ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt „PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW” współfinansowany jest ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego                                                                                                       

Miejsce Piastowe, dnia 31.03.2014 r.
Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
ul. Ks. Br. Markiewicza 25 b, 38-430 Miejsce Piastowe

ZAPYTANIE OFERTOWE

 • ZAMAWIAJĄCY:

Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Ks. Bronisława Markiewicza
ul. Ks. Br. Markiewicza 25 b, 38-430 Miejsce Piastowe
Tel/fax: 13 4353070, www.mzsp.pl
NIP: 684-22-40-015

 • POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, realizowane jest na podstawie REGULAMINU w sprawie procedur udzielania zamówień o wartości poniżej 14 000 euro realizowanych w Michalickim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym prowadzonym przez Zgromadzenie Św. Michała Archanioła.

 • PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

Przedmiotem zamówienia  są usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych i wyłonienie Wykonawcy stanowiącego personel projektu, z którym zostanie zawarta umowa zlecenia na stanowisko prowadzącego Warsztaty plenerowe fotograficzne w projekcie „PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW”.

Szczegółowy zakres zamówienia:
Warsztaty plenerowe fotograficzne.
Liczba godzin: 30 godz./ 1 grupę.  Łącznie 60 godz.
Liczba grup: 2,
Ilość osób w grupie: 12 osób. Łącznie: 24 osoby.

Dla uczniów Technikum Organizacji Reklamy MZSP w Miejscu Piastowym w ramach projektu „PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW”. Projekcie WND-POKL.09.02.00-18-001/12 „Podkarpacie stawia na zawodowców” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Program warsztatów obejmuje zapoznanie uczestników z tematyką pleneru:
(1. mój region – przyroda i architektura oraz 2. Sesja plenerowa – tematyczna), instruktaż fotograficzny, przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się w terenie, fotografowanie plenerowe, porady warsztatowe dotyczące obróbki cyfrowej wykonanych zdjęć, wybór zestawu najciekawszych fotografii oraz przygotowanie i aranżację wystawy poplenerowej.

Każdy z uczestników przybywa na warsztaty z własnym sprzętem fotograficznym. Do dyspozycji prowadzącego jest również sprzęt stanowiący wyposażenie Studio fotograficzne – medialne MZSP Miejsce Piastowe.
Szkoła gwarantuje: catering dla uczniów, transport do 100 km w plener, materiały szkoleniowe dla uczniów, wydruk/wywołanie prac uczniów na wystawę po warsztatową.
Szkoła nie gwarantuje: model/modelka na sesję tematyczną oraz wsparcie techniczne np. (asystent/tka, wizażysta/tka) wynagrodzenie tych osób należy skalkulować w cenę zlecenia (godziny).

Warsztaty kończą się wydaniem zaświadczenia o uczestnictwie.

ZAKRES OBOWIAZKÓW:

 • opracowanie harmonogramu zajęć, uwzględniającego wskazanie ilości godzin, które zostaną zrealizowane w poszczególnych miesiącach.
 • przedstawienie harmonogramu w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy,
 • prowadzenia zajęć zgodnie z programem i ustalonym harmonogramem zajęć,
 • sporządzanie niezbędnej i szczegółowej dokumentacji związanej z prowadzonymi zajęciami:
  • dziennika zajęć, list obecności,
  • bieżąca kontrola frekwencji i monitoring osiągnięć uczniów,
  • umieszczanie obowiązujących logotypów na wszystkich dokumentach, związanych z realizacją projektu, zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • bieżącego monitorowania i zgłaszania nieprawidłowości występujących w realizacji zajęć u Koordynatora projektu,
 • ponoszenie odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie,
 • przestrzeganie regulaminu Sali studio fotograficzno – medialne w MZSP), w której prowadzone są zajęcia,
 • decydowanie o doborze form i metod nauczania,
 • ponoszenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów w czasie trwania zajęć,
 • zapewnienie ładu i porządku w czasie zajęć, zgodnego z przeznaczeniem użytkowania sprzętu, materiałów i pomocy dydaktycznych,
 • wspomaganie promocji i ewaluacji projektu – informowanie informowania uczniów o współfinansowaniu Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • Współpraca z Biurem Projektu w zakresie prawidłowej realizacji zajęć zgodnie z projektem
 • Wykonawca zobowiązuje się do poddania się niezapowiedzianym kontrolom przez Zamawiającego w miejscu prowadzenia kursu, ale także wszelkiej wymaganej przez niego dokumentacji, ale także wszelkiej wymaganej przez niego dokumentacji  szkoleniowej, oraz kontrolom przeprowadzonym przez inne instytucje finansujące zamówienie,
 • Termin realizacji zamówienia:

Zajęcia należy przeprowadzić w terminach:

 • r. szk. 2013/14 w miesiącach V, VI, VII 2014 r. (zajęcia pozalekcyjne mogą odbywać się poza godzinami zajęć w tygodniu oraz soboty, niedzielę)

 

 • Miejsce realizacji zamówienia:

Zajęcia odbywać się muszą w plenerze – min. 20 godz./na grupę.
Studio fotograficzno – medialne Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym (obróbka zdjęć, przygotowanie zdjęć do wystawy)

 • Forma zatrudnienia: umowa – zlecenie. Wynagrodzenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 • Wymagania ogólne przeprowadzenia zajęć:

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
. posiadanie wykształcenia kierunkowego (Fotografia) lub udokumentowane co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku fotograf,
. posiadanie pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw
publicznych;
. nie karalność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub
umyślne przestępstwa skarbowe
.  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na oferowanym stanowisku.

WYMAGANIA DODATKOWE:
· umiejętność obsługi programów komputerowych do obróbki zdjęć

 • Składanie ofert:

   

  • Sposób przygotowania oferty, Miejsce i termin jej złożenia:
   • Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, trwała i czytelna technika. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane i podpisane przez osobę (osoby) uprawniona do wysterowania w imieniu Oferenta (dalej „Osoby Uprawnione"). Ewentualne poprawki w tekście oferty musza być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Osoby Uprawnione. Naruszenie któregokolwiek z powyższych wymagań skutkować będzie odrzuceniem oferty.
   • Wykonawca określi cenę brutto za 1 godzinę pracy podając ja w zapisie liczbowym i słownym.
   • Podana w ofercie kwota wynagrodzenia musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszym zapytaniu oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji usługi.
   • Kwota zawarta w ofercie musi być określona jednoznacznie i jest kwotą ostateczną i stałą.
   • W sytuacji gdy Wykonawca ubiegającym się o wykonanie usługi będzie osoba fizyczna, wobec której Zamawiający będzie miał obowiązek ubezpieczenia społecznego (składki społeczne i składki na Fundusz Pracy), wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie określone poprzez pomniejszenie kwoty wskazanej w formularzu oferty o kwotę składek finansowanych i opłacanych przez płatnika składek.
   • W sytuacji gdy Wykonawcą ubiegającym sie o wykonanie usługi będzie osoba fizyczna wobec której Zamawiający nie będzie miał obowiązku ubezpieczenia społecznego (składki społeczne i składki na Fundusz Pracy) wynagrodzenie należne Wykonawcy nie będzie ulegało pomniejszeniu o kwotę składek finansowych i opłacanych przez płatnika składek.

 

 • Wymagane dokumenty:
  • aktualne CV zawierające opis doświadczenia Zawodowego, z którego wynikać będzie, że Wykonawca spełnia wymagania (własna działalność gospodarcza, artystyczna w kierunku fotografii)
  • wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z oświadczeniem o braku powiązań – załącznik nr 1;
  • kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
  • potwierdzenie otrzymanych nagród w konkursach fotograficznych (jeśli dotyczy)
  • kserokopia wpisu działalności gospodarczej (jeśli dotyczy)
  • kserokopie referencji (jeśli dotyczy)
  • zaparafowany wzór umowy zlecenia załącznik nr 2
  • oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 4;
  • oświadczenie o niekaralności i stanie zdrowia – załącznik nr 3

(kserokopie musza być potwierdzone za zgodność z oryginałem)

 • Nie dopuszczamy składania ofert wariantowych i częściowych.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym jego etapie.
 • Z udziału w postępowaniu wyklucza się podmioty powiązane z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 • Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik cywilnej lub spółki osobowej
 • Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
 • Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 • Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 • Oferty prosimy dostarczyć bezpośrednio w zamkniętej kopercie z opisem „Oferta na przeprowadzenie Warsztatów Fotograficznych w ramach projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców” nie otwierać przed 8.04.2014 r. godz. 12.00 

do Biura Projektu w Miejscu Piastowym, ul. Ks. Br. Markiewicza 25 b, do dnia 8.04.2014 r. do godz. 12.00.

 • Dodatkowych informacji udziela: Monika Subik, tel. 13 43 530 70, w godz. 7.30 – 15.30

 

 • KRYTERIA OCENY OFERT:

1) Oferty nieodrzucone zostaną ocenione zgodnie z poniższymi kryteriami (1% = 1pkt)
a) cena = 50%
b) doświadczenie zawodowe = 25%
c) wykształcenie = 25%
2) W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania sie z osobami przedstawiającymi swoje oferty w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

Sposób przyznawania punktacji za kryterium cena:
Punktacja została przyznana wg. wzoru:         50%
gdzie:

Pc

– ocena punktowa oferty „n” za kryterium „Cena”,

Cmin

– najniższa cena (ogólna wartość zamówienia) spośród ważnych i nie odrzuconych ofert.

Cn

– cena brutto oferty badanej.

Sposób przyznawania punktacji za kryterium wykształcenie:
Punktacja zostanie przyznana jeżeli prowadzący posiadał będzie wykształcenie kierunkowe (fotografia):
za studium, za studia podyplomowe – 14 pkt.
za studia I stopnia (licencjackie) –  17 pkt.
za studia II stopnia (magisterskie) –  20 pkt.
kursy dokształcające z zakresu fotografii – 5 pkt.
(w przypadku gdy osoba udokumentuje wykształcenie kierunkowe np. studium i studia I stopnia, to punktacja nie będzie sumowana lecz przypisana zostanie punktacja z wyższego wykształcenia (studia I stopnia). W przypadku udokumentowania wykształcenia kierunkowego i odbytych kursów, punktacja zostanie zesumowana)
Max. ilość punktów do zdobycia za kryterium 25 pkt.

Sposób przyznania punktacji za kryterium doświadczenie zawodowe:
Punktacja zostanie przyznana:     
- doświadczenie w prowadzeniu warsztatów fotograficznych (opis + referencje): 5 pkt.
- nagrody, wyróżnienia w konkursach fotograficznych: 5 pkt.
- własna działalność gospodarcza lub/i artystyczna w kierunku fotografii: 15 pkt.
Max. ilość punktów do zdobycia za kryterium: 25 pkt.
Do realizacji zamówienia zostanie wybrana oferta która zdobędzie najwięcej punktów za kryteria.

Załączniki do Zapytania ofertowego:

Współpracujemy z:

Przejdz na zawodowstwo
PTI ECDL
Akademia Cisco
cyfryzacja

Projekty

Kontakt

 • Ul. Ks. Bronisława Markiewicza 25b
  38-430 Miejsce Piastowe
 • Tel/Fax. 13 43 530 70 (Sekretariat)
 • E-mail:
 • Tel. 13 43 530 73 (Internat)
 • E-mail:
 • Tel. 13 43 530 70 (Warsztaty)