Jestes tutaj: Strona główna > Dokumenty > Dokumenty
 

Wewnątrzszkolny system oceniania za zachowanie

zachowanie

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA
ZA ZACHOWANIE

Opracowany w oparciu o zmiany Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia
30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobie oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzenia sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.
(Dz. U. z 2007r. nr 83, poz562 z późniejszymi zmianami z dnia 20 sierpnia 2010)

I. Zasada Ogólna

 1. Podstawą wychowawczą systemu jest pozytywny stosunek ucznia do obowiązków szkolnych, nauczycieli, pracowników szkoły i kolegów określony w niniejszym systemie oraz statucie szkoły, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia.
 2. Uczeń dba o honor szkoły i godnie ją reprezentuje.
 3. Ocenie podlega zachowanie ucznia zarówno w szkole, jak i poza szkołą.
 4. Wzorowi i wyróżniający się uczniowie zostają odpowiednio nagrodzeni.
 5. Uczniowie ponoszą konsekwencje popełnionego czynu, w miarę możliwości dokonują naprawy uczynionego zła lub pokrywają koszty.
 6. Stosowane środki wychowawcze winny przynosić pożytek szkole i uczniowi.
 7. Każdorazowo sprawcy (om) zła należy wyjaśnić istotę dokonanego czynu i sens zastosowanego środka wychowawczego.
 8. Może nastąpić złagodzenie kary w przypadku szczególnych zasług ucznia.
 9. W przypadkach nietypowych, nie mieszczących się w schemacie, należy próbować indywidualnie określić karę dla ucznia lub powołać komisję do rozpatrzenia sprawy.
 10. Uczeń ma prawo do odwołania się od wymierzonej kary na zasadach określonych w przyjętym przez szkolę systemie oceniania za zachowanie.

II Kryteria śródrocznej i rocznej oceny zachowania uczniów uwzględnia

w szczególności:

1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia.

 • wykazuje się sumiennym i odpowiedzialnym stosunkiem do obowiązków szkolnych,
 • wypełnia polecenia dyrekcji i nauczycieli (uchwała Rady Pedagogicznej)
 • wytrwale i samodzielnie pokonuje trudności, stara się rozwiązywać problemy,
 • systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia, ewentualne nieobecności usprawiedliwia w wyznaczonym terminie,
 • szanuje mienie szkolne, dba o podręczniki i pomoce naukowe.

2. Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

 • wywiązuje się z zadań powierzonych mu przez szkołę i organizacje uczniowskie,
 • zna i przestrzega zasady zawarte w statucie szkoły,
 • podejmuje działania zmierzające do pomocy innym,
 • inicjuje oraz bierze udział w wykonaniu prac społecznie użytecznych na rzecz klasy, szkoły i środowiska,
 • wykazuje troskę o mienie szkoły, środowiska i społeczności lokalnej,
 • kształtuje umiejętność współdziałania w zespole i ponosi współodpowiedzialność za wyniki jego pracy,

3. Dbałość o honor i tradycje szkoły,

 • reprezentuje w sposób godny i odpowiedzialny szkołę na zewnątrz, (praca w organizacjach społecznych, sportowych i religijnych, udział w konkursach, olimpiadach i sympozjach),
 • szanuje tradycje szkolne,
 • uczestniczy w ważnych wydarzeniach z życia szkoły wynikających z jej charakteru, podkreślając ich powagę odpowiednim zachowaniem i strojem,

4. Dbałość o piękno mowy ojczystej,

 • dba o kulturę słowa, wyraża się poprawnie, nie używa wulgaryzmów,
 • potrafi umiejętnie i taktownie uczestniczyć w dyskusji, mówić i słuchać,

5. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

 • przestrzega zasady bezpieczeństwa pracy zarówno w czasie zajęć w szkole i na warsztatach,
 • dba o zdrowie swoje i zdrowie innych,
 • nie ulega nałogom, pomaga innym w walce z uzależnieniami.

6. Godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

 • charakteryzuje go sposób bycia nie naruszający godności własnej i godności innych,
 • dba o higienę osobistą i estetykę wyglądu,

7. Okazywanie szacunku innym osobom,

 • szanuje pracę kolegów oraz pracowników szkoły,
 • w relacjach do nauczycieli, pracowników szkoły i kolegów zachowuje tradycyjne formy pozdrowień,
 • okazuje szacunek i wyrozumiałość dla kolegów uczęszczających do klas niepełnosprawnych.

III Szczegółowe sytuacje wpływające na ocenę za zachowanie

1. Pozytywne
Uczeń:

 • przestrzega obowiązujących regulaminów i wypełnia zalecenia dyrekcji i nauczycieli,
 • systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne a wszystkie nieobecności usprawiedliwia zgodnie z przyjętymi zasadami,
 • nie spóźnia się na zajęcia,
 • osiąga wyraźne wyniki pracy nad sobą np. poprawia oceny, zaprzestaje spóźnień, opanowuje agresję i inne emocje negatywne,
 • podejmuje inicjatywy w zakresie różnych form działalności na rzecz szkoły i środowiska (w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych),
 • systematycznie dba o klasę lub pracownię,
 • dba o stan otoczenia szkoły, o zieleń,
 • w szkole nosi identyfikator oraz obuwie zastępcze ustalone przez Radę Pedagogiczną,
 • udziela pomocy koleżeńskiej np. sprawuje opiekę nad niepełnosprawnymi, pomaga w nauce słabszym,
 • niesie pomoc osobom starszym lub niepełnosprawnym spoza szkoły,
 • ma dobry wpływ na kolegów - inspiruje zmianę ich postaw na pozytywne,
 • wyróżnia się kulturą osobistą, subtelnością,
 • dba o kulturę języka,
 • ma wyjątkowe zasługi dla ochrony życia, zdrowia, mienia, środowiska przyrodniczego np. oddaje honorowo krew,
 • chętnie przyjmuje funkcje społeczne, wykazuje inicjatywę oraz odpowiedzialność za podjęte działania,
 • wykazuje troskę o mienie szkoły oraz o zachowanie ładu i porządku na jej terenie,
 • okazuje szacunek innym, a jego relacje z ludźmi oparte są na zasadzie szacunku i uczciwości, tolerancji oraz gotowości do współpracy,
 • dba o estetykę własnego wyglądu (higienę osobistą, czystość i schludny wygląd) dostosowuje swój ubiór do okoliczności.

2. Niewłaściwe
Uczeń:

 • jest niesolidny, działa nieterminowo, nie wywiązuje się ze zobowiązań np. z regulaminu biblioteki itp,
 • opuszcza bez uzasadnienia zajęcia szkolne: indywidualnie, zbiorowo
 • spóźnia się na zajęcia,
 • ściąga i podpowiada (co może spowodować obniżenie oceny za zachowanie),
 • nosi nieodpowiedni strój, ma wygląd np.
 • niechlujny, niehigieniczny (wyzywający, jaskrawy makijaż, niestarannie ogolona twarz)
 • wskazujący na przynależność do nieformalnych grup młodzieżowych, zagrażających porządkowi publicznemu,
 • nie nosi obuwia zastępczego aktualnie wymaganego w szkole,
 • nie nosi na terenie szkoły identyfikatora lub widocznej legitymacji,
 • dewastuje i marnotrawi dobra materialne,
 • niszczy środowisko przyrodnicze,
 • demonstruje nieopanowany gniew, agresywne zachowanie,
 • stosuje przemoc fizyczną lub psychiczną,
 • krzywdzi innych poprzez bezpośrednie podważanie ich autorytetu lub opinii,
 • unika odpowiedzialności za popełnione czyny poprzez obarczanie winą innych,
 • wynosi się ponad innych np. nadmiernie chwali się dobrami materialnymi, ubiorem, przywilejami,
 • pali papierosy,
 • pije alkohol,
 • stosuje środki odurzające,
 • rozpowszechnia środki odurzające,
 • ucieka się do kłamstw i krętactw,
 • wbrew wprowadzonym zakazom wnosi włączony i używa na lekcji telefon komórkowy
 • popełnia fałszerstwa,
 • kradnie,
 • ma wulgarny sposób bycia wyrażający się:
 • w zachowaniu (np. pluciu),
 • w niewłaściwych, nieprzyzwoitych gestach,
 • stosowaniu rynsztokowego słownictwa,
 • w niechlujnym lub wyzywającym wyglądzie,
 • wulgaryzuje uczucia intymne swoje i innych,
 • jest obojętny wobec czynionego zła, np. nie reaguje na niszczenie, dewastowanie, znęcanie się,
 • popełnia czyny podlegające kodeksowi karnemu np. jest karany sądownie za bójki, kradzieże i inne wykroczenia,
 • stwarza sytuacje gorszące i deprawujące związane z seksem,
 • swoim zachowaniem naraża na szwank dobre imię szkoły,
 • ubliża profesorom, pracownikom szkoły i kolegom,

IV. Przy wystawianiu okresowej i rocznej oceny za zachowanie należy kierować się następującymi kryteriami z uwzględnieniem warunków i trybu uzyskania oceny wyższej niż przewidywana:

 

ocena

kryteria

Ocenę „wzorowy”

Otrzymuje uczeń, który przykładnie spełnia większość wymagań zawartych w treści oceny i może być dla innych wzorem do naśladowania, wybitnie wyróżniając się w sytuacjach wymienionych w punkcie III-I.

 

Ocenę „bardzo dobre”

Otrzymuje uczeń, który spełnia bez zastrzeżeń wymagania zawarte w kryteriach oceny, wyróżniając się w realizacji niektórych pod stawowych elementów, takich jak:
- kultura osobista,
- reprezentowanie szkoły na zewnątrz,
- zaangażowanie w działalność samorządu uczniowskiego,
- aktywność w pracach na rzecz szkoły,
- ma do siedmiu godzin nieusprawiedliwionych.

 

Wyższą

Uczeń może uzyskać wyższą ocenę niż przewidywana gdyż: po mimo nieznacznych zaniedbań szczyci się wzorową frekwencją, reprezentuje szkołę na zewnątrz poprzez udział w konkursach, olimpiadach, działalność w różnych organizacjach społecznych i sportowych. Propozycję podniesienia oceny przedstawia wychowawca lub inny nauczyciel na spotkaniu Rady Pedagogicznej za zgodą której można podwyższyć ocenę na „wzorowe”.

 

Ocenę „dobre”

Otrzymuje uczeń, który czasami uchybia wymaganiom zawartym w treści oceny „bardzo dobre”, jednak pracuje nad sobą i jest otwarty na pomoc z zewnątrz, a stosowane środki zaradcze przynoszą skutki, ma do 10 godzin nieusprawiedliwionych (w klasach masowych).

 

 

Wyższą

Uczeń może uzyskać wyższą ocenę niż przewidywana gdyż: pomimo powyższych niedomagań legitymuje się wzorową frekwencją, przejawia chęć do pracy społecznej, udziela się na rzecz klasy, aktywnie uczestniczy w szkolnych kołach zainteresowań, bierze udział w akademiach i uroczystościach szkolnych. Ocenę proponuje wychowawca lub inny nauczyciel przedstawiając argumenty przemawiające za podniesieniem oceny na „bardzo dobre”.

 

Ocenę „poprawne”

Otrzymuje uczeń, który zasadniczo przestrzega zasad regulaminu szkolnego, jednak jego stosunek do obowiązków szkolnych jest mało odpowiedzialny, nie dostrzega się również widocznej poprawy ani chęci pracy nad sobą. Uczeń nie udziela się w życiu klasy, zdarzają mu się spóźnienia indywidualne i grupowe. Ma do 15 godzin nieobecności nieusprawiedliwione (w klasach zbiorowych).

 

Wyższą

Uczeń może uzyskać wyższą ocenę niż przewidywana gdyż: mimo wielu braków uczestniczy w życiu szkolnych kół zainteresowań i tam wykazuje się koleżeńską współpracą oraz znacznymi osiągnięciami. Podniesienie oceny na wyższą proponuje wychowawca klasy na posiedzeniu rady pedagogicznej po uprzednim wysłuchaniu zdania klasy.

 

Ocenę „nieodpowiednie”

Otrzymuje uczeń, który często uchybia obowiązkom ucznia wynikającym z regulaminu szkolnego. Nagminnie nie przestrzega regulaminu, nie pracuje nad sobą jego zachowanie wobec dorosłych i rówieśników budzi wiele zastrzeżeń, bywa agresywny i arogancki. Ma do 20 godzin nieobecności nieusprawiedliwionej. 25 godz. w klasach specjalnych.

 

Wyższą

Uczeń może uzyskać wyższą ocenę niż przewidywana gdyż: pomimo częstych swoich uchybień wykazuje przejawy dobrej woli, które rokują nadzieję na poprawę a podwyższenie zachowania mobilizuje go do lepszego zachowania na przyszłość. Wychowawca przedstawia propozycję na zebraniu Rady Pedagogicznej.

 

Ocenę „naganne”

 

Otrzymuje uczeń, który rażąco i złośliwie uchybia wymaganiom zawartym w treści oceny, a zastosowane przez szkołę! środki wychowawcze nie odnoszą skutku. Brak u ucznia widocznej (popartej czynami) chęci zmiany postępowania. Do uchybień o których wyżej mowa należą:
Sytuacje niewłaściwe zapisane w punkcie III - 2.

Wyższą

Uczeń może uzyskać wyższą ocenę niż przewidywana gdy: pomimo wielu zaniedbań i negatywnych zachowań sam zaproponuje realną formę pracy nad swoim postępowaniem, oraz zobowiąże się do naprawy szkód przez siebie wyrządzonych. Ocenę ustala wychowawca po uprzednim wysłuchaniu zdania rady pedagogicznej.

 

 

Usprawiedliwienia nieobecności dokonują tylko rodzice, prawni opiekunowie i osoby upoważnione z urzędu (lekarz, kurator itp.)

V. Nagrody i przywileje:
1. Pochwała ustna:

 • bezpośrednia, indywidualna,
 • przed klasą,
 • przed cała szkołą.

2. Pochwała pisemna:

 • dyplom uznania,
 • wpis do dokumentów szkoły,
 • list pochwalny do rodziców,
 • nagrody książkowe wręczone na apelu.

3. Ufundowanie pomocy służących rozwojowi zainteresowań.
4. Dodatkowe dni lub godziny na:

 • wycieczki,
 • imprezy,

5. Ufundowanie biletów np. do kina.

VI. Działania wychowawcze dyscyplinujące ucznia:
1. Rozmowa wychowawcza nauczyciela z uczniem (nauczyciel, który pierwszy zetknął się z problemem).
2. Upomnienie wychowawcy.
3. Rozmowa wychowawcy z rodzicami:

 • telefoniczna,
 • z wezwaniem do szkoły,
 • w obecności pedagoga szkolnego,
 • w obecności dyrekcji.

4. Nagana wychowawcy klasy.
5. Skierowanie ucznia na rozmowę wychowawczą z Dyrekcją.
6. Naprawienie popełnionej winy lub wyrządzonej szkody.
7. Przeproszenie.
8. Odebranie prawa do wycieczki lub innej imprezy klasowej lub szkolnej.
9. Nagana Dyrektora szkoły.
10. Przeniesienie do innej klasy.
11. Przeniesienie do innej szkoły.
12. Skreślenie z listy uczniów.
Zastosowanie wobec ucznia w/w środków jest równoznaczne z obniżeniem oceny za zachowanie
(z wyjątkiem upomnienia wychowawcy).

Naganę wychowawcy klasy stosuje się wobec ucznia naruszającego dyscyplinę szkolną, opuszczanie zajęć, spóźnianie się, niewłaściwe zachowanie, kłamstwa. Od nagany uczeń lub rodzice mogą się odwołać do Dyrektora szkoły.

Naganę Dyrektora szkoły stosuje się w sytuacji uporczywego przejawiania niewłaściwej postawy, długotrwałych wagarów, kradzieży, przemocy.

Skreślenie z listy uczniów dopuszcza się w sytuacji:

 • Nieobecności ucznia w szkole przekraczającej 50 godz.
 • Uporczywego przejawiania złego zachowania po wykorzystaniu wszystkich dostępnych środków wychowawczych. Przy skumulowaniu się rażących uchybień składających się na ocenę „nieodpowiednie” Dyrektor szkoły na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego wydaje decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów. Uczeń lub rodzice mają prawo odwołać się od decyzji do organu nadzorującego szkołę (do uczniów nieletnich stosuje się rozporządzenie).

VII. Ustalenia końcowe

 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.
 2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia i wychowawców internatu.
 3. Ocena za zachowanie powinna uwzględniać w szczególności:
  • funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym,
  • respektowanie zasad współżycia społecznego i norm etycznych,
  • wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
  • postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
  • dbałość o honor i tradycje szkoły,
  • dbałość o piękno mowy ojczystej.
  • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób,
  • godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
  • okazywanie szacunku innym osobom.
 4. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
  • oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
  • promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
 5. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 6. Ocena w klasach programowo najwyższych uwzględnia całokształt pracy ucznia, powinna być osobiście konsultowana przez wychowawcę z zespołem nauczycieli uczących.
 7. Uczniowi, który zdaje egzamin klasyfikacyjny (realizujący indywidualny tok nauki, spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą) nie ustala się oceny zachowania.
 8. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
 9. Ocena za zachowanie ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.
 10. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone, w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 11. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej, oceny dyrektor szkoły powołuje komisję.
  • Komisja powołana przez Dyrektora szkoły do rozpatrzenia odwołania składa się z: dyrektora szkoły albo nauczyciela zajmującego w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji, wychowawcy klasy, wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne w danej klasie, pedagoga, psychologa, przedstawiciela samorządu uczniowskiego, przedstawiciela rady rodziców.
  • Zatwierdzenie oceny odbywa się poprzez wynik głosowania większością głosów.
  • W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
  • Ocena ustalona przez komisję nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
  • Protokół z prac komisji powinien zawierać: skład komisji, termin posiedzenia komisji, wynik głosowania, ustaloną ocenę z zachowania wraz z uzasadnieniem. Niniejszy protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 12. Obowiązkiem wychowawcy klasy jest:
  • zapoznanie ucznia z przewidywaną oceną z zachowania najpóźniej na tydzień przed klasyfikacyjną Radą Pedagogiczną.
  • Na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (opiekunów prawnych) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

Frekwencja ucznia w szkole

 1. Jeżeli uczeń ma 15 godzin opuszczonych nieusprawiedliwionych, to każdą następną nieobecność w szkole (w semestrze) powinien usprawiedliwić rodzic osobiście.
 2. W przypadku nieusprawiedliwionych ponad 50 godzin w semestrze wychowawca udziela pisemnej nagany uczniowi i informuje go o możliwości wystąpienia z wnioskiem o skreślenie. W razie opuszczenia 10 kolejnych godzin bez usprawiedliwienia decyzję o skreśleniu z listy uczniów może podjąć Dyrektor szkoły.
 3. Uczeń ma prawo odwołania się od w/w kary w ciągu 14 dni.
  Uczeń odwołuje się w formie pisemnej do Dyrektora, podając przyczyny niewłaściwego zachowania. Dyrektor szkoły powołuje w ciągu 3 dni komisję złożoną z wychowawcy klasy i dwóch nauczycieli i zobowiązuje Samorząd Uczniowski do wyrażenia opinii o uczniu. Komisja niezwłocznie rozpatruje prośbę ucznia i zapoznaje się z opinią Samorządu Uczniowskiego, a wyniki swej pracy przedkłada Dyrektorowi szkoły do akceptacji.
 4. Celem uregulowania kwestii usprawiedliwienia ucznia w szkole wprowadza się obowiązek honorowania usprawiedliwień pisemnych przez rodziców (prawnych opiekunów ucznia).
  I tak:
  • usprawiedliwienia powinny być wpisywane w dzienniczku (nie na pojedynczych kartkach)
  • w przypadku ciągłej nieobecności ucznia trwającej powyżej pięciu dni rodzice zobowiązani są powiadomić wychowawcę o przyczynach nieobecności (formy powiadomienia i współpracy ustala wychowawca z rodzicami),
  • mieszkańcy internatu w razie choroby powinni uzyskać u pani Kierownik internatu lub pielęgniarki szkolnej, potwierdzenie w dzienniczku o konieczności pozostania w internacie lub wyjazdu do domu.

W przypadku wyjazdu ucznia chorego do domu wychowawca internatu powiadamia wychowawcę w szkole.
Wszystkie nieobecności naniesione w dzienniku usprawiedliwia tylko wychowawca klasy.

Ocena „dobre” stanowi ocenę wyjściową przy ustalaniu oceny za zachowanie.

SYSTEM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW WYCHOWAWCZYCH
Obowiązkiem ucznia jest respektowanie ogólnie przyjętych norm i zasad postępowania. Niedotrzymanie umów oraz łamanie regulaminu szkolnego wiąże się z określonymi sankcjami. Kary rozumiane są jako naturalny wynik konsekwentnie złego zachowania.
Podstawowym systemem interwencji jest stopniowanie sankcji. Wychowawca podejmując współpracę z uczniami zobowiązany jest do zapoznania ich z obowiązującym systemem nagród i kar.

Stopień I
W momencie pojawienia się problemu z uczniem przeprowadzona zostaje rozmowa wyjaśniająca. Nauczyciel jasno i wyraźnie informuje o tym co widzi, czego oczekuje i wyraża stanowczy sprzeciw wobec zachowania niepożądanego oraz wskazuje drogę zmiany (ustne ostrzeżenie).

Stopień II
Dalszy brak poprawy w zachowaniu ucznia zostaje zapisany przez nauczyciela w dzienniku w formie uwagi.
Rodzice (prawni opiekunowie) zostają powiadomieni o niewłaściwym zachowaniu dziecka (dotyczy
to nieobecności na zajęciach oraz łamaniu regulaminu)

Stopień III
W przypadku uporczywego powtarzania złego zachowania ucznia powołany zostaje zespół w składzie:
wychowawca, pedagog, rodzic.
Uczeń otrzymuje naganę wychowawcy (pisemną). Zostaje również zobowiązany do systematycznego uczęszczania na indywidualne, bądź grupowe spotkania z pedagogiem.
W rozmowie z rodzicem wypracowane zostają zasady współpracy. Rodzic zobowiązany zostaje do systematycznego kontaktu z wychowawcą.

Od ustalonej kary uczeń lub jego rodzice maja prawo odwoływać się do Dyrektora szkoły w terminie 7 dni.

Stopień IV
Dalsze łamanie regulaminu szkolnego przez ucznia wiąże się z powołaniem komisji w składzie:
Dyrektor, wychowawca, pedagog, rodzic.
Uczeń otrzymuje naganę dyrektora (pisemną),
W szczególnych przypadkach możliwe jest pominięcie kolejności sankcji. Uczeń może otrzymać naganę Dyrektora szkoły w przypadku wykroczenia popełnionego z premedytacją o dużej szkodliwości społecznej: kradzież, przemoc fizyczna, niszczenia, fałszowanie dokumentów, posiadanie, używanie lub rozprowadzanie.
Uczeń może otrzymać naganę Dyrektora szkoły tylko raz w roku szkolnym.
Kolejne wykroczenie wiąże się z możliwością zastosowania kary w postaci skreślenia z listy
uczniów.

Stopień V
Ostatecznymi środkami dyscyplinarnymi zastosowanymi w stosunku do ucznia są

 • przeniesienie do innej klasy,
 • przeniesienie do innej szkoły,
 • skreślenie z listy uczniów.

Wniosek o skreślenie zostaje przedstawiony na Radzie Pedagogicznej.
Ostateczną decyzję o skreśleniu podejmuje Dyrektor szkoły.
Od decyzji o skreśleniu z listy uczeń ma prawo (do 14 dni) odwołać się do organu nadzorującego szkołę.