Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Bronisława Markiewicza - Aktualności: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

26 wrzesień 2017 19:24

facebook twitter
RPO/ZAM/10/2017
Miejsce Piastowe, dnia 2017-09-26

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zapraszam Państwa do składania ofert na zorganizowanie kursu/szkolenia z zakresu technika druku offsetowego w ramach projektu „Młodzi zawodowcy na START ”. Projekt realizowany jest  w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020, Działanie 9.4 Poprawa edukacji i kompetencji w regionie.

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:
 2. Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła - Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym, ul. Ks. Markiewicza 25B,
  38-430 Miejsce Piastowe
  Tel/fax: 13 43 530 70,
  www.mzsp.pl,
  e-mail: sekretariat@mzsp.pl

 3. Rodzaj zamówienia: usługa
 4. Nazwa zamówienia: zorganizowanie kursu/szkolenia z zakresu technika druku offsetowego w ramach projektu „Młodzi zawodowcy na START ”. Projekt realizowany jest  w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020, Działanie 9.4 Poprawa edukacji i kompetencji w regionie.
 5. Opis przedmiotu zamówienia:
  1. zorganizowanie kursu/szkolenia z zakresu technika druku offsetowego w ramach projektu „Młodzi zawodowcy na START ”. Projekt realizowany jest  w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020, Działanie 9.4 Poprawa edukacji i kompetencji w regionie.
  2. Grupa: 26 osób.
  3. Miejsce szkolenia: MZSP Miejsce Piastowe.
  4. Wymagany termin realizacji: Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć i zakończyć szkolenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego – zakończenie najpóźniej do dnia 30 listopada 2017 roku (szczegółowe terminy do uzgodnienia z Zamawiającym).
  5. Wykonawca jest zobowiązany do przesłania Zamawiającemu szczegółowego programu i harmonogramu szkolenia celem jego akceptacji.
  6. Odbiór wykonanej usługi zostanie udokumentowany przekazaniem Zamawiającemu programu kursu, list obecności, zapisami w dzienniku kursu, potwierdzaniem odbioru materiałów szkoleniowych przez uczestników kursu, protokołu z przeprowadzonego egzaminu potwierdzającego przeprowadzenie egzaminu (przed i po zakończeniu kursu), potwierdzeniem otrzymania przez uczestników certyfikatów o ukończeniu szkolenia z wyszczególnieniem ilości godzin, raportu końcowego z przeprowadzonego kursu.
  7. Wykonawca zobowiązuje się oznaczać wszystkie dokumenty i materiały dla osób i podmiotów uczestniczących w Projekcie tj.  logo Unii Europejskiej, znak Funduszy Europejskich zgodnie z Księgą Znaku udostępnioną na stronie internetowej RPO WP.
  8. Program szkolenia:
   • I dzień: przygotowalnia, naświetlanie form drukowanych , sposób rastowania - 3 godz., standaryzacja druku - 3 godz.
   • II dzień: druk UV - 3 godz., uszlachetnianie druków - 3 godz.
  9. Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy:
   1. sprawdzenie wiedzy i ocena uczestników przed rozpoczęciem kursu i po jego zakończeniu na podstawie opracowanych kryteriów oceny;
   2. opracowanie i przekazanie Zamawiającemu raportu końcowego
    z przeprowadzonego kursu zawierającego porównanie uzyskanych wyników z przeprowadzonej oceny z przyjętymi wymaganiami określonymi w programie szkolenia.
   3. uczestnicy szkolenia mają mieć  dostęp do wszystkich materiałów, urządzeń oraz możliwość praktycznego udziału w szkoleniu - ,,żywe szkolenie”;
   4. mobilne laboratorium – obowiązkowo dla każdego uczestnika szkolenia.
   5. Wykonawca w celu realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia ma zapewnić maszyny oraz wszelkie inne materiały dla każdego uczestnika szkolenia;
   6. W ramach zamówienia Wykonawca udostępni wszystkim uczestnikom szkolenia materiały w postaci cyfrowej (wszystkie wykorzystane prezentacje). Podczas szkolenia będą użyte urządzenie z zakresu kontroli form drukowych, barwy, urządzenia pozwalające na duże powiększenie i ocenę druków gotowych. Zostaną również zabrane inne urządzenia, które można transportować i nie są nadmiernie ciężkie miedzy innymi połyskomierz, rubtester.
   7. W zakresie przygotowalni zostaną omówione m.in. formy drukowe, ich rodzaje, sposoby rastrowania, zależności wielkości punktu na formie drukowej w odniesieniu do przyrostu na odbitce.
   8. W zakresie standaryzacji szkolenie będzie rozbudowane o porównanie standardów obowiązujących do 2015 roku i po 2015 roku. Jest to o tyle ważne, gdyż część drukarń pracuje w jednym standardzie a część w drugim. Omówienie, co to jest standard w odniesieniu do farb specjalnych oraz farb triadowych.
   9. Druk UV zasada, omówienie wszystkich trzech rodzajów i typów druku UV, zagadnienia problemowe, aspekt FOOD Safety, zastosowań w odniesieniu do podłoży.
   10. Uszlachetnianie czyli omówienie, po co stosujemy uszlachetnianie, jakie mamy sposoby uszlachetnień, gdzie nie możemy uniknąć uszlachetniania, efekt końcowy w zależności od rodzaju i jakości podłoża drukowego;
   11. Nawilżanie w druku offsetowym
  10. Certyfikat powinien zawierać: temat szkolenia, imię i nazwisko osoby, dla której został wystawiony, informację o szkoleniu: ilość godzin, podpisy instruktora/trenera i Zamawiającego, miejscowość i datę.
  11. Wykonawca jest zobowiązany przenieść na Zamawiającego w ramach otrzymanego wynagrodzenia wszelkie prawa autorskie związane z materiałami szkoleniowymi  przygotowanymi na realizacje usługi szkoleniowej oraz do wszelkiej dokumentacji wytworzonej przez siebie w trakcie i w związku z realizacją kursu na następujących polach eksploatacji:
   1. wprowadzanie do pamięci komputera;
   2. dokonywanie zmian i modyfikacji;
   3. utrwalanie na wszelkich nośnikach i zwielokrotnianie.
  12. Przeniesienie praw opisanych powyżej nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie.

  13. Na zakończenie szkolenia zaplanowano test sprawdzający – praktyczny.
  14. Miejsce szkolenia: szkolenie powinno odbyć się w Michalickim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym. Wykonawca powinien zadbać
   o pełne niezbędne wyposażenie do realizacji tematyki szkolenia.
  15. Wymagania dotyczące kadry wykładowczej: Wykonawca zadba o kadrę wykładowczą zgodnie z warunkami udziału w postępowaniu, o których mowa poniżej.
  16. Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
   80500000-9 - usługi szkoleniowe
   80530000-8 – usługi szkolenia zawodowego

   Cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia winny odpowiadać Polskim Normom przenoszącym europejskie normy lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 1. Termin realizacji zamówienia:  do 30 listopada 2017 roku
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
 3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia
  1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy:
   spełniają warunki dotyczące:

   •  kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
   • sytuacji ekonomicznej lub finansowej ;
   • zdolności technicznej lub zawodowej t.j. dysponują osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób w tym:  przynajmniej 1 osobą posiadającą doświadczenie zawodowe w szkoleniu objętym przedmiotem zamówienia minimum 2 lata– warunek uznaje się za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Wzór wykazu znajduje się w Załączniku nr 5 do Zaproszenia.
  2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentów wymienionych w Rozdziale 9 niniejszego Zaproszenia.
  3. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą dokumenty wg. metody „spełnia/nie spełnia”.
 4. Kryteria oceny ofert:
  Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według  następujących kryteriów:

  1. Cena  -  90 %
  2. Sposób oceny:
   Lp = Cn / Cb x 90% x 100
   gdzie:
   Lp – liczba punktów
   Cn- najniższa cena wśród ofert
   Cb – cena badanej oferty

   Z tytułu kryterium ,,cena” Wykonawca może uzyskać maksymalnie 90 pkt.

  3. Kryterium społeczne – 2 %
  4. Zatrudnianie przez wykonawcę lub podwykonawcę osoby niepełnosprawnej, odpowiedzialnej za pracę związaną z przygotowaniem szkolenia.

   Punkty w kryterium społecznym będą przyznawane w następujący sposób:
   - zatrudnianie przez wykonawcę lub podwykonawcę co najmniej 1 osoby niepełnosprawnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2011, Nr 127, poz. 721), w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502, z późn. zm.) lub właściwych przepisów państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym Wykonawca lub podwykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – 2 pkt

   - brak zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osoby niepełnosprawnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2011, Nr 127, poz. 721), w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502, z późn. zm.) lub właściwych przepisów państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym Wykonawca lub podwykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – 0 pkt

   Wykonawca obowiązany jest udokumentować fakt zatrudniania osoby, tj. przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie określające, że osoba wykonująca pracę związaną z przygotowaniem szkolenia posiada status osoby niepełnosprawnej. W oświadczeniu wskazuje się imię i nazwisko osoby.

   Zamawiający zastrzega, że na jego żądanie wykonawca będzie musiał przedłożyć do wglądu dokumenty świadczące o zatrudnieniu osoby, wraz z zakresem obowiązków wykonywanych przez tą osobę. W przypadku gdy wykonawca nie przedstawi wymaganych dokumentów do wglądu Zamawiający postąpi zgodnie
   z obowiązującymi przepisami ww. zakresie.

    W niniejszym kryterium oferta może uzyskać max 2 pkt.

  5. Doświadczenie trenera w organizacji szkoleń objętych zamówieniem – 8% 
  6. Ilość zrealizowanych przez trenera szkoleń objętych zamówieniem (wskazanych w załączniku nr 6 do zaproszenia) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie


   L.p

   Ilość zrealizowanych szkoleń (wskazanych w załączniku nr 6 do zaproszenia)

   Ilość punktów

   1.

   0 szkoleń

   0

   2.

   1 szkolenie

   2

   3.

   2 szkolenia

   4

   4.

   3 szkolenia

   6

   5

   4 szkolenia i więcej

   8

   Z tytułu kryterium ,,doświadczenie” Wykonawca może uzyskać maksymalnie 8 pkt.

   Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę wyliczona będzie wg wzoru:

   Ilość punktów = cena + kryterium społeczne+ doświadczenie
   Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów w kryterium cena, kryterium społeczne oraz doświadczenie.

 5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:
  • Wypełniony formularz oferta;
  • Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym;
  • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
  • Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w którym wykaże dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
  • Wykaz wykonanych usług zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców;
  • Życiorysy/ CV trenera;
  • Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy ;
 6. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert:
  • Ofertę należy złożyć do dnia 05.10.2017 r. do godziny 1100 w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym ul. Ks. Br. Markiewicza 25b, 38-430 Miejsce Piastowe (sekretariat I piętro). Oferty, które wpłyną po terminie wskazanym powyżej, nie będą brane pod uwagę.
  • Otwarcie ofert jest jawne. Otwarcie ofert odbędzie się 05.10.2017 roku o godz. 11:05. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Oferenci mają możliwość zapoznania się z treścią złożonych ofert, z zastrzeżeniem konieczności zachowania przepisów dotyczących ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.
  • UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.
 7. Forma składania ofert:
  • Oferty w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z oznaczeniem ,,Oferta - NIE OTWIERAĆ PRZED 05.10.2017r godz. 11:05”  należy składać w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
   w Miejscu Piastowym ul. Ks. Br. Markiewicza 25b, 38-430 Miejsce Piastowe (sekretariat I piętro). Wykonawca uczestniczący w postępowaniu
   o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest do przygotowania
   i złożenia oferty w następujący sposób:
  • Ofertę stanowi:
  • wypełniony druk „oferta” wraz z oświadczeniem o braku powiązań;
  • oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
  • wszystkie dokumenty wymienione w rozdziale 9 Zaproszenia;
  • pełnomocnictwo (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie) osoby ustanowionej przez Wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
  • Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów lub kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.
  • Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Oferta winna być pisana pismem maszynowym lub nieścieralnym atramentem, w sposób czytelny. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.
  • Zaleca się, aby:
   • ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą Pełnomocnictwo,
   • każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i oznaczona kolejnymi numerami,
   • kartki oferty były spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty).
 8. Informacja na temat zakresu wykluczenia
  W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 9. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
 10. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz    informacje przekazywane będą e-mail: sekretariat@mzsp.pl, przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
  Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą poczty elektronicznej
  – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
  Osoba do kontaktów: Monika Subik  tel.: (013) 43 530 70

 11. Informacje dotyczące zawarcia umowy:
  Umowa zostanie zawarta z wykonawca, który zaoferuje najkorzystniejsze warunki realizacji zamówienia.
  Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy zawarte są w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia.
 12. Jednocześnie informuję, że zamówienie realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności przewidzianą w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020.
 13. Zaproszenie do składania ofert zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń MZSP
  w Miejscu Piastowym oraz na stronie internetowej www.mzsp.pl.
 14. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego  postępowania, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Pliki do pobrania