Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Bronisława Markiewicza - Aktualności: Ponowne zawiadomienie o wyborze oferty

Ponowne zawiadomienie o wyborze oferty

11 lipiec 2016 16:28

facebook twitter

 

RPO/ZAM/2/2016                                                                                     Krosno, 11.07.2016 r.

Dotyczy postępowania na „Budowa kompleksu sportowego obejmująca budowę dwóch boisk sportowych wielofunkcyjnych, oświetlenia zewnętrznego na masztach z instalacją elektryczną, odcinka sieci kanalizacji deszczowej  oraz przebudowę zaplecza sanitarno- szatniowego w ramach projektu pn. „Modernizacja i wyposażenie infrastruktury sportowej Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym”

Informuje się, że Wykonawca: Eurocourt Sp. z o.o. Ul. Wolności 8/726-600 Radom, którego oferta została wybrana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
zgodnie z zasadą konkurencyjności na „Budowa kompleksu sportowego obejmująca budowę dwóch boisk sportowych wielofunkcyjnych, oświetlenia zewnętrznego na masztach
z instalacją elektryczną, odcinka sieci kanalizacji deszczowej  oraz przebudowę zaplecza sanitarno- szatniowego w ramach projektu pn. „Modernizacja i wyposażenie infrastruktury sportowej Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym
” odstąpił od podpisania umowy z Zamawiającym.

Działając na podstawie Rozdziału I pkt 19 Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych  (załącznik nr 1 do uchwały
nr 174/3552/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 10 maja 2016 r.) uprzejmie informujemy,  że oferta Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „Prom” Leszek Styka 39-460 Nowa Dęba ul. Jana Pawła II 3/2,  jako kolejna z sześciu złożonych w tym postępowaniu ofert została wybrana jako najkorzystniejsza.
W/w Wykonawca zaproponował wykonanie zamówienia za cenę brutto: 1 310 000,00 zł.