witamy na stronie MZSP

Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Ks. Bronisława Markiewicza

Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

To jedna z naj­no­wo­cześ­niej­szych i naj­le­piej wy­po­sa­żo­nych szkół w re­gio­nie. Po­nad 600 ucz­niów roz­wi­ja swo­ją oso­bo­wość, zdo­by­wa wie­dzę i doś­wiad­cze­nie za­wo­do­we…

 • Zajęcia Pozalekcyjne

  Warto odkrywać i roz­wi­jać ta­len­ty m.in. w ra­mach za­jęć do­dat­ko­wych po­za lek­cja­mi, po­za prog­ra­mem wy­ni­ka­ją­cym z obo­wiąz­ku szkol­ne­go. Ce­lem tych za­jęć jest...

 • Patron szkoły

  Michalicki Zespół Szkół Po­nad­gim­naz­jal­nych w Miej­scu Pias­to­wym za pa­tro­na szko­ły przy­jął Bło­gos­ła­wio­ne­go Księ­dza Bro­nis­ła­wa Mar­kie­wi­cza. Uro­czys­tość na­da­nia imie­nia szko­le...

 • Historia szkoły

  „Wielkie charaktery two­rzą wiel­kie dzie­ła”. Tę myśl gło­sił na­pis umiesz­czo­ny przed la­ty w świet­li­cy zak­ła­du wy­cho­waw­cze­go w Miej­scu Pias­to­wym. Nad na­pi­sem znaj­do­wał się...

 • Kierunki kształcenia

  W roku szkolnym 2014/2015 Mi­cha­li­cki Zes­pół Szkół Po­nad­gim­naz­jal­nych w Miej­scu Pias­to­wym pro­wa­dzi nas­tę­pu­ją­ce kie­ru­nki kształ­ce­nia...

 • Technikum Reklamowe

  Nowy Kie­ru­nek w na­szym re­gio­nie - Tech­nik or­ga­ni­za­cji rek­la­my. Je­go pod­sta­wo­wym za­da­niem jest zbie­ra­nie in­for­ma­cji na te­mat...

 • Liceum mundurowo-administracyjne

  Uczeń tego liceum bę­dzie przy­go­to­wa­ny do kon­ty­nuo­wa­nia na­uki na wyż­szych uczel­niach, szko­łach po­ma­tu­ral­nych i po­li­ce­al­nych, kształ­cą­cych spec­ja­lis­tów...

 • Technikum informatyczne

  W dobie współczesnej in­for­ma­ty­za­cji co­raz więk­sze­go zna­cze­nia na­bie­ra umie­jęt­ność pos­łu­gi­wa­nia się tech­no­lo­gią in­for­ma­tycz­ną. Po­szu­ki­wa­ne są oso­by po­sia­da­ją­ce umie­jęt­noś­ci...

 • Liceum Promedyczne

  W czasach szybkiego roz­wo­ju cy­wi­li­za­cji wzras­ta za­gro­że­nie zdro­wia i ży­cia czło­wie­ka. Li­ce­um o kie­run­ku pro­me­dycz­nym da­je moż­li­wość...

 • Liceum językowo-biznesowe i medialno-dziennikarskie

  To ofer­ta przy­go­to­wa­na z myś­lą o ucz­niach prag­ną­cych roz­wi­jać swo­je za­in­te­re­so­wa­nia lin­gwis­ty­czne oraz prag­ną­cych po­głę­biać swo­ją wie­dzę i umie­jęt­noś­ci z za­kre­su...

 • Technikum Cyfrowych Procesów Graficznych

  W procesie kształcenia du­ży na­cisk kła­dzie się na prak­tycz­ną ob­słu­gę no­wo­czes­ne­go op­rog­ra­mo­wa­nia w zak­re­sie gra­fi­ki 2D i 3D oraz pro­jek­to­wa­nia...

 • Technikum Meblarskie

  Nauka odbywa się wed­ług no­we­go prog­ra­mu, uwzględ­nia­ją­ce­go roz­wój prze­mys­łu drzew­ne­go, zmia­ny w tech­ni­ce i tech­no­logii...

 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa

  Podstawowym celem kształ­ce­nia w za­wo­dzie jest przy­go­to­wa­nie ab­sol­wen­ta do wy­ko­ny­wa­nia za­dań w zak­re­sie wyt­wa­rza­nia wy­ro­bów z drew­na i two­rzyw drzew­nych oraz ta­pi­ce­ro­wa­nia meb­li...

Szczęśliwy numerek

15

Do końca roku szkolnego pozostało jeszcze:Dzisiaj jest:
Piątek 20 Styczenia 2017.

Imieniny: Fabian, Sebastian

Po Wt Śr Cz Pi So Ni
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Jestes tutaj: Strona główna > Glowna


Menu główne


Modernizacja i zakup wyposażenia pracowni zawodowych Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym
Modernizacja i wyposażenie infrastruktury sportowej Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym
Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2016/2017
Na skróty:
Social Media:

DOŁĄCZ DO NAS

MZSP to nie tylko szkoła. To przede wszystkim społeczność ludzi - uczniów i absolwentów.

Jeśli interesują Cię social media, chcesz wiedziesz wszystko o MZSP, to dołącz do naszej społeczności i bądź na bieżąco!

 
Wesołych Świąt
Wesołych Świąt

Aktualności

 • Wszystkie
 • Szkoła
 • Konkursy
 • Projekty
 • Olimpiada
 • Internat
 • UKS
 • Laureaci
 • Egzaminy

Perły techniki - KONKURS DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ

Perły techniki - KONKURS DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ

Od 15 października 2016 r. do 15 lutego 2017 r. w Michalickim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. Br. Markiewicza w Miejscu Piastowym trwa VII Wojewódzki KONKURS DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ „PERŁY TECHNIKI” w dwóch kategoriach:

 • DREWNO - MATERIAŁ UŻYTKOWY I ARTYSTYCZNY
 • POLIGRAFIA - SZTUKA I TECHNIKA DLA WYJĄTKOWEGO CZŁOWIEKA

Konkurs objęty jest honorowym patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty i zamieszczony jest na stronie Kuratorium Oświaty.

Peregrynacja relikwii św. Jana Pawła II w MZSP i MG

Jesteśmy przekonani, że wielkim prorokiem naszych czasów był św. Jan Paweł II. Jego przepowiadanie i świadectwo życia jest inspiracją dla wszystkich chrześcijan, a przede wszystkim dla osób konsekrowanych, do podejmowania radykalnego przyjęcia wezwań Ewangelii. Tak więc spotkanie modlitewne przy relikwiach św. Jana Pawła II, powinno być wołaniem o ducha proroczego w podejmowaniu wezwań chrześcijańskiego charyzmatu przepowiadania i świadectwa życia.


Rozpoczęta 16-go października br. peregrynacja relikwii św. Jana Pawła II po placówkach michalickich, jest ...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Informuję, iż rozstrzygnięto postępowanie na:

zakup stołu podciśnieniowego do obrabiarki CNC z pompą próżniową – 1 szt. dla Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym
w ramach projektu „Młodzi zawodowcy na START ”. Projekt realizowany jest
w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020, Działanie 9.4 Poprawa edukacji i kompetencji w regionie

prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Wigilia w Michalickim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych A.D. 2016 r.

Raz w roku niebo się otwiera
I schodzi do nas Chrystus Pan
Czeka na Niego cała ziemia
Tej nocy nikt nie będzie sam

Na pierwszą gwiazdkę w tę noc od stuleci czekamy w każdym domu...

Zebranie z rodzicami

Zimowe rekolekcje na stoku

Modyfikacja Zaproszenia do składania ofert

Dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na: zakup stołu podciśnieniowego do obrabiarki CNC z pompą próżniową – 1 szt. dla Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym w ramach projektu „Młodzi zawodowcy na START ”. Projekt realizowany jest w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020, Działanie 9.4 Poprawa edukacji i kompetencji w regionie.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Informuję, iż rozstrzygnięto postępowanie na:

zorganizowanie i przeprowadzenie  kursu zawodowego: operator obrabiarek sterowanych numerycznie  (CNC) – zajęcia praktyczne + egzamin dla uczniów MZSP w ramach projektu „Młodzi zawodowcy na START ”

 prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Zaproszenie do składania ofert

Zapraszam Państwa do składania ofert na zakup stołu podciśnieniowego do obrabiarki CNC z pompą próżniową – 1 szt. dla Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnychw Miejscu Piastowym w ramach projektu „Młodzi zawodowcy na START ”. Projekt realizowany jestw ramach RPO WP na lata 2014 - 2020, Działanie 9.4 Poprawa edukacji i kompetencji w regionie.

Wesołych świąt

Pokój zamieszka, kiedy Pan przybędzie.
W adwentowej refleksji, w skupieniu przy konfesjonale,
w ciszy wyczekiwania na wigilijną gwiazdę,
do gorącego i otwartego serca niech przyjdzie Pan i umocni swoim pokojem,
abyśmy go mogli rozdawać wszędzie tam, gdzie niepokoje.
Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie spokój i radość,
niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem,
a Nowy Rok obdaruje Was pomyślnością i szczęściem.
W najpiękniejsze święta Bożego Narodzenia niech się spełnią wszystkie Wasze marzenia!
Błogosławionych świąt Bożego Narodzenia życzy:
Administracja Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
im. ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIARPO/ZAM/14/2016                Miejsce Piastowe, 23.12.2016 r.


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


Zawiadamia się, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na IV cześć zamówienia - zakup okleinarki do wąskich krawędzi – 1 szt. dla Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym w ramach projektu „Młodzi zawodowcy na START ”zostało unieważnione.


UzasadnienieOferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z powyższym postanowiono jak na wstępie.