PROTOKÓŁ z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego i wyłonienia realizatora usługi:

Projekt „PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW” współfinansowany jest ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Miejsce Piastowe, dnia 2.06.2014 r.


Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
ul. Ks. Br. Markiewicza 25 b
38-430 Miejsce Piastowe

PROTOKÓŁ
z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego i wyłonienia realizatora usługi:
zorganizowanie i przeprowadzenie Warsztatów „Edukacja multimedialna, medialna” dla uczniów MZSP w Miejscu Piastowym w ramach projektu „PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW”.

Projekt pn.PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
Zapytanie ofertowe zostało wysłane pocztą elektroniczną do 4 potencjalnych Wykonawców:
1. Agencja Produkcji Radiowej Telewizyjnej i Wydawniczej OBIEKTYW” B. Miszczak, ul. Bohaterów Westerplatte, Krosno
2. Fundacja Media Evolution , ul. Młynarska 25, 05-500 Piaseczno,
3. Fundacja Nowych Ujęć, ul. Bujaka 6a/42, 30-611 Kraków
4. Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.
Do postępowania w trybie zapytania ofertowego po upublicznieniu go na stronie internetowej Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym (www.mzsp.pl), przystąpiło 3 Oferentów, którzy złożyli ofertę w wymaganym terminie do dnia 30.05.2014 r. do godz. 1200, na wymaganym druku ofertowym oraz złożyli oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym i wymagane dokumenty:

KRYTERIA OCENY: Oferta nr 1
Fundacja Nowych Ujęć, Kraków
Oferta nr 2
Fundacja Media EVO, Piaseczno
Oferta Nr 3
Telewizja Obiektyw Krosno
1. CENA:
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie
kryterium cena:
Punktacja została przyznana wg. wzoru:
 50%
gdzie:
Pc – ocena punktowa oferty „n” za
kryterium „Cena”,
Cmin – najniższa cena brutto (ogólna
wartość zamówienia) spośród
ważnych i nie odrzuconych ofert.
Cn – cena brutto oferty badanej.
11.000,00 zł
Ilość zdobytych punktów:
14.550,00 zł
Ilość zdobytych punktów:
10.000,00 zł
Ilość zdobytych punktów:
45,45 pkt. 34,36 pkt. 50 pkt.
2. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
Sposób przyznawania punktacji:
1) za doświadczenie w prowadzeniu
warsztatów z zakresu edukacji
medialnej (wykaz za lata 2013,2014)
max. 20 punktów
20 i powyżej 20 warsztatów – 20 punktów
15 i powyżej 15 warsztatów – 15 punktów
10 i powyżej 10 warsztatów – 10 punktów
5 i powyżej 5 warsztatów – 5 punktów
poniżej 5 warsztatów – 0 punktów
Powyżej 15 warsztatów: Powyżej 20 warsztatów: Brak udokumentowanego
doświadczenia, poniżej 5 warsztatów:
15 pkt. 20 pkt. 0 pkt.
2) za posiadane doświadczenie kadry prowadzącej warsztaty max. 10 punktów., (wykształcenie kierunkowe, doświadczenie zawodowe kadry w zakresie prowadzenia zajęć z zakresu edukacji medialnej, certyfikaty, referencje). Ocena kwalifikacji następuje na podstawie: załączonych do oferty CV kadry (zawierające deklaracje zgody na przetwarzanie danych osobowych), kserokopii certyfikatów trenerów, prowadzących. Max. ilość punktów do zdobycia za kryterium: 30 pkt. 8 pkt. 10 pkt. 3 pkt.
(2 osoby prowadzące)
załączono CV wraz z opisem doświadczenia zawodowego, referencje)
(2 osoby prowadzące, załączono szczegółowo informacje o doświadczeniu zawodowym, wykształceniu kadry, osiągnięcia) (5 osób prowadzących, nie załączono szczegółowych Informacji z CV, tylko informacje ogólną)
Razem: 23 pkt. Razem: 30 pkt. Razem: 3 pkt.
3. zakres i jakość oferowanego programu warsztatów:
-narzędzia i metody pracy na warsztatach adekwatne do zakresu tematycznego Warsztatów określonego w przedmiocie
zamówienia (5 pkt.)
Przedstawiono narzędzia i metody pracy na warsztatach adekwatne do zakresu Przedstawiono narzędzia i metody pracy na warsztatach adekwatne do zakresu Proponowany program nie zawierał szczegółów podlegających ocenie
(5 pkt.) (5 pkt.) (2 pkt.)

- wykaz sprzętu do realizacji zajęć (5 pkt.)
Załączono szczegółowy wykaz sprzętu: kamery z osprzętem, statyw, wózek statywowy, zwyżka kamerowa 3m, mikrofony, oświetlenie, rejestrator dźwięku, 2 komputery Załączono szczegółowy wykaz sprzętu: kamery z osprzętem, osprzęt kamer, oświetlenie studyjne, telewizor LCD Nie opisano sprzętu, który zostanie wykorzystany

5 pkt.

5 pkt. 0 pkt.
- parametry techniczno – produkcyjne reportażu/filmu (5 pkt.) Format .mp4 w rozdzielczości HD 1080p, dźwięk stereofoniczny o 16bitowej gęstości,
Próbkowaniu 48kHZ
Nośnik obrazu .mp4, m2t, dzwięk cyfrowy A1,A2 mix, Format HD 16:9, 8 min. Brak Informacji
5 pkt. 5 pkt. 0 pkt.
- ilość godzin Warsztatów (5 pkt.) Max. Ilość punktów za kryterium 20 pkt. 35 godz 20 godz. warsztatów,
15 godz. montażu
Brak Informacji
5 pkt. 5 pkt. 0 pkt.
Razem: 20 pkt. Razem: 20 pkt. Razem: 3 pkt.
Łącznie: 88,45 pkt. 83,36 pkt. 56 pkt.

Zamawiający nie dopuścił składania ofert częściowych.
Do realizacji zamówienia wybrano ofertę Nr 1 - Fundacja Nowych Ujęć, Kraków, która zdobyła łącznie największą ilość punktów za kryteria. Oferta otrzymała pkt. 88,45 pkt.

Podpis:
Ks. Marek Czaja - Dyrektor MZSP Miejsce Piastowe

Współpracujemy z:

Przejdz na zawodowstwo
PTI ECDL
Akademia Cisco
cyfryzacja

Projekty

Kontakt

  • Ul. Ks. Bronisława Markiewicza 25b
    38-430 Miejsce Piastowe
  • Tel/Fax. 13 43 530 70 (Sekretariat)
  • E-mail:
  • Tel. 13 43 530 73 (Internat)
  • E-mail:
  • Tel. 13 43 530 70 (Warsztaty)