witamy na stronie MZSP

Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Ks. Bronisława Markiewicza

Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

To jedna z naj­no­wo­cześ­niej­szych i naj­le­piej wy­po­sa­żo­nych szkół w re­gio­nie. Po­nad 600 ucz­niów roz­wi­ja swo­ją oso­bo­wość, zdo­by­wa wie­dzę i doś­wiad­cze­nie za­wo­do­we…

 • Zajęcia Pozalekcyjne

  Warto odkrywać i roz­wi­jać ta­len­ty m.in. w ra­mach za­jęć do­dat­ko­wych po­za lek­cja­mi, po­za prog­ra­mem wy­ni­ka­ją­cym z obo­wiąz­ku szkol­ne­go. Ce­lem tych za­jęć jest...

 • Patron szkoły

  Michalicki Zespół Szkół Po­nad­gim­naz­jal­nych w Miej­scu Pias­to­wym za pa­tro­na szko­ły przy­jął Bło­gos­ła­wio­ne­go Księ­dza Bro­nis­ła­wa Mar­kie­wi­cza. Uro­czys­tość na­da­nia imie­nia szko­le...

 • Historia szkoły

  „Wielkie charaktery two­rzą wiel­kie dzie­ła”. Tę myśl gło­sił na­pis umiesz­czo­ny przed la­ty w świet­li­cy zak­ła­du wy­cho­waw­cze­go w Miej­scu Pias­to­wym. Nad na­pi­sem znaj­do­wał się...

 • Kierunki kształcenia

  W roku szkolnym 2014/2015 Mi­cha­li­cki Zes­pół Szkół Po­nad­gim­naz­jal­nych w Miej­scu Pias­to­wym pro­wa­dzi nas­tę­pu­ją­ce kie­ru­nki kształ­ce­nia...

 • Technikum Reklamowe

  Nowy Kie­ru­nek w na­szym re­gio­nie - Tech­nik or­ga­ni­za­cji rek­la­my. Je­go pod­sta­wo­wym za­da­niem jest zbie­ra­nie in­for­ma­cji na te­mat...

 • Liceum mundurowo-administracyjne

  Uczeń tego liceum bę­dzie przy­go­to­wa­ny do kon­ty­nuo­wa­nia na­uki na wyż­szych uczel­niach, szko­łach po­ma­tu­ral­nych i po­li­ce­al­nych, kształ­cą­cych spec­ja­lis­tów...

 • Technikum informatyczne

  W dobie współczesnej in­for­ma­ty­za­cji co­raz więk­sze­go zna­cze­nia na­bie­ra umie­jęt­ność pos­łu­gi­wa­nia się tech­no­lo­gią in­for­ma­tycz­ną. Po­szu­ki­wa­ne są oso­by po­sia­da­ją­ce umie­jęt­noś­ci...

 • Liceum Promedyczne

  W czasach szybkiego roz­wo­ju cy­wi­li­za­cji wzras­ta za­gro­że­nie zdro­wia i ży­cia czło­wie­ka. Li­ce­um o kie­run­ku pro­me­dycz­nym da­je moż­li­wość...

 • Liceum językowo-biznesowe i medialno-dziennikarskie

  To ofer­ta przy­go­to­wa­na z myś­lą o ucz­niach prag­ną­cych roz­wi­jać swo­je za­in­te­re­so­wa­nia lin­gwis­ty­czne oraz prag­ną­cych po­głę­biać swo­ją wie­dzę i umie­jęt­noś­ci z za­kre­su...

 • Technikum Cyfrowych Procesów Graficznych

  W procesie kształcenia du­ży na­cisk kła­dzie się na prak­tycz­ną ob­słu­gę no­wo­czes­ne­go op­rog­ra­mo­wa­nia w zak­re­sie gra­fi­ki 2D i 3D oraz pro­jek­to­wa­nia...

 • Technikum Meblarskie

  Nauka odbywa się wed­ług no­we­go prog­ra­mu, uwzględ­nia­ją­ce­go roz­wój prze­mys­łu drzew­ne­go, zmia­ny w tech­ni­ce i tech­no­logii...

 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa

  Podstawowym celem kształ­ce­nia w za­wo­dzie jest przy­go­to­wa­nie ab­sol­wen­ta do wy­ko­ny­wa­nia za­dań w zak­re­sie wyt­wa­rza­nia wy­ro­bów z drew­na i two­rzyw drzew­nych oraz ta­pi­ce­ro­wa­nia meb­li...

Szczęśliwy numerek

0
W sobotę nie losujemy

Do końca roku szkolnego pozostało jeszcze:Dzisiaj jest:
Sobota 1 Pażdziernika 2016.

Imieniny: Danuta, Igor, Remigiusz

Po Wt Śr Cz Pi So Ni
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Jestes tutaj: Strona główna > Glowna


Menu główne

Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2016/2017
Na skróty:
Social Media:

DOŁĄCZ DO NAS

MZSP to nie tylko szkoła. To przede wszystkim społeczność ludzi - uczniów i absolwentów.

Jeśli interesują Cię social media, chcesz wiedziesz wszystko o MZSP, to dołącz do naszej społeczności i bądź na bieżąco!Aktualności

 • Wszystkie
 • Szkoła
 • Konkursy
 • Projekty
 • Olimpiada
 • Internat
 • UKS
 • Laureaci
 • Egzaminy

Pielgrzymka do Częstochowy

Patronie nasz Święty Michale…

29 września - jak co roku - obchodziliśmy święto patronalne Organu Prowadzącego Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych oraz Michalickiego Gimnazjum. Święty Michał Archanioł jest szczególnym opiekunem Zgromadzeń Michalickich.

W tym dniu cała społeczność naszych szkół wzięła udział w uroczystej mszy świętej w sanktuarium „na Górce”. Eucharystii przewodniczył ks. Dyrektor Leszek Przybylski, natomiast krótkie ale bardzo wymowne słowa homilii skierował do uczniów ks. dr Jan Seremak. Całość piękna liturgii dopełnił zespół muzyczny Angel pod opieką p. Pawła Gościńskiego oraz służba ołtarza, która stanowili uczniowie naszych szkół.

W tym dniu polecaliśmy Bogu wszystkie nasze sprawy a także modliliśmy się za nasze rodziny i bliskich.

Zobacz album w galerii zdjęć

Europejski Dzień Języków Obcych 2016 – nie mogło zabraknąć MZSP

W dniu 26.09.2016 uczniowie naszego liceum mieli możliwość wzięcia udziału w Europejskim Dniu Języków Obcych, organizowanym przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Krośnie. Dzień ten obchodzony jest co roku, tak więc uczniowie pod opieką p. mgr Katarzyny Wiśniewskiej i p. mgr Małgorzaty Wasylak udali się na krośnieńską uczelnię wyższą, gdzie wzięli udział w wykładach dotyczących wartości nauki języków obcych, oraz w warsztatach przekładowych i międzykulturowych, prowadzonych przez nauczycieli akademickich w języku angielskim i niemieckim.
Dzień ten dostarczył uczniom nie tylko wielu wrażeń związanych ze sposobnością obcowania ze studentami i wykładowcami studiów językowych, ale również poszerzył ich wiedzę, umiejętności językowe jak i zainspirował do podjęcia kroków ku indywidualnemu rozwojowi w kierunku wielojęzyczności i komunikacji kulturowej.
Zobacz album w galerii zdjęć

BEER – SZEBA ruszyła…

27 września 2016 r. w Internacie Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym odbyło się pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie młodzieżowej grupy formacyjnej  BEER-SZEBA.
Wspólnota spotyka się w każdy wtorek już od 5 lat. Głównym akcentem spotkań jest formacja religijna młodzieży. Nie brakuje jednak również spotkań oraz wyjazdów integracyjnych.
W  tym roku – co bardzo cieszy - rozpoczynamy pracę w nieco większej grupie. Już na  pierwszym spotkaniu pojawiło się przeszło 30 osób. Jest to dobry znak w tym kolejnym rozpoczynającym się roku szkolnym.
Grupa ma charakter otwarty, każdy kto chce ma możliwość uczestniczenia w spotkaniach. Dlatego jeszcze raz serdecznie zapraszamy chętnych w każdy wtorek o godz. 19.00 do Internatu naszej szkoły.

s. Agnieszka Zych & ks. Paweł Wojakiewicz  

Zebranie rodziców

Święto patronalne

Było wspaniale… - V Piesza Pielgrzymka z Pruchnika do Przemyśla

W dniach 16-17 września 2016 r. odbyła się V Piesza Pielgrzymka z Pruchnika do Przemyśla, która przypadła w 150-tą rocznicę święceń kapłańskich założyciela Zgromadzenia św. Michała Archanioła bł. Ks. Bronisława Markiewicza.
Pątnicy pielgrzymowali w intencji dziękczynnej za dary Bożego Miłosierdzia i sakrament kapłaństwa pod hasłem: „Nawet w niebie większej godności nie będę miał jak kapłaństwo”.
Z naszej szkoły udział wzięło 21 osób. Bardzo dziękujemy s. Edwardzie oraz ks. Markowi za opiekę i organizację wyjazdu naszych uczniów.
Zobacz album w galerii zdjęć

Dołącz do nas – wtorkowe wieczorne spotkania!

Dziękując wszystkim uczestnikom za ubiegłoroczne cotygodniowe spotkania w internacie, serdecznie zapraszamy na ich kontynuację również w tym roku szkolnym.

Spotkania tradycyjnie będą sie odbywały w każdy wtorek o godz. 19.00 w internacie naszej Szkoły. Pierwsze spotkanie już 27 września.

Spotkania grupy „Beer Szeba” służą pogłębianiu wiary, otwieraniu się na drugą osobę ale również wzajemnej integracji. W tym czasie rozmawiamy na różne tematy, modlimy się, oglądamy ciekawe filmy, wspólnie wyjeżdżamy w teren, bierzemy udział w spotkaniach młodzieżowych organizowanych w Polsce oraz podejmujemy wiele ciekawych inicjatyw.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych: s. Agnieszka Zych CSSMA oraz ks. Paweł Wojakiewicz CSMA

KUPONY ANTYPYTANIOWE

Dyrekcja MZSP oraz MG bardzo dziękuję młodzieży naszych szkół, zaangażowanej w spotkania michalickie podczas wakacji.
Osoby biorące udział w Międzynarodowym Michalickim Spotkaniu Młodych w dniach
24-25 lipca 2016 r.
mogą odebrać „KUPONY ANTYPYTANIOWE” w gabinecie ks. Pawła Wojakiewicza.

Zapraszam

Nabór wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów klas pierwszych gimnazjów i liceów ogólnokształcących

Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów szkół gimnazjalnych/ponadgimnazjalnych w ramach projektu Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2016/2017 dnia 9 września 2016 r. rozpocznie się nabór wniosków dla uczniów klas pierwszych gimnazjów i liceów ogólnokształcących. Nabór potrwa do 23 września 2016 r.

Treść ogłoszenia umieszczona została w zakładce na stronie: http://podkarpackie.edu.pl/index.php/nabor

MZSP w Kadrze Narodowej, kolejne sukcesy Weroniki – rekordzistka Europy, mistrzyni Polski

W dniach 19-24.07.2016 na obiektach WKS Śląsk Wrocław odbył się Finał Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich w Strzelectwie Sportowym.

Wspaniały sukces odniosła Weronika Bykowska z klasy II LOC Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym zdobywając dwa złote medale w karabinie pneumatycznym 40 strzałów i w Karabinie sportowym 3 x 20, została uznana za najlepszą zawodniczkę Finału OOM w karabinie w nagrodę otrzyma nowy karabin pneumatyczny ufundowany przez PZSS. Medale otrzymali również trenerzy medalistki pierwszy trener ojciec Antoni Bykowski i trener klubowy Jerzy Madej .

Weronika jest również zawodniczką Kadry Narodowej Juniorów w strzelectwie i aktualną Rekordzistką Polski juniorek młodszych w karabinie pneumatycznym z wynikiem 416,7 który ustanowiła w styczniu 2016 na zawodach w czeskim Pilźnie i aktualną drużynową rekordzistką Polski Juniorek w karabinie pneumatycznym z Węgierskiego Györ na Mistrzostwach Europy Juniorów ustanowiony przez reprezentantki Polski.

GRATULUJEMY !!!