Ponowne zawiadomienie
Dodane przez Administrator dnia 20 marzec 2017 09:32
RPO/ZAM/5/2017 Krosno, 20.03.2017 r.
Wg rozdzielnika


Dotyczy postępowania na: zorganizowanie 3-dniowej wycieczki do Torunia dla uczniów Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym w ramach projektu „Młodzi zawodowcy na START ”. Projekt realizowany jest w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020, Działanie 9.4 Poprawa edukacji i kompetencji w regionie

Informuje się, że Wykonawca: Biuro Usługowo – Turystyczne Atlantic 35-073 Rzeszów, Plac Wolności 12, którego oferta została wybrana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z zasadą konkurencyjności na zorganizowanie 3-dniowej wycieczki do Torunia dla uczniów Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym w ramach projektu „Młodzi zawodowcy na START ”. Projekt realizowany jest w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020, Działanie 9.4 Poprawa edukacji i kompetencji w regionie odstąpił od podpisania umowy z Zamawiającym.

Działając na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 uprzejmie informujemy, że oferta Wykonawcy: UpHotel Sp. z o.o. Ul. Długa 13/1, 58-500 Jelenia Góra, jako kolejna ze złożonych w tym postępowaniu ofert została wybrana jako najkorzystniejsza.
W/w Wykonawca zaproponował wykonanie zamówienia za cenę brutto: 15 800,00 zł.