Jestes tutaj: Strona główna > Strony > Strona
 

MŁODZI ZAWODOWCY NA START - o projekcie

Od 1 września 2016 r. w naszej szkole rozpoczęła się realizacja projektu „MŁODZI ZAWODOWCY NA START”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Działanie 9.4 Poprawa edukacji i kompetencji w regionie. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest wzrost kształcenia zawodowego i poprawa atrakcyjności ofert edukacyjnej w Michalickim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych oraz zdolności i konkurencyjności 195 uczniów szkół zawodowych , w tym 35 kobiet do przyszłego zatrudnienia do końca 2018 r. Projekt realizowany będzie do 31.12.2018 r.

Projekt skierowany jest do uczniów i uczennic techników:

 • Technikum Informatycznego
 • Technikum Drzewnego
 • Technikum Cyfrowych Procesów Graficznych
 • Technikum Organizacji Reklamy
 • Zasadniczej Szkoły Zawodowej,

W ramach projektu również nauczyciele przedmiotów zawodowych (8 osób) będą mogli skorzystać ze wsparcia tzn. udziału w kursach i szkoleniach zawodowych.

Dla uczniów zorganizujemy następujące formy wsparcia:

 • staże zawodowe i praktyki zawodowe (150 godz.) u pracodawców ze stypendium szkoleniowym o wartości ok. 1000 zł,
 • kursy i szkolenia zawodowe:
  • Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, dla uczniów technikum drzewnego i zasadniczej szkoły zawodowej
  • Kurs projektowanie sieci światłowodowych i techniki łączenia przewodów miedzianych i światłowodowych dla uczniów technikum informatycznego,
  • Szkolenie z zakresu techniki druku offsetowego dla uczniów technikum cyfrowych procesów graficznych,
 • wyjazdy edukacyjno – szkoleniowe na Międzynarodowe Targi: FURNIKA/DREMA/SoFab (dla branży drzewnej) oraz Reklamy i Poligrafii połączone z Warsztatami Medialnymi (dla branży reklamowej i poligraficznej),
 • wyjazdy edukacyjno – szkoleniowe do Zakładów/producentów sieci i okablowania strukturalnego dla uczniów technikum informatycznego,

Szkoła w ramach projektu będzie mogła doposażyć się w nowoczesne pomoce dydaktyczne pod potrzeby programu nauczania, na ten cel przeznaczymy w naszym projekcie kwotę 113.000,00 zł.

Wszystkie informacje związane z realizacją projektu znajdować się będą na szkolnej stronie internetowej, a także na tablicy informatycznej.

Zapraszamy do udziału w projekcie „ MŁODZI ZAWODOWCY NA START” to dla Was wszystkich wielka szansa na lepszy start!

Wartość projektu: 566.764,43 PLN

Wkład Funduszy Europejskich : 510.087,98 PLN

Planowane efekty projektu:

Celem głównym projektu jest:

 • wzrost jakości kształcenia zawodowego i poprawa atrakcyjności oferty edukacyjnej w Michalickim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych oraz konkurencyjności i zdolności 195 uczniów szkół zawodowych, w tym 35 kobiet do przyszłego zatrudnienia do końca 2018 r., poprzez:
  • doposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego
  • nawiązanie współpracy z otoczeniem społeczno - gospodarczym
  • nabycie nowych umiejętności i kwalifikacji przez kadrę kształcenia zawodowego i uczniów MZSP w Miejscu Piastowym.

Te wszystkie działania przyczynią się do osiągnięcia celu: "Wzrost zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez poprawę jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rybku pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół".

Wykorzystywanie w procesie nauczania już od wczesnych etapów kształcenia nowoczesnych pomocy dydaktycznych, w tym sprzętu ICT ma olbrzymi wpływ, na atrakcyjność kształcenia, oraz wyniki osiągane przez uczniów. Zakup wyposażenia dydaktycznego w tym zakup sprzętu ICT wpisuje się w założenia polityki rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Proces kształcenia kompetencji cyfrowych uczniów powinien rozpocząć się już na najwcześniejszych etapach kształcenia i powinien być systematycznie rozwijany na każdym szczeblu edukacji.

Wszystkie powyższe działania i fakt osiągnięcia celu głównego projektu przyczynią się do realizacji następujących celów ogólnych związanych ze zwiększeniem atrakcyjności oferty edukacyjnej, podniesieniem skuteczności realizacji programów wychowawczych i edukacyjnych, poprawą wizerunku szkoły w społeczności lokalnej oraz ograniczeniem dysproporcji szans rozwojowych dzieci/młodzieży.