ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

RPO/ZAM/7/2017
Miejsce Piastowe, dnia 12.04.2017 r.

według rozdzielnika

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Informuję, iż rozstrzygnięto postępowanie na:

„Wykonanie robót budowlanych
w obiekcie Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym - pracowniach zawodowych i ich zapleczu - łazienka, korytarz, holl oraz w serwerowni, instalacja elektryczna i sieć LAN, instalacja wentylacji
i klimatyzacji, przebudowa instalacji wewnętrznych w tym roboty budowlane przyczyniające się do poprawy wydajności energetycznej (wymiana c.o, instalacja elektryczna - wymiana oświetlenia) w tym dostawa mebli, rolet  oraz projektorów multimedialnych” w ramach projektu pn. „Modernizacja i zakup wyposażenia pracowni zawodowych Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym”

 prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Wykonawcy: Zakład Instalacyjny Ryszard Staroń, 38-400 Krosno, ul.  Powstańców Warszawskich 50 za kwotę 450 000,00 zł.

Treść oferty jest zgodna z treścią Zaproszenia do składania ofert.

Zestawienie  złożonych  ofert

Nazwa i adres 
Wykonawcy

Kryterium oceny ofert

Cena oferty/Liczba punktów
w kryterium

Razem

Streszczenie

Zakład Instalacyjny Ryszard Staroń,
38-400 Krosno, ul. Powstańców Warszawskich 50

cena

 

450 000,00 zł.

- 90,00 pkt

 

 

94,00

Oferta spełnia warunki udziału
w postępowaniu

Oferta najkorzystniejsza

gwarancja

72 m-ce

- 4 pkt

Współpracujemy z:

Przejdz na zawodowstwo
PTI ECDL
Akademia Cisco
cyfryzacja

Projekty

Kontakt

  • Ul. Ks. Bronisława Markiewicza 25b
    38-430 Miejsce Piastowe
  • Tel/Fax. 13 43 530 70 (Sekretariat)
  • E-mail:
  • Tel. 13 43 530 73 (Internat)
  • E-mail:
  • Tel. 13 43 530 70 (Warsztaty)