witamy na stronie MZSP

Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Ks. Bronisława Markiewicza

Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

To jedna z naj­no­wo­cześ­niej­szych i naj­le­piej wy­po­sa­żo­nych szkół w re­gio­nie. Po­nad 600 ucz­niów roz­wi­ja swo­ją oso­bo­wość, zdo­by­wa wie­dzę i doś­wiad­cze­nie za­wo­do­we…

 • Zajęcia Pozalekcyjne

  Warto odkrywać i roz­wi­jać ta­len­ty m.in. w ra­mach za­jęć do­dat­ko­wych po­za lek­cja­mi, po­za prog­ra­mem wy­ni­ka­ją­cym z obo­wiąz­ku szkol­ne­go. Ce­lem tych za­jęć jest...

 • Patron szkoły

  Michalicki Zespół Szkół Po­nad­gim­naz­jal­nych w Miej­scu Pias­to­wym za pa­tro­na szko­ły przy­jął Bło­gos­ła­wio­ne­go Księ­dza Bro­nis­ła­wa Mar­kie­wi­cza. Uro­czys­tość na­da­nia imie­nia szko­le...

 • Historia szkoły

  „Wielkie charaktery two­rzą wiel­kie dzie­ła”. Tę myśl gło­sił na­pis umiesz­czo­ny przed la­ty w świet­li­cy zak­ła­du wy­cho­waw­cze­go w Miej­scu Pias­to­wym. Nad na­pi­sem znaj­do­wał się...

 • Kierunki kształcenia

  W roku szkolnym 2014/2015 Mi­cha­li­cki Zes­pół Szkół Po­nad­gim­naz­jal­nych w Miej­scu Pias­to­wym pro­wa­dzi nas­tę­pu­ją­ce kie­ru­nki kształ­ce­nia...

 • Technikum Reklamowe

  Nowy Kie­ru­nek w na­szym re­gio­nie - Tech­nik or­ga­ni­za­cji rek­la­my. Je­go pod­sta­wo­wym za­da­niem jest zbie­ra­nie in­for­ma­cji na te­mat...

 • Liceum mundurowo-administracyjne

  Uczeń tego liceum bę­dzie przy­go­to­wa­ny do kon­ty­nuo­wa­nia na­uki na wyż­szych uczel­niach, szko­łach po­ma­tu­ral­nych i po­li­ce­al­nych, kształ­cą­cych spec­ja­lis­tów...

 • Technikum informatyczne

  W dobie współczesnej in­for­ma­ty­za­cji co­raz więk­sze­go zna­cze­nia na­bie­ra umie­jęt­ność pos­łu­gi­wa­nia się tech­no­lo­gią in­for­ma­tycz­ną. Po­szu­ki­wa­ne są oso­by po­sia­da­ją­ce umie­jęt­noś­ci...

 • Liceum Promedyczne

  W czasach szybkiego roz­wo­ju cy­wi­li­za­cji wzras­ta za­gro­że­nie zdro­wia i ży­cia czło­wie­ka. Li­ce­um o kie­run­ku pro­me­dycz­nym da­je moż­li­wość...

 • Liceum językowo-biznesowe i medialno-dziennikarskie

  To ofer­ta przy­go­to­wa­na z myś­lą o ucz­niach prag­ną­cych roz­wi­jać swo­je za­in­te­re­so­wa­nia lin­gwis­ty­czne oraz prag­ną­cych po­głę­biać swo­ją wie­dzę i umie­jęt­noś­ci z za­kre­su...

 • Technikum Cyfrowych Procesów Graficznych

  W procesie kształcenia du­ży na­cisk kła­dzie się na prak­tycz­ną ob­słu­gę no­wo­czes­ne­go op­rog­ra­mo­wa­nia w zak­re­sie gra­fi­ki 2D i 3D oraz pro­jek­to­wa­nia...

 • Technikum Meblarskie

  Nauka odbywa się wed­ług no­we­go prog­ra­mu, uwzględ­nia­ją­ce­go roz­wój prze­mys­łu drzew­ne­go, zmia­ny w tech­ni­ce i tech­no­logii...

 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa

  Podstawowym celem kształ­ce­nia w za­wo­dzie jest przy­go­to­wa­nie ab­sol­wen­ta do wy­ko­ny­wa­nia za­dań w zak­re­sie wyt­wa­rza­nia wy­ro­bów z drew­na i two­rzyw drzew­nych oraz ta­pi­ce­ro­wa­nia meb­li...

Szczęśliwy numerek

0
Wakacje

Do końca wakacji pozostało już tylko:Dzisiaj jest:
Piątek 26 Sierpnia 2016.

Imieniny: Maria, Sandra, Ireneusz

Po Wt Śr Cz Pi So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Jestes tutaj: Strona główna > Glowna


Menu główne

Nabór 2016/2017
Na skróty:
Social Media:

DOŁĄCZ DO NAS

MZSP to nie tylko szkoła. To przede wszystkim społeczność ludzi - uczniów i absolwentów.

Jeśli interesują Cię social media, chcesz wiedziesz wszystko o MZSP, to dołącz do naszej społeczności i bądź na bieżąco!Aktualności

 • Wszystkie
 • Szkoła
 • Konkursy
 • Projekty
 • Olimpiada
 • Internat
 • UKS
 • Laureaci
 • Egzaminy

Ogłoszenie Komisji Naboru

Drodzy Gimnazjaliści i ich Rodzice

Trwa czas składania podań przez kandydatów do naszej szkoły.
Już od 24 czerwca w naszym Zespole pracować będzie Komisja przyjmująca potrzebne dokumenty tj. świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz inne.

Oczekujemy na Państwa już 24 czerwca w piątek od godziny 11.00. Dokumenty można dostarczać również w sobotę 25 czerwca od godz. 8.00 do godz. 13.00. Od poniedziałku 27 czerwca w dalszym ciągu zapraszamy ubiegających się o przyjęcie do szkoły.

O terminie ogłoszenia wyników naboru Kandydaci lub ich Rodzice zostaną poinformowani przy składaniu dokumentów.

Dyrekcja

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

Rozpoczęcie roku szkolnego w Michalickim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych oraz Michalickim Gimnazjum w Miejscu Piastowym w dniu 1 września 2016 r. połączone jest z Wojewódzką Inauguracją Roku Szkolnego 2016/12017. W uroczystości udział weźmie Wiceminister Edukacji Marzenna Drab oraz władze administracyjne i oświatowe Podkarpacia.

Program:

 • 09:00 Msza święta w Sanktuarium św. Michała Archanioła i bł. ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Metropolity Przemyskiego Adama Szala.
 • Po mszy św. krótkie spotkania z wychowawcami oraz udział w części oficjalnej.

Zapraszamy Uczniów wraz z Rodzicami do udziału w tegorocznej inauguracji. W związku z religijnym charakterem pierwszej części uroczystości zachęcamy do podjęcia przygotowań także od strony duchowej.

Uczniowie klas mundurowych obowiązkowo przychodzą w pełnym umundurowaniu na godz. 8.40.

Serdecznie zapraszamy

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW INTERNATU

31 sierpnia 2016 r. (środa) od 17.00 rozpocznie się kwaterowanie uczniów Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, którzy złożyli prośbę o przyjęcie do internatu. Każdy mieszkaniec powinien posiadać:

 • komplet pościeli
 • koc
 • przybory toaletowe
 • ręczniki
 • pantofle

MZSP uczestniczyło w Międzynarodowym Michalickim Spotkaniu Młodzieży.

Wielokrotnie zapowiadane Międzynarodowe Michalickie Spotkanie Młodych w Miejscu Piastowym stało się rzeczywistością.
Do Miejsca Piastowego zjechała się młodzież w wielu krajów w których pracują michalici.
Uroczystości miały charakter spotkania ze śladami obecności ks. Bronisława Markiewicza i wędrówki po różnych zakątkach naznaczonych jego działalnością. Prócz luźniejszych spotkań i koncertów ...

Prace ruszyły pełną parą…

W ślad za decyzją o przyznaniu dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 zostały podjęte w naszej szkole intensywne prace remontowo-budowlane.
W tym roku obok szkoły powstanie Centrum Sportowe za prawie 1,5 mln złotych. Będzie „ORLIK”, bieżnia, boiska wielofunkcyjne, skok w dal, rzut kulą oraz nowe zaplecze szatniowo – socjalne. Zakupimy również sprzęt multimedialny do ...

WOLONTARIAT – MIĘDZYNARODOWE MICHALICKIE SPOTKANIE MŁODYCH

WOLONTARIAT – MIĘDZYNARODOWE MICHALICKIE SPOTKANIE MŁODYCH
MIEJSCE PIASTOWE – 24 - 25 lipca 2016

Przypominamy Wolontariuszom o Michalickim Spotkaniu Młodych w Miejscu Piastowym. Wszyscy, którzy wyrazili chęć udziału i pomocy, proszeni są o przybycie do Miejsca Piastowego 25 lipca na godzinę 15.00 do budynku LO przy NSD.
Wszelkie informacje oraz przydział zajęć odbędzie się podczas odprawy 25 lipca. Osoby nocujące w LO przy NSD powinny zabrać ze sobą śpiwory.

Zapraszamy i czekamy na Was!

s. Fides & x. Paweł

Ponowne zawiadomienie o wyborze oferty

Dotyczy postępowania na ,,Budowa kompleksu sportowego obejmująca budowę dwóch boisk sportowych wielofunkcyjnych, oświetlenia zewnętrznego na masztach z instalacją elektryczną, odcinka sieci kanalizacji deszczowej  oraz przebudowę zaplecza sanitarno- szatniowego w ramach projektu pn. ,,Modernizacja i wyposażenie infrastruktury sportowej Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym”

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Informuję, iż rozstrzygnięto postępowanie na:

,,Budowa kompleksu sportowego obejmująca budowę dwóch boisk sportowych wielofunkcyjnych, oświetlenia zewnętrznego na masztach z instalacją elektryczną, odcinka sieci kanalizacji deszczowej  oraz przebudowę zaplecza sanitarno- szatniowego w ramach projektu pn. ,,Modernizacja i wyposażenie infrastruktury sportowej Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Miejscu Piastowym”

 prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności.

UWAGA!

Informujemy, że rozpoczął się nabór wniosków o stypendium dla uczniów szkół:
GIMNAZJALNYCH
PONADGIMNAZJALNYCH (LO)
I SZKÓŁ ZAWODOWYCH (TECHNIKA I ZAWODÓWKI)

Podstawowe kryterium do spełnienia:
- średnia ocen na świadectwie 5,0 do Liceum i Gimnazjum
- średnia ocen na świadectwie 4,3 dla Technikum i ZSZ oraz 3 oceny min. bardzo dobry z przedmiotów zawodowych

Ogłoszenie o naborze poniżej.

Szczegóły projektu i dokumentacja do pobrania na:
http://podkarpackie.edu.pl/index.php/dokumenty-do-pobrania-z

Wspaniałe wieści dla naszej szkoły!

Jeszcze w tym roku obok szkoły powstanie Centrum Sportowe za prawie 1,5 mln złotych. Będzie „ORLIK”, bieżnia, boiska wielofunkcyjne, skok w dal, rzut kulą oraz nowe zaplecze szatniowo – socjalne. Zakupimy również sprzęt multimedialny do „Zumby” na zajęcia wf-u.
To jeszcze nie koniec dobrych wieści. W 2017 r. za prawie 1,3 mln złotych rozpocznie się przebudowa pracowni zawodowych – PBL2 i PBL3. Powstaną innowacyjne pracownie zawodowe – informatyczna i druku cyfrowego...

Wykaz podręczników do pierwszej klasy

Wykaz podręczników do pierwszej klasy liceum i technikum na rok szkolny 2016/2017Czytaj więcej