witamy na stronie MZSP

Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Ks. Bronisława Markiewicza

Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

To jedna z naj­no­wo­cześ­niej­szych i naj­le­piej wy­po­sa­żo­nych szkół w re­gio­nie. Po­nad 600 ucz­niów roz­wi­ja swo­ją oso­bo­wość, zdo­by­wa wie­dzę i doś­wiad­cze­nie za­wo­do­we…

 • Zajęcia Pozalekcyjne

  Warto odkrywać i roz­wi­jać ta­len­ty m.in. w ra­mach za­jęć do­dat­ko­wych po­za lek­cja­mi, po­za prog­ra­mem wy­ni­ka­ją­cym z obo­wiąz­ku szkol­ne­go. Ce­lem tych za­jęć jest...

 • Patron szkoły

  Michalicki Zespół Szkół Po­nad­gim­naz­jal­nych w Miej­scu Pias­to­wym za pa­tro­na szko­ły przy­jął Bło­gos­ła­wio­ne­go Księ­dza Bro­nis­ła­wa Mar­kie­wi­cza. Uro­czys­tość na­da­nia imie­nia szko­le...

 • Historia szkoły

  „Wielkie charaktery two­rzą wiel­kie dzie­ła”. Tę myśl gło­sił na­pis umiesz­czo­ny przed la­ty w świet­li­cy zak­ła­du wy­cho­waw­cze­go w Miej­scu Pias­to­wym. Nad na­pi­sem znaj­do­wał się...

 • Kierunki kształcenia

  W roku szkolnym 2014/2015 Mi­cha­li­cki Zes­pół Szkół Po­nad­gim­naz­jal­nych w Miej­scu Pias­to­wym pro­wa­dzi nas­tę­pu­ją­ce kie­ru­nki kształ­ce­nia...

 • Technikum Reklamowe

  Nowy Kie­ru­nek w na­szym re­gio­nie - Tech­nik or­ga­ni­za­cji rek­la­my. Je­go pod­sta­wo­wym za­da­niem jest zbie­ra­nie in­for­ma­cji na te­mat...

 • Liceum mundurowo-administracyjne

  Uczeń tego liceum bę­dzie przy­go­to­wa­ny do kon­ty­nuo­wa­nia na­uki na wyż­szych uczel­niach, szko­łach po­ma­tu­ral­nych i po­li­ce­al­nych, kształ­cą­cych spec­ja­lis­tów...

 • Technikum informatyczne

  W dobie współczesnej in­for­ma­ty­za­cji co­raz więk­sze­go zna­cze­nia na­bie­ra umie­jęt­ność pos­łu­gi­wa­nia się tech­no­lo­gią in­for­ma­tycz­ną. Po­szu­ki­wa­ne są oso­by po­sia­da­ją­ce umie­jęt­noś­ci...

 • Liceum Promedyczne

  W czasach szybkiego roz­wo­ju cy­wi­li­za­cji wzras­ta za­gro­że­nie zdro­wia i ży­cia czło­wie­ka. Li­ce­um o kie­run­ku pro­me­dycz­nym da­je moż­li­wość...

 • Liceum językowo-biznesowe i medialno-dziennikarskie

  To ofer­ta przy­go­to­wa­na z myś­lą o ucz­niach prag­ną­cych roz­wi­jać swo­je za­in­te­re­so­wa­nia lin­gwis­ty­czne oraz prag­ną­cych po­głę­biać swo­ją wie­dzę i umie­jęt­noś­ci z za­kre­su...

 • Technikum Cyfrowych Procesów Graficznych

  W procesie kształcenia du­ży na­cisk kła­dzie się na prak­tycz­ną ob­słu­gę no­wo­czes­ne­go op­rog­ra­mo­wa­nia w zak­re­sie gra­fi­ki 2D i 3D oraz pro­jek­to­wa­nia...

 • Technikum Meblarskie

  Nauka odbywa się wed­ług no­we­go prog­ra­mu, uwzględ­nia­ją­ce­go roz­wój prze­mys­łu drzew­ne­go, zmia­ny w tech­ni­ce i tech­no­logii...

 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa

  Podstawowym celem kształ­ce­nia w za­wo­dzie jest przy­go­to­wa­nie ab­sol­wen­ta do wy­ko­ny­wa­nia za­dań w zak­re­sie wyt­wa­rza­nia wy­ro­bów z drew­na i two­rzyw drzew­nych oraz ta­pi­ce­ro­wa­nia meb­li...

Szczęśliwy numerek

0
W niedzielę nie losujemy

Do końca roku szkolnego pozostało jeszcze:Dzisiaj jest:
Niedziela 4 Grudnia 2016.

Imieniny: Barbara, Bernard, Krystian

Po Wt Śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Jestes tutaj: Strona główna > Glowna


Menu główne

Sympozjum Naukowe w Miejscu Piastowym
Modernizacja i zakup wyposażenia pracowni zawodowych Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym
Modernizacja i wyposażenie infrastruktury sportowej Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym
Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2016/2017
Na skróty:
Social Media:

DOŁĄCZ DO NAS

MZSP to nie tylko szkoła. To przede wszystkim społeczność ludzi - uczniów i absolwentów.

Jeśli interesują Cię social media, chcesz wiedziesz wszystko o MZSP, to dołącz do naszej społeczności i bądź na bieżąco!Aktualności

 • Wszystkie
 • Szkoła
 • Konkursy
 • Projekty
 • Olimpiada
 • Internat
 • UKS
 • Laureaci
 • Egzaminy

Perły techniki - KONKURS DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ

Perły techniki - KONKURS DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ

Od 15 października 2016 r. do 15 lutego 2017 r. w Michalickim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. Br. Markiewicza w Miejscu Piastowym trwa VII Wojewódzki KONKURS DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ „PERŁY TECHNIKI” w dwóch kategoriach:

 • DREWNO - MATERIAŁ UŻYTKOWY I ARTYSTYCZNY
 • POLIGRAFIA - SZTUKA I TECHNIKA DLA WYJĄTKOWEGO CZŁOWIEKA

Konkurs objęty jest honorowym patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty i zamieszczony jest na stronie Kuratorium Oświaty.

MZSP… zawsze tam, gdzie coś dzieje.

4 grudnia 2016 roku w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie odbyła się trzecia edycja konkursu „Tak się składa…”. Była to doskonała okazja, aby przez zabawę ukazać ukryte talenty początkujących konstruktorów, oderwać ich od wirtualnego świata i zachęcić do twórczego działania. Dzięki temu dzieci rozwijają kreatywność i wyobraźnię, doskonalą zdolności manualne, uczą się logicznego myślenia, wytrwałości i dążenia do celu. Satysfakcja z wykonanego zadania umacnia ich wiarę w siebie i buduje poczucie własnej wartości.
Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych również miał swoje miejsce w stoiskach z robotami. Nasi uczniowie z Technikum Informatycznego pod opieką pana profesora Roberta Szula prezentowali równego rodzaju roboty.
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w promocję naszej szkoły.


Internetowe Rekolekcje Adwentowe 2016


Internetowe Rekolekcje Adwentowe 2016 CZEKAJĄC NA PANA

Rekolekcje adwentowe w formie nagrań video poprowadzą kapłani ze Zgromadzenia św. Michała Archanioła (michalici)

03.12.2016 r. rozważanie głosi ks. Paweł Wojakiewicz
CZEKAJĄC NA PANA #7Zapraszamy do obserwowania:
https://www.szukamczlowieka.pl
Facebook - https://www.facebook.com/szukamczlowi...
Twitter - https://twitter.com/szukamczlowieka

Spotkanie z Ministrem

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI

KURS Operator obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC) – 120 godz. (60 godz. teoretycznych i 60 godz. praktycznych) ZDOBĄDŹ UPRAWNIENIA OPERATORA CNC W RAMACH PROJEKTU „MŁODZI ZAWODOWCY NA START” 
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 9.4 Poprawa edukacji i kompetencji w regionie.

Dzień otwarty

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zapraszam Państwa do składania ofert na zakup programu ZW3D CAD/CAM 2015 EDU dla Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym w ramach projektu „Młodzi zawodowcy na START ”. Projekt realizowany jest w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020, Działanie 9.4 Poprawa edukacji i kompetencji w regionie.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zapraszam Państwa do składania ofert na zorganizowanie wyjazdowego kursu projektowania sieci światłowodowych oraz szkolenia z zakresu techniki łączenia przewodów miedzianych i światłowodowych dla nauczycieli przedmiotów zawodowych Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym w ramach projektu „Młodzi zawodowcy na START ”. Projekt realizowany jest

w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020, Działanie 9.4 Poprawa edukacji i kompetencji

w regionie.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zapraszam Państwa do składania ofert na zorganizowanie szkolenia obsługa programu ZW3D zintegrowanego systemu CAD/CAM Inżynieria odwrotna dla nauczyciela przedmiotów zawodowych Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym w ramach projektu „Młodzi zawodowcy na START ”. Projekt realizowany jest w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020, Działanie 9.4 Poprawa edukacji i kompetencji w regionie.

Olimpiada Przedsiębiorczości – etap szkolny

Dnia 1 grudnia 2016 r. odbyła się w naszej szkole Olimpiada Przedsiębiorczości – etap szkolny. Do rywalizacji przystąpiło 10 uczestników, którzy zmierzyli się z testem składającym się z 50 pytań (25 łatwiejszych i 25 trudniejszych).
Najlepsze wyniki w konkursie uzyskali:
1) Arleta Urbańska – kl. IV TOR
2) Anna Rysz – kl. IV TOR
3) Katarzyna Smoleń – kl. IV TOR
4) Izabela Maślanka – kl. IV TOR

Z niecierpliwością oczekujemy na progi punkowe i informację, którzy zawodnicy zakwalifikowali się do etapu okręgowego.

Minister Mariusz Błaszczak w Miejscu Piastowym…

W ramach wizyty w województwie podkarpackim minister Mariusz Błaszczak spotkał się z uczniami Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. B. Markiewicza, gdzie przeprowadził dla młodzieży lekcję na temat bezpieczeństwa.
Minister w krótkim wystąpieniu przypomniał burzliwą historię Polski, a także wspomniał o znaczeniu Grupy Wyszehradzkiej w kontekście kryzysu migracyjnego który dotyka Europy. Zwracając się do młodzieży mówił o przyszłości, o tym że nauka w Michalickim ZS może być dla wielu początkiem odpowiedniej drogi do munduru.