : pedagog szkolny )

3.8. prowadzenia orientacji zawodowej uczniów w ramach określonych danym przedmiotem nauczania,

3.9. organizowania i prowadzenia prac społecznych na rzecz szkoły i środowiska z uczniami powierzonej mu klasy,

3.10. troski o bezpieczeństwo, higienę i zdrowie uczniów / wychowanków / w czasie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych w szkole i poza szkołą,

3.11. aktywnego udziału w pracach Rady Pedagogicznej i jej zespołach,

3.12. prowadzenia ustalonej w odrębnych przepisach dokumentacji związanej z realizacją wszystkich zadań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych.§ 30

1. Dyrektor szkoły tworzy zespoły wychowawcze, przedmiotowe i inne zespoły problemowo-zadaniowe.

2. Dyrektor powołuje przewodniczących zespołów.

3. Zadania zespołów to :

3.1. uzgadnianie sposobów realizacji programów nauczania, dokonywanie ich korekt, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych,

3.2. podejmowanie decyzji w sprawach wyboru programów nauczania i podręczników,

3.3. otoczenie opieką początkujących nauczycieli : doradztwo metodyczne, doskonalenie zawodowe,

3.4. współdziałanie w organizowaniu pracowni i uzupełnianiu jej wyposażenia,

3.5. opiniowanie przygotowanych w szkole, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania.§ 31

1. Zadaniem wychowawcy klasowego jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności :

1.1. czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie, w warsztatach szkolnych, utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami powierzonej mu klasy dla ustalenia jednakowych wymagań wobec uczniów i sposobów udzielania im pomocy w nauce,

1.2. interesowanie się postępami uczniów w nauce, zwracanie szczególnej uwagi na tych, którzy mają trudności w nauce, analizowanie wspólnie z zespołem uczniowskim przyczyn niepowodzeń i podejmowanie środków zaradczych,

1.3. badanie przyczyn opuszczania przez uczniów zajęć szkolnych, podejmowanie inicjatywy w sprawie organizowania pomocy dla tych, którzy opuścili zajęcia szkolne i mają trudności w uzupełnianiu materiału,

1.4. współdziałanie z biblioteką szkolną, nauczycielami języka polskiego w organizowaniu i rozwoju czytelnictwa uczniów, zachęcanie uczniów do aktywnego udziału w pracach pozalekcyjnych i interesowanie się udziałem w różnych formach tych zajęć,

1.5. współdziałanie z nauczycielami zajęć praktycznych celem pogłębienia zamiłowania do obranego zawodu,

1.6. kształtowanie wzajemnych stosunków pomiędzy uczniami na zasadzie życzliwości i współdziałania, wytwarzania atmosfery sprzyjającej rozwojowi wśród więzi koleżeńskich i przyjaźni,

1.7. rozwijanie samorządnych form społecznego życia klasy,

1.8. ułatwianie uczniom właściwego organizowania i wykorzystywania wolnego czasu,

1.9. podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami i innymi członkami społeczności szkolnej,

1.10. badanie przyczyn niewłaściwego zachowania się uczniów w szkole i poza szkołą, podejmowanie działań zapobiegających takiemu postępowaniu,

1.11. wdrażanie uczniów do dbania o higienę osobistą i stan higieniczny otoczenia oraz do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w życiu szkolnym i poza szkołą,

1.12. zwracanie uwagi na stan zdrowia uczniów przez kontakt z lekarzem, higienistką oraz rodzicami lub opiekunami,

1.13. utrzymywanie systematycznego kontaktu z rodzicami lub opiekunami uczniów celem poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci, włączania ich w sprawy życia szkoły,

1.14. organizowanie niezbędnej pomocy materialnej dla uczniów będących w najtrudniejszej sytuacji materialnej przy pomocy powołanych do tego instytucji i organizacji,

1.15. otoczenie specjalną troską uczniów mieszkających w internacie oraz dojeżdżających do szkoły z dużej odległości,

1.16. prowadzenie dziennika lekcyjnego i arkuszy ocen, wypisywanie świadectw oraz sporządzanie zestawień statystycznych dotyczących klasy.§ 32

W celu koordynacji działań wychowawców klasowych tworzy się zespół wychowawców

klasowych.

§ 33

1. W szkole tworzy się stanowisko pedagoga szkolnego.

2. Zadania pedagoga szkolnego oraz formy współdziałania z innymi podmiotami określa jego zakres czynności.Zasady rekrutacji uczniów§ 34

1. Uczniami szkoły mogą być osoby, legitymujące się świadectwem ukończenia gimnazjum.

2. Rekrutacji dokonuje się w oparciu o przepisy ministra właściwego do spraw oświaty.

3. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej, Dyrektor powołuje szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania komisji.

4. Dyrektor może odstąpić od powołania komisji, której mowa w ust. 3, jeżeli liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkół w skład MZSP jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła.§ 34 a

1. Do zadań szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej należy w szczególności :

1.1. podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji, z uwzględnieniem kryteriów przyjęć określonych w § 34 d ,

1.2. ustalenie na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego i ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkół wchodzących w skład MZSP,

1.3. sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego.§ 34 b

1. Przy przyjmowaniu do klasy pierwszej, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają :

1.1. sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,

1.2. kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,

1.3. kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym publicznej poradni specjalistycznej.

2.Niezależnie od kryteriów, do szkoły przyjmowani są bez egzaminu laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej, co najmniej jednego przedmiotu.§ 34 c

1 Dyrektor szkoły :

1. 1) decyduje o przyjęciu uczniów do wszystkich klas szkół w MZSP,

1. 2) decyduje o przyjęciu do klasy pierwszej w przypadku :

a) gdy uczeń powraca z zagranicy,

b) gdy liczba kandydatów do klasy pierwszej jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje Zespół, i nie powołano szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej.

2. W przypadkach nie wymienionych w ust. 1 Dyrektor przyjmuje uczniów na podstawie ustaleń szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej powołanej w celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych.

3. Dyrektor szkoły na 3 miesiące przed terminem postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego podaje do publicznej wiadomości kryteria i warunki przyjęć kandydatów do szkoły.

4. Dyrektor szkoły ponadto :

4.1) przekazuje kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu informacje dotyczące rekrutacji do klasy pierwszej, a w przypadku nie dokonania pełnego naboru do szkoły - wyznacza termin dodatkowej rekrutacji, a także przedłuża termin składania podań o przyjęcie do szkoły wchodzącej w skład MZSP, jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza niż liczba wolnych miejsc,

4.2) zapewnia stałe i aktualne informacje dotyczące terminów składania dokumentów, warunków przyjęć i wyników rekrutacji,

4.3) w przypadku przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji ogłasza jej termin po dniu 20 sierpnia każdego roku,

4.4) ogłasza i organizuje egzaminy kwalifikacyjne,

4.5) zapewnia stałe i aktualne informacje dotyczące terminów składania dokumentów, warunków przyjęć i wyników rekrutacji, w tym informuje kandydatów do szkoły o terminie ogłoszenia listy przyjętych oraz o obowiązku potwierdzenia woli podjęcia nauki.Kryteria naboru do szkoły.§ 34 dPrzy czynnościach kwalifikacyjnych bierze się pod uwagę łączną ilość punktów uzyskanych przez ucznia na egzaminie kompetencyjnym ( maksymalnie można uzyskać 100 punktów),oraz oceny końcoworoczne na świadectwie gimnazjalnym ( maksymalnie można uzyskać 80 punktów).

Oceny na świadectwie według typów szkół będą brane z następujących przedmiotów: język polski oraz *trzy przedmioty zależnie od kierunku, profilu lub zawodu na który ubiega się gimnazjalista, a w szczególności dla:

Liceum Ogólnokształcące z rozszerzonym programem przedmiotów humanistycznych: język polski, język obcy *, historia *, wiedza o społeczeństwie *

Liceum Ogólnokształcące z rozszerzonym programem języków obcych: język polski, język obcy *, historia *, wiedza o społeczeństwie *

Liceum Ogólnokształcące z rozszerzonym programem matematyki i informatyki: język polski, matematyka *, fizyka *, geografia *

Technikum Poligraficzne: język polski, matematyka *, informatyka *, fizyka *

Technikum Informatyczne: język polski, matematyka *, fizyka *, informatyka *

Technikum Drzewne: język polski, matematyka *, informatyka *, geografia *

Zasadnicza Szkoła Zawodowa: język polski, matematyka *, geografia *, technika *

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna: Uczniowie przyjmowani są na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.

Oceny z w/w przedmiotów punktowane są następująco:

- celujący - 20 punktów

- bardzo dobry - 16 punktów

- dobry - 12 punktów

- dostateczny - 8 punktów

2. Za szczególne osiągnięcia ucznia - udział w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych i turystycznych od szczebla rejonowego - kandydat otrzymuje dodatkowe punkty (co najwyżej 20 pkt), a w szczególności za:

a) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem:

- 5 pkt z oceną z zachowania bardzo dobre

- 7 pkt z oceną z zachowania wzorowe

b) za ukończenie gimnazjum z oceną z zachowania wzorową lub bardzo dobrą – 5 pkt ,

c) za udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty:

- finalista konkursu wojewódzkiego – 8 pkt

d) za osiągnięcia sportowe lub artystyczne – do 7 pkt, 

e) finaliści konkursów ponadwojewódzkich, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu – 10 pkt

f) uczestnicy olimpiad przedmiotowych dla szkól ponadgimnazjalnych na szczeblu okręgowym - 10 pkt.

4. O przyjęciu kandydata do poszczególnych typów szkół MZSP decyduje przekroczenie przez niego odpowiedniego progu punktowego ustalonego przez komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną.

5. Dopuszcza się dodatkowy sprawdzian umiejętności kierunkowych dla kandydatów do poszczególnych typów szkół jeżeli zostanie to zaproponowane w zadaniach naboru.§ 34 e

1. Szkolna komisja rekrutacyjno - kwalifikacyjna w oparciu o kryteria, określone w § 34 d ustala imienną listę uczniów zakwalifikowanych do pierwszej klasy szkoły wchodzącej w skład MZSP.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, kandydat nie zakwalifikowany na listę przyjętych, może złożyć na ręce przewodniczącego szkolnej komisji rekrutacyjno - kwalifikacyjnej odwołanie w dniu ogłoszenia listy przyjętych. Szkolna komisja rekrutacyjno - kwalifikacyjna w terminie 3 dni roboczych rozpatruje odwołanie, a o jego wyniku powiadamia ucznia.


Wewnątrzszkolne systemy oceniania§ 35

W szkole obowiązuje wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, który jest integralną częścią Statutu i występuje jako załącznik nr 1 .§ 36

W szkole obowiązuje wewnątrzszkolny system oceniania za zachowanie, który jest integralną częścią Statutu i występuje jako załącznik nr 2 .


Prawa i obowiązki ucznia§ 371. Uczeń ma prawo do :

1.1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

1.2. opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,

1.3. korzystania z pomocy stypendialnej, bądź doraźnej zgodnie z odrębnymi przepisami jeżeli szkoła posiada na ten cel środki,

1.4. życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym,

1.5. swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły,

1.6. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

1.7. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny,

1.8. pomocy w przypadku trudności w nauce,

1.9. korzystania z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego oraz zawodowego,

1.10. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki,

1.11. wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole.

2. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie i regulaminach dotyczących :

2.1. systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,

2.2. przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz kolegów,

2.3. odpowiedzialności za własne zdrowie i życie,

2.4. dbałości o mienie szkolne, ład i porządek w szkole,

2.5. dbałości o higienę osobistą i estetykę ubioru.

3. Uczeń ma obowiązek wyłączenia i schowania telefonu komórkowego przed wejściem na zajęcia lekcyjne. Nie przestrzeganie tego zakazu wiąże się z:

– otrzymaniem ustnej nagany nauczyciela uczącego przedmiotu,

– otrzymaniem pisemnej nagany nauczyciela uczącego,

– zgłoszeniem wychowawcy i wezwaniem rodziców,

– rozmową z Dyrektorem,

– a w konsekwencji obniżeniem oceny z zachowania o jeden stopień.

4. Wszelkie zwolnienia i nieobecności na zajęciach lekcyjnych w szkole i w internacie usprawiedliwiają rodzice, prawni opiekunowie uczniów lub osoby upoważnione z urzędu. Zapis ten obowiązuje uczniów wszystkich klas.§ 37a

1. Dla uczniów wyróżniających się w nauce i działalności szkoły stosowane są następujące nagrody :

1.1) wyróżnienie wychowawcy klasy,

1.2) pochwała na forum szkoły,

1.3) nagroda Rady Pedagogicznej,

1.4) dyplom,

1.5) list pochwalny dla rodziców ( prawnych opiekunów),

2. Dla uczniów naruszających postanowienia statutu szkoły i regulaminów, oraz nieprzestrze-gających praw obowiązków ucznia stosowane są kary :

2.1) upomnienie wychowawcy klasy,

2.2) upomnienie na forum szkoły, wraz z jej odnotowaniem w aktach osobowych ucznia,

2.3) skreślenie z listy uczniów, bez prawa ponownego wpisu w poczet uczniów szkoły.§ 37 b

1. Postępowanie o usunięciu ucznia ze szkoły podejmuje się, gdy dopuści się następujących czynów :

1.1) kradzież, pobicie, zniszczenie mienia szkolnego,

1.2) spożywanie alkoholu,

1.3) posiadanie, rozprowadzanie i używanie narkotyków,

1.4) przemoc oraz inne czyny prawnie karalne,

1.5) opuszczenie bez usprawiedliwienia minimum 100 godzin zajęć w roku szkolnym.

2. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę o skreśleniu z listy uczniów po wyczerpaniu wszystkich działań wychowawczych.

3. Decyzję o skreśleniu z listy uczniów podejmuje Dyrektor szkoły na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego.

4. Uczeń i jego rodzice (opiekunowie prawni ) mogą odwołać się od decyzji o skreśleniu do organu nadzoru pedagogicznego za pośrednictwem Dyrektora szkoły.§ 38

1. Uczeń , jego rodzice lub opiekunowie prawni, jeżeli uznają, że zastosowana kara jest niesłuszna, mają prawo odwołać się do Dyrektora w terminie 14 dni od daty powiadomienia o karze.

2. O przyznanych nagrodach lub zastosowanych karach szkoła informuje rodziców lub opiekunów.§ 39

Celem wymiany informacji pomiędzy Dyrektorem, Radą Pedagogiczną a uczniami organizuje się spotkania całej społeczności szkolnej.


Postanowienia końcowe§ 40

1. Szkoły wchodzące w skład MZSP używają pieczęci zawierających nazwę zespołu i nazwę danej szkoły, o następujących treściach :

- Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym,

- Liceum Ogólnokształcące w Miejscu Piastowym,

- Technikum w Miejscu Piastowym,

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Miejscu Piastowym,

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Miejscu Piastowym.

2. Pieczęcie urzędowe szkół wchodzących w skład MZSP nie zawierają nazwy zespołu.

3. Świadectwa i inne druki szkolne opatruje się w miejscach oznaczonych we wzorach tych druków pieczęcią urzędową o średnicy 36 mm, z wyjątkiem legitymacji szkolnych oraz świadectw w miejscach przeznaczonych na umieszczenie fotografii, gdzie używa się pieczęci urzędowej o średnicy 20mm.§ 41

Szkoła posiada własne logo i ceremoniał szkolny.§ 42

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.§ 43

W sprawach nie unormowanych niniejszym statutem obowiązują przepisy wykonawcze do ustawy o systemie oświaty.