INFORMACJA DOTYCZACA WYPRAWKI SZKOLNEJ

Ośrodek Administracji Szkolnej w Miejscu Piastowym informuje, iż na podstawie art. 90u ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz 2572 z późn. zm.); Uchwały nr 125/2013 Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - „Wyprawka szkolna” oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2013r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz. U. z 2013 r., poz. 818) można ubiegać się o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających edukację we wrześniu 2013 r. w klasach I-III i V szkoły podstawowej, klasy II szkoły ponadgimnazjalnej. W 2013 r. objęci pomocą będą również uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi uczęszczający do szkół z terenu Gminy Miejsce Piastowe. Uczniowie niepełnosprawni, o których mowa powyżej powinni posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Ponadto uczniowie niepełnosprawni mają prawo ubiegać się o dofinansowanie bez względu na kryterium dochodowe.

Dla uczniów klas I szkoły podstawowej dochód nie może przekraczać kwoty 539,00 zł netto na osobę w rodzinie (kryterium z ustawy o świadczeniach rodzinnych). Natomiast dla uczniów z pozostałych klas objętych programem dochód nie może przekraczać 456,00 zł netto na członka rodziny (kryterium z ustawy o pomocy społecznej). Wnioski można pobrać w każdej ze szkół z terenu naszej Gminy, lub ze strony internetowej Gminy Miejsce Piastowe: www.miejscepiastowe.pl.

Wykaz składanych dokumentów :

 1. Wypełniony wniosek o przyznanie Wyprawki Szkolnej.
 2. Zaświadczenie o wysokości dochodów w rodzinie ucznia (kwota netto, dane z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku). Osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy dołączają zaświadczenie o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna,
 3. Załączniki wymienione w punkcie 3 wniosku o przyznanie Wyprawki Szkolnej.

Wnioski wraz z kompletem dokumentów należy składać w szkole, w której dziecko w roku szkolnym 2013/2014 będzie pobierało naukę w nieprzekraczalnym terminie do 12 września 2013 r.

Współpracujemy z:

Przejdz na zawodowstwo
PTI ECDL
Akademia Cisco
cyfryzacja

Projekty

Kontakt

 • Ul. Ks. Bronisława Markiewicza 25b
  38-430 Miejsce Piastowe
 • Tel/Fax. 13 43 530 70 (Sekretariat)
 • E-mail:
 • Tel. 13 43 530 73 (Internat)
 • E-mail:
 • Tel. 13 43 530 70 (Warsztaty)