Jestes tutaj: Strona główna > Dokumenty > Dokumenty
 

WSOiK Wewnątrzszkolny system oceniania

zachowanie

WEWNĄTRZSZKOLNY
SYSTEM
OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA
I PROMOWANIA UCZNIÓW


w Michalickim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Miejscu Piastowym

Opracowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i  słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 83, poz. 562) i późniejszymi zmianami z 20 sierpnia 2010r.

§ 1

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępu w opanowaniu przez ucznia wiadomości i  umiejętności w stosunku do wymagań wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.
 2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

§ 2

Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

 • poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie;
 • pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju;
 • motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
 • dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w uczeniu się, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;
 • umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

§ 3

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

 • formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów);
 • ustalenie kryteriów oceniania zachowania;
 • przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych;
 • ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego i warunki ich poprawiania;
 • ustalanie warunków i trybu uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązujących i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 • ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce;

 

bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie wg przyjętej skali:

celujący

cel

6

bardzo dobry

bdb

5

dobry

db

4

dostateczny

dst

3

dopuszczający

dop

2

niedostateczny

ndst

1

stosuje się oznaczenia (+ i -) od stopnia dostatecznego (3) wzwyż.

 

Składnikami stanowiącymi przedmiot oceny są:
Znajomość materiału rzeczowego:

Szczegółowe składniki przedmiotu oceny:

Stopień:

Wiadomości ściśle naukowe, o zakresie znacznie szerszym niż wymagania programowe

celujący
6

Wyczerpujące opanowanie całego materiału programowego, zebranie wiedzy w logiczny układ

bardzo dobry
5

Opanowanie materiału programowego, powiązanie go związkami logicznymi

dobry
4

Znajomość materiału programowego podstawowego i podstawowych związków logicznych

dostateczny
3

Powierzchowna znajomość materiału objętego programem podstawowym

dopuszczający
2

Brak opanowania wiadomości z poziomu wymagań koniecznych

niedostateczny
1

 

Rozumienie materiału rzeczowego:

Szczegółowe składniki przedmiotu oceny:

Stopień:

Naukowe rozumienie uogólnień, tworzenie i stosowanie przekrojowych modeli teoretycznych

celujący
6

Rozumowe tworzenie uogólnień i związków miedzy nimi, wyjaśnianie zjawisk poparte przykładami

bardzo dobry
5

Rozumowe konstruowanie uogólnień i związków miedzy nimi, wyjaśnianie zjawisk

dobry
4

Poprawne rozumienie podstawowych pojęć i związków miedzy nimi

dostateczny
3

Rozumienie koniecznych, podstawowych pojęć i związków między nimi

dopuszczający
2

Brak rozumienia wiadomości z poziomu wymagań koniecznych

niedostateczny
1


 

Umiejętności:

Szczegółowe składniki przedmiotu oceny:

Stopień:

Umiejętności konstruowania, planowania przykładów zastosowania całej wiedzy

celujący
6

Stosowanie wiedzy w problemowych sytuacjach teoretycznych i praktycznych

bardzo dobry
5

Stosowanie wiedzy w typowych sytuacjach teoretycznych i praktycznych

dobry
4

Umiejętność powiązania teorii z praktyką przy pomocy nauczyciela

dostateczny
3

Umiejętność stosowania wiedzy przy pomocy nauczyciela

dopuszczający
2

Brak umiejętności stosowania wiedzy z poziomu koniecznego

niedostateczny
1

 

Kultura przekazywania wiadomości:

Szczegółowe składniki przedmiotu oceny:

Stopień:

Pełna swoboda i poprawność wypowiedzi

celujący
6

Poprawny język, styl, poprawne posługiwanie się terminologią naukową, umiejętność komponowani wypowiedzi

bardzo dobry
5

Poprawność językowa i stylistyczna, podstawowe pojęcia i prawa ujmowane w terminach naukowych, logika i spójność wypowiedz

dobry
4

Język na ogół poprawny, stosowanie podstawowych pojęć naukowych

dostateczny
3

Błędy językowe, niepoprawny styl, trudności w konstruowaniu wypowiedzi nieutrudniające jej rozumienia

dopuszczający
2

Liczne błędy językowe, rażąco niepoprawny styl, brak umiejętności komunikowania się

niedostateczny
1


 

 

Składniki stanowiące przedmiot oceny na zajęciach praktycznych:
Znajomość materiału rzeczowego:

Szczegółowe składniki przedmiotu oceny:

Stopień:

Wiadomości i umiejętności o zakresie znacznie szerszym, niż wymagania programowe. Biegła znajomość podstawowych zjawisk i procesów technologicznych oraz pojęć.

celujący
6

Wyczerpujące opanowanie materiału programowego, znajomość języka technicznego oraz zasad wykonywania i korzystania z dokumentacji techniczno-technologicznej.

bardzo dobry
5

Zadowalające opanowanie materiału programowego, powiązanie zdobytej wiedzy teoretycznej i praktycznej w logiczne związki oraz znajomość ich wzajemnej współzależności.

dobry
4

Wystarczająca znajomość materiału przewidzianego w podstawach programowych.

dostateczny
3

Znikoma znajomość materiału objętego programem nauczania, istotne braki posiadanej wiedzy dyskwalifikujące ucznia do samodzielnego rozwiązania sytuacji problemowych.

dopuszczający
2

Brak podstawowych wiadomości i umiejętności z wiedzy teoretycznej i praktycznej na poziomie wymagań koniecznych.

niedostateczny
1

 

Rozumienie materiału rzeczowego:

Szczegółowe składniki przedmiotu oceny:

Stopień:

Naukowe rozumienie procesów i zjawisk technologicznych. Umiejętność ich wyjaśnienia i wykorzystywania popierając przykładami

celujący
6

Rozumowe konstruowanie procesów technologicznych, wyjaśnianie tych procesów i zjawisk z nimi związanych

bardzo dobry
5

Rozumienie istotnych zjawisk technologicznych i związków między nimi

dobry
4

Poprawne rozumienie podstawowych pojęć i zjawisk technologicznych przewidzianych w podstawach programowych

dostateczny
3

Liczne braki w rozumieniu niezbędnych pojęć i zależności zachodzących między nimi

dopuszczający
2

Brak rozumienia podstawowych wiadomości na poziomie wymagań koniecznych

niedostateczny
1


 

Umiejętności:

Szczegółowe składniki przedmiotu oceny:

Stopień:

Doskonała umiejętność planowania i realizacji procesów technologicznych

celujący
6

Umiejętność stosowania wiedzy teoretycznej i praktycznej w sytuacjach problemowych

bardzo dobry
5

Umiejętność samodzielnego zaplanowania i wykonania typowych zadań problemowych

dobry
4

Umiejętność rozwiązania zadania problemowego poprzez powiązanie teorii z praktyką przy nieznacznej pomocy nauczyciela.

dostateczny
3

Znikoma umiejętność stosowania wiedzy przy rozwiązywaniu typowych sytuacji zawodowych.

dopuszczający
2

Brak umiejętności stosowania wiedzy w wykonywaniu typowych zadań przewidzianych w wymaganiach koniecznych.

niedostateczny
1

 

Kultura przekazywania wiadomości:

Szczegółowe składniki przedmiotu oceny:

Stopień:

Pełna swoboda i poprawność wypowiedzi językiem technicznym. Umiejętność przekazania wiadomości za pomocą dokumentacji techniczno-technologicznej.

celujący
6

Biegłe posługiwanie się słownictwem technologicznym. Sprawność w przekazaniu wiadomości za pomocą dokumentacji techniczno-technologicznej.

bardzo dobry
5

Poprawny język, posługiwanie się terminologią zawodową. Umiejętność przekazania wiadomości za pomocą rysunku technicznego.

dobry
4

Mimo drobnych błędów, język zawodowy na ogół poprawny. Pobieżna znajomość zasad przekazywania wiadomości za pomocą rysunku technicznego.

dostateczny
3

Istotne błędy w posługiwaniu się językiem technicznym, brak umiejętności sporządzania i czytania rysunku technicznego.

dopuszczający
2

Brak umiejętności komunikowania się, rażące braki w posługiwaniu się językiem zawodowym.

niedostateczny
1


 

4. Ustala się następujące ogólne kryteria stopni:

 Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

 • posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia;
 • biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania;
 • osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia;

 Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

 • opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie;
 • sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach;

 Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

 • nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w wymaganiach na poziomie koniecznym;
 • poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne;

 Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

 • opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie podstawowym;
 • rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności;

 Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

 • opanował wiadomości i umiejętności na poziomie wymagań koniecznych;
 • rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności;

 Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

 • nie opanował wiadomości i umiejętności na poziomie wymagań koniecznych z przedmiotu nauczania w danej klasie a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu;
 • nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.

§ 4


1. Nauczyciel do 30 IX każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania.
2. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów:

 • liczba ocen cząstkowych w jednym okresie nauki z jednego przedmiotu nie powinna być mniejsza niż trzy oceny;
 • uczeń może być nie przygotowany 1 raz lub 2 razy w okresie - w zależności od tygodniowej liczby godzin danego przedmiotu, z tym że może być nie przygotowany 2 razy w okresie wtedy, gdy tygodniowy wymiar godzin danego przedmiotu wynosi powyżej 3 godzin;
 • nauczyciel przeznacza jedną godzinę swego przedmiotu na powtórzenie i utrwalenie wiadomości przed sprawdzianem obejmującym cały dział materiału nauczania;
 • nauczyciel zapowiada każdy sprawdzian z wyprzedzeniem jednego tygodnia;
 • dopuszcza się przeprowadzenie 1 sprawdzianu obejmującego dział materiału nauczania w ciągu jednego dnia nauki, a maksymalnie 3 sprawdzianów w ciągu tygodnia nauki - w jednej klasie;
 • nauczyciel przeznacza - w formie przez siebie wybranej - czas na analizę i korektę błędów popełnionych przez uczniów w sprawdzianie;
 • jeżeli średnia ocen, ze sprawdzianu obejmującego cały dział materiału ocena jest niższa niż 3,0 nauczyciel przeprowadza lekcję poświęconą omówieniu błędów i ich poprawie;
 • nauczyciel uwzględnia w sprawdzianie różną skalę trudności zadań;
 • nauczyciele poprawiają i oceniają prace pisemne uczniów w ciągu 2 tygodni;
 • uczeń zobowiązany jest do poprawy oceny niedostatecznej ze sprawdzianu, która obejmuje cały dział materiału nauczania - w formie uzgodnionej z nauczycielem.

3. W ocenie śródrocznej oraz rocznej uwzględnia się dodatkowe prace i osiągnięcia uczniów, jak udział w konkursach, olimpiadach, zawodach, wystawach, itp.
4. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych w szkołach ponadgimnazjalnych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

§ 5


1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).
2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.
3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania (np. dziennik lekcyjny, wymagania edukacyjne, kryteria oceniania) jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

§ 6


Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

§ 7

 1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dyslekcją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.
 2. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

§ 8


Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

§ 9


1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
2. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

§ 10


1. Klasyfikacja śródroczna i roczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustalenie ocen klasyfikacyjnych według skali ustalonej w §3.
2. Klasyfikację śródroczna przeprowadza się w II dekadzie stycznia, a klasyfikację roczną w II lub III dekadzie czerwca.
3. Przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem plenarnym rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele i wychowawcy klas są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania, w terminie 3 tygodni przed zebraniem plenarnym.
4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

§ 11


1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
2. Ocenę klasyfikacyjną z zajęć praktycznych, praktycznej nauki zawodu i praktyk zawodowych ustala opiekun praktyki w porozumieniu z osobami prowadzącymi te praktyki lub kierownik praktycznej nauki zawodu.

§ 12


1. Oceny zachowania śródroczne i roczne ustala się według następującej skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.
2. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
3. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

 • oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem §12 punkt 4.
 • promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

4. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

§ 13


Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

§ 14


1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

 • realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki;
 • spełniający obowiązek nauki poza szkołą.

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek nauki poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
6. Wyżej wymienionemu uczniowi nie ustala się oceny zachowania.
7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
8. Egzamin klasyfikacyjny z informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
10. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

 • Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia odbywającego obowiązek nauki poza szkołą przeprowadza komisja:
 • powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą;
 • w skład komisji wchodzą:

  a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji;
  b) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.


12. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których liczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice; (prawni opiekunowie) ucznia.
14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

 • -imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 - skład komisji;
  -termin egzaminu klasyfikacyjnego;
  -zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;
  -wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.


Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

15. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie , może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
16. Dla ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, nieklasyfikowanego z zajęć praktycznych z powodu usprawiedliwionej nieobecności, szkoła organizuje zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania i ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć praktycznych.
17. W przypadku nieklasyfikowania "ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany" albo „nieklasyfikowana”.

§ 15


1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia, mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
3. Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu ustala się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
4. W skład komisji wchodzą:
- w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

 • dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,
 • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
 • dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne.

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne.
6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

 • skład komisji;
 • termin sprawdzianu;
 • zadania (pytania) sprawdzające;
 • wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.

8. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia, które stanowią załącznik do arkusza ocen.
9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
10. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

§ 16


1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 2 i §15 ust.1.
2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 15 ust. 1 i § 17 ust 1.

§ 17

 • Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć. Wychowawca przekazuje do dyrekcji listę osób zdających egzamin poprawkowy z uwzględnieniem zdawanego przedmiotu.
 • Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych, wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 • W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych i innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń (doświadczeń), ma formę zadań praktycznych.
 • Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 • Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
 • dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji;
 • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne -jako egzaminujący;
 • nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.
 • Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne.
 • Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

  -skład komisji;
  -termin egzaminu poprawkowego;
  -pytania egzaminacyjne;
  -wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.


Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
 2. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuję promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.
 3. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły ponadgimnazjalnej, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

§18


1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z wyjątkiem §17 punkt 10.
2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i nauki religii średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
3. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych ust. 1 nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

§19


1. Uczeń kończy szkołę jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem §12 punkt 4.
2. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

§20

1. W ciągu roku szkolnego wychowawca klasowy organizuje minimum 4 spotkania z rodzicami uczniów swojej klasy.
2. Szkoła organizuje raz w miesiącu „Dzień otwarty dla rodziców" - jest nim pierwszy wtorek każdego miesiąca.