witamy na stronie MZSP

Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Ks. Bronisława Markiewicza

Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

To jedna z naj­no­wo­cześ­niej­szych i naj­le­piej wy­po­sa­żo­nych szkół w re­gio­nie. Po­nad 600 ucz­niów roz­wi­ja swo­ją oso­bo­wość, zdo­by­wa wie­dzę i doś­wiad­cze­nie za­wo­do­we…

 • Zajęcia Pozalekcyjne

  Warto odkrywać i roz­wi­jać ta­len­ty m.in. w ra­mach za­jęć do­dat­ko­wych po­za lek­cja­mi, po­za prog­ra­mem wy­ni­ka­ją­cym z obo­wiąz­ku szkol­ne­go. Ce­lem tych za­jęć jest...

 • Patron szkoły

  Michalicki Zespół Szkół Po­nad­gim­naz­jal­nych w Miej­scu Pias­to­wym za pa­tro­na szko­ły przy­jął Bło­gos­ła­wio­ne­go Księ­dza Bro­nis­ła­wa Mar­kie­wi­cza. Uro­czys­tość na­da­nia imie­nia szko­le...

 • Historia szkoły

  „Wielkie charaktery two­rzą wiel­kie dzie­ła”. Tę myśl gło­sił na­pis umiesz­czo­ny przed la­ty w świet­li­cy zak­ła­du wy­cho­waw­cze­go w Miej­scu Pias­to­wym. Nad na­pi­sem znaj­do­wał się...

 • Kierunki kształcenia

  W roku szkolnym 2014/2015 Mi­cha­li­cki Zes­pół Szkół Po­nad­gim­naz­jal­nych w Miej­scu Pias­to­wym pro­wa­dzi nas­tę­pu­ją­ce kie­ru­nki kształ­ce­nia...

 • Technikum Reklamowe

  Nowy Kie­ru­nek w na­szym re­gio­nie - Tech­nik or­ga­ni­za­cji rek­la­my. Je­go pod­sta­wo­wym za­da­niem jest zbie­ra­nie in­for­ma­cji na te­mat...

 • Liceum mundurowo-administracyjne

  Uczeń tego liceum bę­dzie przy­go­to­wa­ny do kon­ty­nuo­wa­nia na­uki na wyż­szych uczel­niach, szko­łach po­ma­tu­ral­nych i po­li­ce­al­nych, kształ­cą­cych spec­ja­lis­tów...

 • Technikum informatyczne

  W dobie współczesnej in­for­ma­ty­za­cji co­raz więk­sze­go zna­cze­nia na­bie­ra umie­jęt­ność pos­łu­gi­wa­nia się tech­no­lo­gią in­for­ma­tycz­ną. Po­szu­ki­wa­ne są oso­by po­sia­da­ją­ce umie­jęt­noś­ci...

 • Liceum Promedyczne

  W czasach szybkiego roz­wo­ju cy­wi­li­za­cji wzras­ta za­gro­że­nie zdro­wia i ży­cia czło­wie­ka. Li­ce­um o kie­run­ku pro­me­dycz­nym da­je moż­li­wość...

 • Liceum językowo-biznesowe i medialno-dziennikarskie

  To ofer­ta przy­go­to­wa­na z myś­lą o ucz­niach prag­ną­cych roz­wi­jać swo­je za­in­te­re­so­wa­nia lin­gwis­ty­czne oraz prag­ną­cych po­głę­biać swo­ją wie­dzę i umie­jęt­noś­ci z za­kre­su...

 • Technikum Cyfrowych Procesów Graficznych

  W procesie kształcenia du­ży na­cisk kła­dzie się na prak­tycz­ną ob­słu­gę no­wo­czes­ne­go op­rog­ra­mo­wa­nia w zak­re­sie gra­fi­ki 2D i 3D oraz pro­jek­to­wa­nia...

 • Technikum Meblarskie

  Nauka odbywa się wed­ług no­we­go prog­ra­mu, uwzględ­nia­ją­ce­go roz­wój prze­mys­łu drzew­ne­go, zmia­ny w tech­ni­ce i tech­no­logii...

 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa

  Podstawowym celem kształ­ce­nia w za­wo­dzie jest przy­go­to­wa­nie ab­sol­wen­ta do wy­ko­ny­wa­nia za­dań w zak­re­sie wyt­wa­rza­nia wy­ro­bów z drew­na i two­rzyw drzew­nych oraz ta­pi­ce­ro­wa­nia meb­li...

Szczęśliwy numerek

21

Do końca roku szkolnego pozostało jeszcze:Dzisiaj jest:
Czwartek 27 Pażdziernika 2016.

Imieniny: Iwony, Sabiny, Wincentego

Po Wt Śr Cz Pi So Ni
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Jestes tutaj: Strona główna > Glowna


Menu główne


Modernizacja i zakup wyposażenia pracowni zawodowych Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym
Modernizacja i wyposażenie infrastruktury sportowej Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym
Na skróty:
Social Media:

DOŁĄCZ DO NAS

MZSP to nie tylko szkoła. To przede wszystkim społeczność ludzi - uczniów i absolwentów.

Jeśli interesują Cię social media, chcesz wiedziesz wszystko o MZSP, to dołącz do naszej społeczności i bądź na bieżąco!Aktualności

 • Wszystkie
 • Szkoła
 • Konkursy
 • Projekty
 • Olimpiada
 • Internat
 • UKS
 • Laureaci
 • Egzaminy

Wyjaśnienie Zaproszenia do składania ofert

Dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na: „Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach realizowanego projektu pn. „Modernizacja i wyposażenie infrastruktury sportowej Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym”, Program operacyjny: RPO WP na lata 2014-2020, Działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne

Zawiadamia się, że w dniu 25.10.2016 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Zaproszenia do składania ofert na:

Maturzyści MZSP w Częstochowie

Dnia 21 października 2016 r. młodzież klas maturalnych z Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych wyjechała na pielgrzymkę do Częstochowy, aby na „narodowym ołtarzu” przez ręce Czarnej Madonny złożyć swoje własne intencje Panu Bogu.
Wyjechaliśmy o godz. 6:00, kiedy zaczął świtać piątkowy nowy dzień. Klasami opiekowali się wychowawcy wraz z katechetami. Częstochowa powitała maturzystów deszczową pogodą jednak pogoda ducha nie opuszczała nas ani na moment. Około godz. 11.00 byliśmy na miejscu. Z parkingu skierowaliśmy się do kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej. Jasna Góra nazywana jest Narodowym Konfesjonałem w związku z tym był czas na sakrament pokuty i pojednania, który przeżywało wielu z nas bardzo głęboko.
O godz. 13.30 przed Cudownym Obrazem została odprawiona Msza św. pod przewodnictwem ks. Dyrektora Leszka Przybylskiego.
Na zakończenie odbyła się Droga Krzyżowa z pięknymi rozważaniami przemawiającymi do serca młodzieży.

Msza św za zmarłych uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły

Przyjęcie klas pierwszych do grona uczniów MZSP

25 października 2016 r. w Michalickim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym odbyła się uroczysta akademia związana z przyjęciem uczniów klas pierwszych do społeczności naszej Szkoły.
Na samym początku pierwszoklasiści ślubowali do sztandaru naszej Szkoły. Ks. Dyrektor Leszek Przybylski w krótkich słowach przywitał nowych uczniów, pogratulował wyboru miejsca kształcenia oraz wprowadził w charakter naszej placówki. Poszczególne klasy pierwsze miały okazje, by się zaprezentować. Nie zabrakło dobrego żartu i pięknie wykonanych piosenek.
Nowo przyjętych uczniów witamy i życzymy samych sukcesów oraz jak najlepszego wykorzystania czasu i możliwości jakie daje Szkoła w Miejscu Piastowym.

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI NA WYJAZD SZKOLENIOWY z zakresu technologii sieciowych, okablowania i CISCO

w ramach realizacji projektu„MŁODZI ZAWODOWCY NA START” Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 9.4 Poprawa edukacji i kompetencji w regionie.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

„Zakup sprzętu i wyposażenia
w ramach realizowanego projektu pn. „Modernizacja i wyposażenie infrastruktury sportowej Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Miejscu Piastowym”, Program operacyjny: RPO WP na lata 2014-2020, Działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne

Uroczyste obchodny Dnia Edukacji Narodowej

W czwartek 13 października 2016 r. w Michalickim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych oraz w Michalickim Gimnazjum w Miejscu odbyły się obchody Dnia Nauczyciela.

Msza św. pod przewodnictwem Radcy i Ekonoma generalnego ks. Jerzego Sosińskiego w intencji nauczycieli rozpoczęła uroczystości. W Eucharystii uczestniczyła cała społeczność szkół, nauczyciele, pracownicy a także ...

List Marszałka Sejmu z okazji Dnia Edukacji Narodowej

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


Zawiadamia się, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na ,,Zakup sprzętu
i wyposażenia w ramach realizowanego projektu pn. ,,Modernizacja i wyposażenie infrastruktury sportowej Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym”, Program operacyjny: RPO WP na lata 2014-2020, Działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne zostało unieważnione.


UzasadnienieOferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z powyższym postanowiono jak na wstępie.

MZSP miejscem szkolenia Brygad Obrony Terytorialnej

10 października 2016 roku w auli michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym odbyło się spotkanie Dowódcy III Podkarpackiej Brygady Obrony terytorialnej płk dypl. Arkadiusza Mikołajczyka z adeptami klas mundurowych.
Podczas spotkania został przedstawiony jeden z priorytetów obecnego kierownictwa MON – „Zorganizowanie obrony terytorialnej”.
O przyjęcie może ubiegać się każdy, kto spełni wymagania ...

Budowa bazy sportowej szybkim krokiem zmierza do końca!

Miło nam poinformować, że powoli zostaje finalizowana budowa bazy sportowej przy Michalickim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym.
W ramach zadania przewidziano realizację przedmiotu inwestycji, w skład której wchodzi:
- budowa boiska sportowego do gry w piłkę nożna o wym.: 62,00 m x 30,00 m, - o pow. 1.860,00 m2.
- budowa boiska wielofunkcyjnego do ...