PROTOKÓŁ z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego

Projekt „PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW” współfinansowany jest ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
                                                                                                       

Miejsce Piastowe, dnia 9.04.2014 r.
Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
ul. Ks. Br. Markiewicza 25 b,  38-430 Miejsce Piastowe

 

PROTOKÓŁ
z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego i wyłonienia realizatora usługi:

 

Przedmiotem zamówienia  były usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych i wyłonienie Wykonawcy stanowiącego personel projektu, z którym zostanie zawarta umowa zlecenia na stanowisko prowadzącego Warsztaty plenerowe fotograficzne w projekcie „PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW”.

 

Projekt „Podkarpacie stawia na zawodowców” współfinansowany jest przez
 Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet IX. Rozwój wykształcenia  i kompetencji w regionach,
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Zapytanie ofertowe zostało dostarczone do 3 potencjalnych Wykonawców:

 1. Magdalena Konop - Fotografia, ul. Kościuszki 28/6, 38-450 Dukla, e-mail: magdakonop6@gmail.com
 2. Picture Pro. Michał Czekański, 38-430 Miejsce Piastowe, ul. Jana Pawła II, e-mail: michalczekanski@me.com
 3. Dawid Rychel Fotografia, e-mail: dawid@rychel.pl

 

Do postępowania w trybie zapytania ofertowego po upublicznieniu go na stronie internetowej Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym (www.mzsp.pl), przystąpił 1 Wykonawca, którzy złożyli ofertę w wymaganym terminie do dnia 8.04.2014 r. do godz. 12.00, na wymaganym druku ofertowym oraz złożyli oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym.

 

ZESTAWIENIE OFERT I CEN dla poszczególnych kategorii:

Oferta nr 1.

 1. Pani Magdalena Konop – Fotografia, ul. Kościuszki 28/6 Dukla

1

Nazwa

KRYTERIA

Ilość zdobytych punktów za kryterium

 

 

 

przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych
i wyłonienie Wykonawcy stanowiącego
personel projektu,
z którym zostanie zawarta umowa zlecenia
na stanowisko prowadzącego Warsztaty plenerowe fotograficzne w projekcie „PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW”.
30 godz. x 2 grupy = 60 godz.

Termin: V, VI, VII

Cena:
80,00 zł/1 godz.
Łącznie: 4.800,00

50 pkt.

 

Wykształcenie:
kierunek fotografia – studium,  2 kursy

19 pkt.

Doświadczenie zawodowe:
>doświadczenie w prowadzeniu warsztatów fotograficznych (opis + referencje) - przedstawiono.
>nagrody, wyróżnienia w konkursach fotograficznych: przedstawiono 4 dyplomy i opis osiągnięć
>własna działalność gospodarcza lub/i artystyczna w kierunku fotografii: przedstawiono dokumenty potwierdzające
prowadzenie działalności gospodarczej (od 2013 r.) i artystycznej (od 2011 r.) w kierunku fotografii

 

5 pkt.

5 pkt

15 pkt
Łącznie: 25 pkt.

RAZEM zdobytych punktów za kryteria:

94 pkt.

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERT:

1) Oferty nieodrzucone zostaną ocenione zgodnie z poniższymi kryteriami (1% = 1pkt)
a) cena = 50%
b) doświadczenie zawodowe = 25%
c) wykształcenie = 25%
2) W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania sie z osobami przedstawiającymi swoje oferty w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

Sposób przyznawania punktacji za kryterium cena:
Punktacja została przyznana wg. wzoru: 50%
gdzie:


Pc

– ocena punktowa oferty „n” za kryterium „Cena”,

Cmin

– najniższa cena (ogólna wartość zamówienia) spośród ważnych i nie odrzuconych ofert.

Cn

– cena brutto oferty badanej.

Sposób przyznawania punktacji za kryterium wykształcenie:
Punktacja zostanie przyznana jeżeli prowadzący posiadał będzie wykształcenie kierunkowe (fotografia):
za studium, za studia podyplomowe – 14 pkt.
za studia I stopnia (licencjackie) –  17 pkt.
za studia II stopnia (magisterskie) –  20 pkt.
kursy dokształcające z zakresu fotografii – 5 pkt.
(w przypadku gdy osoba udokumentuje wykształcenie kierunkowe np. studium i studia I stopnia, to punktacja nie będzie sumowana lecz przypisana zostanie punktacja z wyższego wykształcenia (studia I stopnia). W przypadku udokumentowania wykształcenia kierunkowego i odbytych kursów, punktacja zostanie zesumowana)
Max. ilość punktów do zdobycia za kryterium 25 pkt.

Sposób przyznania punktacji za kryterium doświadczenie zawodowe:
Punktacja zostanie przyznana:     
- doświadczenie w prowadzeniu warsztatów fotograficznych (opis + referencje): 5 pkt.
- nagrody, wyróżnienia w konkursach fotograficznych: 5 pkt.
- własna działalność gospodarcza lub/i artystyczna w kierunku fotografii: 15 pkt.
Max. ilość punktów do zdobycia za kryterium: 25 pkt.
Do realizacji zamówienia zostanie wybrana oferta która zdobędzie najwięcej punktów za kryteria.

Do realizacji zamówienia wybrano ofertę Wykonawcy nr 1, który zdobyła 94 pkt. za kryteria i spełniła równocześnie wymagania przedstawione w zapytaniu ofertowym:

Magdalena Konop - Fotografia, ul. Kościuszki 28/6, 38-450 Dukla,

Data sporządzenia protokołu: 2014 – 04– 09.

 

Podpis:
Dyrektor Szkoły  - Ks. Marek Czaja

Współpracujemy z:

Przejdz na zawodowstwo
PTI ECDL
Akademia Cisco
cyfryzacja

Projekty

Kontakt

 • Ul. Ks. Bronisława Markiewicza 25b
  38-430 Miejsce Piastowe
 • Tel/Fax. 13 43 530 70 (Sekretariat)
 • E-mail:
 • Tel. 13 43 530 73 (Internat)
 • E-mail:
 • Tel. 13 43 530 70 (Warsztaty)