witamy na stronie MZSP

Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Ks. Bronisława Markiewicza

Jestes tutaj: Strona główna > Nauczyciele > Nauczyciele
 

mgr Wota Bolesław

Pedagog szkolny

mgr Bolesław Wota (BW)

Nazywam się Bolesław Wota.
W Michalickim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych pełnię funkcję pedagoga szkolnego od 1999 roku.

Mój pokój mieści się na pierwszym piętrze przy klatce schodowej, drzwi po lewej stronie. Jestem do dyspozycji uczniów, rodziców i opiekunów oraz pracowników szkoły.

Godziny przyjęć:
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
800-1300 800-1300 1200-1500 1200-1500 800-1200

Nie jestem wróżką, nie umiem czarować, ale...
...mam możliwości podejmowania działań by uczeń w szkole:

1. Został zrozumiany gdy czuje, brak zrozumienia, odrzucenie czy samotność.
2.Uzyskał pomoc w skomplikowanych sytuacjach rodzinnych lub materialnych.
3. Usłyszał możliwe sposoby rozwiązań nie łatwych spraw by nie ulec sile problemów.
4. Dowiedział się, że jest wyjątkowym, ważnym i niepowtarzalnym człowiekiem.
5. Mógł po prostu, porozmawiać przy filiżance wyjątkowej herbaty jaką robi jego pedagog. 6. Potrafił wykreślić ze słownika słowo NUDA i podjął budowanie swojej osobowości również przez ciekawe zainteresowania w wolnym czasie.
7. Wiedział, że wolność to odpowiedzialność a samowola to między innymi nie zważać na dobro innych.
8. Umiał realizować swoje pomysły i wiedział jak pomagać innym.
9. Nie bał się szukać rozwiązań w sprawach z którymi nie radzi sobie sam.
10.Miał odwagę powiedzieć: rNie, nie palęr1;, rNie, nie pijęr1;, rNie, nie ćpamr1;, rNie zgadzam się na rzeczy, które uważam, że w danym momencie są nieodpowiednier1;.


* * *


W ramach swojej pracy współpracuję z placówkami , które wspierają proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły, takimi jak:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN
Oddziały pomocy uzależnienia od alkoholu
Miejskie i Gminne Ośrodki PomocySpołecznej Poradnia Zdrowia Psychicznego
Sąd Rejonowy dla Nieletnich,Kuratorzy Sądowi
Komenda Policji
Straż Miejska
Powiatowy Urząd Pracy
Polski Czerwony Krzyż
Stacją Sanitarno Epidemiologiczną
* * *


Gdzie szukać pomocy?
Ważne telefony i adresy:

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Miejsce Piastowe

38-430 Miejsce Piastowe,
ul. Dworska 14 a
tel. 013 43 539 96

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

38-400 Krosno,
ul.Bieszczadzka 1
tel. 013 43 757 33, 013 43 757 63

38-200 Jasło,
ul. Rynek 18
tel. 013 44 834 40

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomani

telefon zaufania: 0801 199 990

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN

Bezpłatna infolinia 0800 120 289

Poradnia uzależnień i rodzinna

Rzeszów tel. 017 862 13 14

Oddział Odwykowy Dla Osób Uzależnionych Od Alkoholu

38-400 Krosno, ul. Grodzka 45
tel. 0 13 436 36 11

Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu (COTUA)
Wojewódzki Szpital Podkarpacki Wojewódzka Poradnia Odwykowa

tel. 013 432 13 91
Przychodnia/Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia

Ogólnopolski telefon interwencyjno-informacyjny (pomoc psychologiczna, wsparcie, porady prawne) w sprawach uzależnień i skutków uzależnienia alkoholowego dla ciebie i rodziny tel. 0801 120 002, czynny w dni powszednie i soboty w godz. 10.00 - 22.00 a w niedziele i święta w godz. 10.00 - 16.00

Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej

Miejsce Piastowe 38-430
ul. Dworska 14
tel. 013 43 530 19

Krosno 38-400
ul.Czajkowskiego 1
tel. 013 43 204 59

Rymanów 38-480
ul. Rynek 9
tel. 013 43 565 72

Tarnowiec 211 38-204
tel. 013 44 240 92

Jasło 38-200
ul.Kochanowskiego 3
tel. 013 44 673 13

Dukla 38-450
ul.Kościuszki 4
tel. 013 43 308 49

Brzozów 36-200
ul. Armii Krajowej
tel. 013 43 410 54

Domaradz 345 36-230
tel. 013 43 470 41 w. 42

Zagórz 38-540
ul. 3 Maja 2
tel. 013 46 220 62, 013 46 233 73

Iwonicz Zdrój 38-440
ul. Rąba 4
tel. 013 43 506 70

Poradnia Zdrowia Psychicznego

38-400 Krosno
ul. Grodzka 45
tel. 013 43 218 04, 013 43 636 11 w. 558, 543

38-200 Jasło
ul. Za Bursą 1
tel. 013 44 630 41

Sąd Okręgowy i Rejonowy, Kuratorzy Sądowi

38-400 Krosno
ul.Sienkiewicza 12
tel. 013 43 684 78

Policja

Posterunek Miejsce Piastowe
38-430 Miejsce Piastowe
ul. Markiewicza 19
tel. 013 43 293 77, 013 43 293 78

Komenda Miejska Policji
38-400 Krosno
ul. Lwowska 28
tel. 013 43 299 00, 013 43 293 10

Straż Miejska

38-400 Krosno
ul. Staszica 2
tel. 013 43 204 14, 013 43 661 57

Powiatowy Urząd Pracy

38-400 Krosno
ul. Portiusa 4
tel. 013 43 213 89

Klub Aktywnego Poszukiwania Pracy, Biuro Prac Krótkoterminowych przy Urzędzie Pracy

tel. 013 43 639 08

Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy

38-400 Krosno
ul. Rynek 2
tel. 013 43 241 97

Stacja Sanitarno Epidemiologiczna

38-400 Krosno
ul.Kisielewskiego 12
tel. 013 43 219 42


* * *Pierwsi pedagodzy szkolni zostali powołani przez Ministra Oświaty i Wychowania w roku szkolnym 1973/1974. W tym też roku r11; na zasadzie eksperymentu r11; zatrudniono stu pedagogów w szkołach miejskich. Pedagog w szkole ponadgimnazjalnej ma do spełnienia nieco inne zadania profilaktyczne niż w szkole podstawowej. Szkoła ponadgimnazjalna bowiem skupia młodzież wchodzącą w wiek dojrzewania, z czym wiążą się określone procesy fizjologiczne, trudności, wiedza, bagaż doświadczeń, nawyków wyniesionych z domu i gimnazjum. Pełnienie funkcji pedagoga szkolnego jest powinnością niezmiernie trudną z wielu powodów, spośród których najistotniejsze to:

 • brak prostoliniowej współzależności między wkładem pracy a uzyskiwanymi efektami,
 • konieczność rozwiązywania problemów niekiedy nierozwiązywalnych do końca, od których odstąpić nie można, choćby z powodów etycznych czy też kompetencyjnych,
 • zależność efektów pracy od czynników, na które pedagog szkolny nie ma bezpośredniego wpływu,
 • zależność efektów pracy od harmonijnego współdziałania ze wszystkimi osobami i instytucjami współuczestniczącymi w procesie wychowania, opieki, profilaktyki i resocjalizacji.


Podstawowym ogniwem, w obrębie którego zachodzą najistotniejsze interakcje opiekuńczo- wychowawcze, profilaktyczne jest triada: nauczyciel (wychowawca) r11; uczeń r11; pedagog szkolny. Ogniwo to w uzasadnionych przypadkach poszerza się o rodziców ( opiekunów ), kuratora sądowego. Najczęściej jednak i najchętniej rozwiązywanie problemów wychowawczych zachodzi przez osobiste i bezpośrednie oddziaływanie na ucznia. Uczeń bowiem negatywnie odnosi się do sytuacji wychowawczych, w których jego osobiste, intymne sprawy r11; bez wyraźnych przyczyn i potrzeb r11; czyni się sprawą publiczną, potrafi natomiast docenić dyskrecję.

Najogólniej można powiedzieć, że celem pracy pedagoga szkolnego jest:

 1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.
 2. Określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno- pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
 3. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
 4. Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli.
 5. Wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki.
 6. Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji.

Pedagog szkolny nie prowadząc zajęć dydaktycznych cieszy się większym zaufaniem uczniów i może bardziej obiektywnie spojrzeć na ich problemy oraz w pełni zaangażować się w rozwiązywanie. Pedagog to nie zaganiany wychowawca, który ma na głowie wiele innych spraw i jest bardziej dydaktykiem niż powiernikiem. Pedagog to pomost łączący nauczycieli, rodziców i uczniów w drodze do jednego celu, a mianowicie bezkolizyjnego dotarcia do kresu edukacji z bagażem pozytywnych postaw i ideałów. Pedagog jest potrzebny wszystkim dzieciom, tym które należą do grupy tzw. „pewniaków” i tych, które są „szarymi myszkami”. Pamiętać należy, że nie jest jednak cudotwórcą i wielu spraw nie rozwiąże bez pomocy ze strony innych nauczycieli, dyrekcji i rodziców. Pamiętać należy, że dla osiągnięcia pozytywnych efektów wychowawczych ważne są relacje pomiędzy pedagogiem a nauczycielami. Stosunki oparte na wzajemnej serdeczności, zaufaniu i współpracy są niezbędne w niesieniu pomocy potrzebującym. Wszelka działalność opiekuńczo - wychowawcza, której celem jest prawidłowy fizyczny, psychiczny i społeczny młodego pokolenia, odbywa się zazwyczaj w ramach określonych instytucji opieki i wychowania. Wśród instytucji tych wiodącą rolę w rozwoju dzieci i młodzieży odgrywa szkoła. Należy ona do instytucji wychowania intencjonalnego i bezpośredniego - podobnie jak placówki opiekuńczo-wychowawcze, instytucje powszechnej rekreacji (np. domy kultury, świetlice) i instytucje powszechnej kontroli (jak sądy dla nieletnich). Wbrew krytyce, z jaką szkoła spotyka się tu i ówdzie, uważana jest powszechnie niemal za niezastąpioną instytucję opieki i wychowania. Przez długie lata po kilka godzin dziennie spędza w szkole bardzo duża liczba dziewcząt i chłopców. Zdobywają tu wiedzę; rozwijają przydatne w życiu umiejętności; nabywają różnych doświadczeń; uczą się współżycia i współdziałania z innymi. Szkoła ułatwia im również ukształtowanie odpowiedniej postawy społecznej, moralnej, ideowej. Wszystko to możliwe jest dzięki spełnieniu przez szkołę funkcji dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

 • Funkcja dydaktyczna (kształcąca) polega na przekazaniu uczniom wiedzy z różnych dziedzin nauki, techniki, literatury, sztuki. Wymaga to umiejętności kierowania procesem poznawczym uczniów, szczególnie aktywizowania ich do poznania i działania praktycznego. Dzięki temu zdobywają nie tylko wciąż nowe wiadomości, lecz także umiejętność wykorzystania ich w toku przyswajania nowych informacji lub rozwiązywania nurtujących problemów.
 • Funkcja wychowawcza szkoły wiąże się bezpośrednio z rozwojem osobowości uczniów, w tym zwłaszcza z kształtowaniem postaw społecznych, moralnych i ideowych. Pozostaje w ścisłym związku z wyrabianiem u uczniów określonych opinii i przekonań w różnych istotnych sprawach. Oddziałuje w szczególności na sferę dążeniową, a więc zabiega o rozwijanie u uczniów przede wszystkim dyspozycji kierunkowych, tj. takich, które są wartością dla nich samych, a nie środkiem osiągania określonych celów.
 • Funkcja opiekuńcza szkoły polega na zaspokajaniu potrzeb uczniów warunkujących prawidłowy ich rozwój fizyczny i psychiczny, ochronie dzieci i młodzieży przed przeżyciami i doświadczeniami mogącymi wywołać groźne w skutkach stresy, stany lękowe, upokorzenia, rozgoryczenia itp.
 • W trosce o usprawnienie pracy szkoły jako instytucji opieki i wychowania warto zabiegać o przestrzeganie niektórych przynajmniej warunków efektywnego jej funkcjonowania. Należą do nich między innymi:
  • dostosowanie oddziaływań szkoły do właściwości psychicznych uczniów,
  • świadome i twórcze pełnienie przez nauczycieli roli głównych organizatorów procesu dydaktyczno r11; wychowawczego,
  • racjonalna organizacja pracy i życia uczniów,
  • wewnętrzna integracja oddziaływań dydaktyczno r11; wychowawczych,
  • powiązanie szkoły z szeroko pojętym środowiskiem społecznym.
Należy wszystko uczynić, aby jak najwięcej było szkół lubianych przez uczniów i nauczycieli oraz wykazujących się zadawalającym poziomem osiągnięć w zakresie opieki, wychowania i kształcenia.

Bolesław Wota
Pedagog MZSP

Wstecz