ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt „PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW” współfinansowany jest ze środków  
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Miejsce Piastowe, dnia 22.11.2013 r.
Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
ul. Ks. Br. Markiewicza 25 b, 38-430 Miejsce Piastowe

ZAPYTANIE OFERTOWE

 1. ZAMAWIAJĄCY:
 2. Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ks. Bronisława Markiewicza
  ul. Ks. Br. Markiewicza 25 b, 38-430 Miejsce Piastowe
  Tel/fax: 13 4353070, www.mzsp.pl NIP: 684-22-40-015

 3. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
 4. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia   2004 r. - Prawo zamówień publicznych, realizowane jest na podstawie REGULAMINU w sprawie procedur udzielania zamówień o wartości poniżej 14 000 euro realizowanych w Michalickim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym prowadzonym przez Zgromadzenie Św. Michała Archanioła

   
 5. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
 6. dostawa oprogramowania komputerowego do pracowni druku cyfrowego w ramach projektu „PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW”.

   

  1. Oprogramowanie - 1 szt.

   

  PuzzlleFlow Organizer
  - licencja 10 stanowiskowa, 1 klucz zabezpieczający (USB)

  Zastosowanie:

  do celów edukacyjnych w pracowni druku cyfrowego

   

 7. MIEJSCE DOSTAWY: Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym, ul. Ks. Br. Markiewicza 25 b, 38-430 Miejsce Piastowe.
 8. TERMIN DOSTAWY: do dnia 15.12.2013 r.
 9. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
  • Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym (ZAŁACZNIK NR 2).
  • Oferta powinna zawierać:
   • Nazwę i adres siedziby oferenta.
   • Datę sporządzenia oferty.
   • Nazwę oferowanego produktu
   • Oświadczenie o braku powiązań między zamawiającym i oferentem.
  • Obowiązkowe załączniki do oferty:
   • zaparafowany wzór umowy

  Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zawierającej informację dotyczącą pełnej nazwy, siedziby oferenta, oraz zapisek: dostawa oprogramowania PuzleFlow organizer do pracowni druku cyfrowego w ramach projektu „PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW”.

 10. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 2.12.2013 R. godz. 11.00
  • Oferty prosimy dostarczyć bezpośrednio do Biura Projektu w Miejscu Piastowym, ul. Ks. Br. Markiewicza 25 b, Miejsce Piastowe osobiście lub za pośrednictwem poczty.
  • Nie dopuszcza się składanie ofert wariantowych.
  • Oferty niekompletne lub nie zawierające wszystkich wymaganych informacji zostaną odrzucone.
 11. KRYTERIA OCENY OFERT: Cena 100% - 100 pkt.
 12. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium cena:
 13. Punktacja została przyznana wg. wzoru:100
  gdzie:

  Pc

  - ocena punktowa oferty „n” za kryterium „Cena”,

  Cmin

  - najniższa cena brutto (ogólna wartość zamówienia) spośród ważnych i nie odrzuconych ofert.

  Cn

  - cena brutto oferty badanej.

 14. Zamawiający niezwłocznie po wybraniu oferty albo zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru, powiadamia oferentów o jego wyniku albo o zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru, poprzez umieszczenie informacji na stronie www.mzsp.pl oraz powiadomienie oferentów.
 15. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
 16. Z udziału w postępowaniu wyklucza się podmioty powiązane z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 17. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik cywilnej lub spółki osobowej
 18. Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
 19. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 20. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 21. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
  • odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie bez podania przyczyny,
  • zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty,
  • zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,
  • żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie oceny ofert
  • wyłącznej interpretacji zapisów zapytania ofertowego
 22. Dodatkowych informacji udziela: Monika Subik, tel. 13 43 530 70

Załączniki do Zapytania ofertowego:

 1. Formularz umowy wraz z załącznikami.
 2. Formularz oferty.

Współpracujemy z:

Przejdz na zawodowstwo
PTI ECDL
Akademia Cisco
cyfryzacja

Projekty

Kontakt

 • Ul. Ks. Bronisława Markiewicza 25b
  38-430 Miejsce Piastowe
 • Tel/Fax. 13 43 530 70 (Sekretariat)
 • E-mail:
 • Tel. 13 43 530 73 (Internat)
 • E-mail:
 • Tel. 13 43 530 70 (Warsztaty)