witamy na stronie MZSP

Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Ks. Bronisława Markiewicza

Jestes tutaj: Strona główna > Mlodzi_zawodowcy_na_start


Wakacyjne staże zawodowe

W miesiącach wakacyjnych – lipiec i sierpień uczniowie naszej szkoły, realizowali 1 miesięczne staże zawodowe w ramach projektu: „MŁODZI ZAWODOWCY NA START”. Staże trwały 4 tygodnie (150 godz.) i realizowane były na terenie powiatów krośnieńskiego, brzozowskiego i sanockiego. Łącznie staż realizowało 50 uczniów.

Ogłoszenie dla Stażystów w ramach projektu "Młodzi zawodowcy na START" - staże w Polsce


Wszyscy stażyści po zrealizowanym stażu w m-cu lipiec 2017 proszeni są o niezwłoczne zgłaszanie się do Biura Projektu do P. Moniki Subik celem rozliczenia stażu.
Koordynator zaprasza w najbliższy poniedziałek tj. 31.07.2017 r. w godz. 9.00 - 12.00 lub wtorek tj. 1.08.2017.
Wypłata stypendium stażowego w kwocie 997,40 zł nastąpi po złożeniu wszystkich dokumentów potwierdzających ...

Gotowi na wakacyjne praktyki i staże


Na tegorocznych wakacjach 50 uczniów MZSP w Miejscu Piastowym odbędzie płatne praktyki i staże.
Staże zostaną zorganizowane w ramach projektu "Młodzi zawodowcy na START", który współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Staże i praktyki realizowane będą przez 150 godz. w miesiącach lipiec lub sierpień.
Uczestnicy otrzymają stypendium stażowe w kwocie 997,40 zł oraz zwrot kosztów dojazdu na staż. Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej otrzymali również nowe ubrania i obuwie robocze.

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI

NA WAKACYJNE STAŻE I PRAKTYKI ZAWODOWE
4 tyg. 150 godz. (stypendium stażowe prawie 1000 zł)
w ramach realizacji projektu „MŁODZI ZAWODOWCY NA START”
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 9.4 Poprawa edukacji i kompetencji w regionie

Wyjazd edukacyjno – szkoleniowy do Torunia naszych reklamowców.

W dniach 29.03. – 31.03.2017r. w ramach projektu „Młodzi zawodowcy na START” został zorganizowany wyjazd szkoleniowy do Torunia dla klas III i IV Technikum Organizacji Reklamy. Pierwszego dnia uczniowie odwiedzili nowoczesną Drukarnię Offset Druk w Rogoźnicy k/Rzeszowa gdzie zapoznali się z innowacyjnymi technologiami druku. Po dotarciu na wieczór do Torunia uczestnicy udali się na Stary Rynek, który w nocnej odsłonie prezentował się pięknie.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Informuję, iż rozstrzygnięto postępowanie na:

zorganizowanie kursu/szkolenia z zakresu Techniki światłowodowe - łączenia przewodów miedzianych i światłowodowych dla
3 nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz 20 uczniów  Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym w ramach projektu „Młodzi zawodowcy na START ”. Projekt realizowany jest  w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020, Działanie 9.4 Poprawa edukacji i kompetencji w regionie.

 prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Informuję, iż rozstrzygnięto postępowanie na:

zakup wyposażenia pracowni zawodowych – spawarka światłowodowa, miernik, mikroskop i walizka narzędziowa - dla Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym w ramach projektu „Młodzi zawodowcy na START ”. Projekt realizowany jest w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020, Działanie 9.4 Poprawa edukacji i kompetencji w regionie

prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Wykonawcy:

LISTA RANKINGOWA OSÓB

LISTA RANKINGOWA OSÓB KTÓRE ZGŁOSIŁY CHĘĆ UCZESTNICTWA I ZOSTAŁY ZAKWALIFIKOWANE na KURS TECHNIKI ŚWIATŁOWODOWE – ŁĄCZENIE PRZEWODÓW MIEDZIANYCH I ŚWIATŁOWODOWYCH 20 godz.
w ramach projektu „MŁODZI  ZAWODOWCY  NA  START” 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 9.4 Poprawa edukacji i kompetencji w regionie.
Lista powstała w oparciu o kryteria rekrutacji:
- średnia ocen ogółem x 2
- zachowanie: wzorowe – 4 pkt, bardzo dobre – 3 pkt., dobre – 2 pkt., poprawne – 1 pkt.
- zamieszkiwanie na terenach wiejskich -  1 pkt.


LISTA REZERWOWA OSÓB

LISTA REZERWOWA OSÓB KTÓRE ZGŁOSIŁY CHĘĆ UCZESTNICTWA I
NIE ZOSTAŁY ZAKWALIFIKOWANE na
KURS TECHNIKI ŚWIATŁOWODOWE – ŁĄCZENIE PRZEWODÓW MIEDZIANYCH I ŚWIATŁOWODOWYCH 20 godz.
w ramach projektu „MŁODZI  ZAWODOWCY  NA  START” 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 9.4 Poprawa edukacji i kompetencji w regionie.
Lista powstała w oparciu o kryteria rekrutacji:
- średnia ocen ogółem x 2
- zachowanie: wzorowe – 4 pkt, bardzo dobre – 3 pkt., dobre – 2 pkt., poprawne – 1 pkt.
- zamieszkiwanie na terenach wiejskich -  1 pkt.
W przypadku   rezygnacji ucznia z listy rankingowej z udziału w Kursie w jego miejsce zostaną zakwalifikowani uczniowie w następującej kolejności:


Wyjaśnienie zaproszenia do składania ofert

Dotyczy: zakup wyposażenia pracowni zawodowych – spawarka światłowodowa, miernik, mikroskop
i walizka narzędziowa - dla Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym w ramach projektu „Młodzi zawodowcy na START ”. Projekt realizowany jest w ramach RPO WP
na lata 2014 - 2020, Działanie 9.4 Poprawa edukacji i kompetencji w regionie.

Zawiadamia się, że w dniu 22 marca 2017 roku wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego na: zakup wyposażenia pracowni zawodowych – spawarka światłowodowa, miernik, mikroskop i walizka narzędziowa - dla Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym w ramach projektu „Młodzi zawodowcy na START ”. Projekt realizowany jest w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020, Działanie 9.4 Poprawa edukacji i kompetencji w regionie.

Ponowne zawiadomienie

RPO/ZAM/5/2017 Krosno, 20.03.2017 r.
Wg rozdzielnika


Dotyczy postępowania na: zorganizowanie 3-dniowej wycieczki do Torunia dla uczniów Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym w ramach projektu „Młodzi zawodowcy na START ”. Projekt realizowany jest w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020, Działanie 9.4 Poprawa edukacji i kompetencji w regionie

Informuje się, że Wykonawca: Biuro Usługowo – Turystyczne Atlantic 35-073 Rzeszów, Plac Wolności 12, którego oferta została wybrana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z zasadą konkurencyjności na zorganizowanie 3-dniowej wycieczki do Torunia dla uczniów Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym w ramach projektu „Młodzi zawodowcy na START ”. Projekt realizowany jest w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020, Działanie 9.4 Poprawa edukacji i kompetencji w regionie odstąpił od podpisania umowy z Zamawiającym.

Działając na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 uprzejmie informujemy, że oferta Wykonawcy: UpHotel Sp. z o.o. Ul. Długa 13/1, 58-500 Jelenia Góra, jako kolejna ze złożonych w tym postępowaniu ofert została wybrana jako najkorzystniejsza.
W/w Wykonawca zaproponował wykonanie zamówienia za cenę brutto: 15 800,00 zł.