Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Bronisława Markiewicza - Aktualności: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

26 wrzesień 2017 19:25

facebook twitter
RPO/ZAM/9/2017
Miejsce Piastowe, dnia 2017-09-26

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zapraszam Państwa do składania ofert na zorganizowanie 2-dniowej wycieczki szkoleniowej do zakładu produkcyjnego zajmującego się wytwarzaniem okablowania strukturalnego w postaci kabli miedzianych i światłowodów z zakresu technologii sieciowych, okablowania i CISCO dla uczniów Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym w ramach projektu „Młodzi zawodowcy na START ”. Projekt realizowany jest w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020, Działanie 9.4 Poprawa edukacji i kompetencji w regionie.

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:
 2. Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła - Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym, ul. Ks. Markiewicza 25B,
  38-430 Miejsce Piastowe
  Tel/fax: 13 43 530 70,
  www.mzsp.pl,
  e-mail: sekretariat@mzsp.pl

 3. Rodzaj zamówienia: usługa
 4. Nazwa zamówienia: zorganizowanie 2- dniowej wycieczki szkoleniowej do zakładu produkcyjnego zajmującego się wytwarzaniem okablowania strukturalnego w postaci kabli miedzianych i światłowodów z zakresu technologii sieciowych, okablowania i CISCO dla uczniów Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym w ramach projektu „Młodzi zawodowcy na START ”. Projekt realizowany jest w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020, Działanie 9.4 Poprawa edukacji i kompetencji w regionie.
 5. Opis przedmiotu zamówienia:
  2- dniowa wycieczka szkoleniowa do zakładu produkcyjnego zajmującego się wytwarzaniem okablowania strukturalnego w postaci kabli miedzianych i światłowodów z zakresu technologii sieciowych, okablowania i CISCO dla uczniów Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym w ramach projektu „Młodzi zawodowcy na START ”. Projekt realizowany jest w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020, Działanie 9.4 Poprawa edukacji i kompetencji w regionie.
  1. Wymagany termin realizacji: do 15 listopad 2017 r.
   • szczegółowy termin realizacji do uzgodnienia z Zamawiającym;
    IV klasa technikum informatycznego
    Ilość uczniów: 20 + 2 nauczycieli
  2. Wykonawca zapewni transport bus, opłaty drogowe, parking, utrzymanie 1 kierowcy) na wskazanej trasie busem sprawnym technicznie, w stanie czystym, z działającą klimatyzacją. Autobus do wyłącznej dyspozycji uczestników wyjazdu (brak możliwości zabrania innych osób na trasie). Osoby prowadzące autokar muszą posiadać wszystkie niezbędne i aktualne uprawnienia.
  3. Ubezpieczenie: NNW wszystkich uczestników wycieczki;
  4. Miejsce szkolenia: Szkolenie powinno odbyć się w ośrodku przystosowanym do tego celu. Ośrodek powinien byś położony w odległości nie większej niż 120 km od siedziby zamawiającego, licząc w najkrótszej linii komunikacyjnej. Jeżeli odległość ta będzie większa, wówczas różnicę w kosztach dojazdu pokrywa Wykonawca. Wykonawca powinien zadbać o pełne niezbędne wyposażenie do realizacji tematyki szkolenia. Wykonawca pokryje koszty dojazdu z miejsca szkolenia do zwiedzanego zakładu, jeżeli odległość między nimi będzie większa niż 25 km.
  5. Zakres szkolenia co najmniej: - terminowanie kabli w gniazdach i panelach montażowych (kable miedziane kategorii 6 U/FTP, wszystkie komponenty toru transmisyjnego muszą być zgodne z dyrektywą ROHS 2002/95/WE); - pokaz sposobów układania traktu światłowodowego, omówienie zasad oraz pokaz spawania światłowodów; - konfiguracja rzeczywistych elementów sieci CISCO - przedstawienie mechanizmu automatycznej konfiguracji portów do obsługi VoIP - ograniczanie pasma dostępnego na port (rate limiting) - organizacja serwerowni w przedsiębiorstwie
  6. Wykonawca zorganizuje w ramach szkolenia wycieczkę do zakładu produkcyjnego zajmującego się wytwarzaniem okablowania strukturalnego w postaci kabli miedzianych i światłowodów. Część elementów szkolenia może być zrealizowane w laboratoriach producenta kabli.
  7. Wymagania dotyczące kadry wykładowczej: Wykonawca zadba o kadrę wykładowczą zgodnie z warunkami udziału w postępowaniu, o których mowa poniżej.
  8. Wykonawca zapewni nocleg i wyżywienie (20 uczniów i 2 nauczycieli ). Pokoje powinny być nie więcej niż 3 osobowe z odrębną łazienką dla każdego pokoju. Zamawiający dopuszcza sytuację, gdzie łazienka może być dzielona nie więcej niż przez mieszkańców dwóch pokoi.
  9. Ilość noclegów – 1 nocleg
  10. Wyżywienie - Wykonawca zapewni co najmniej:
   • - dzień I – obiad składający się z co najmniej dwóch dań oraz deseru oraz kolacja
   • - dzień II – śniadanie i obiad o standardzie nie gorszym niż w dniu I.
   Posiłki powinny odpowiadać standardom kontynentalnym charakterystycznym dla kuchni polskiej. W trakcie szkolenia Wykonawca zapewni uczestnikom co najmniej kawę, herbatę, napoje zimne, ciastka, paluszki. Godziny posiłku należy dostosować do cyklu szkoleniowego.
  11. Czas wolny: Wykonawca zapewni organizację czasu wolnego między obiadem a kolacją w pierwszym dniu szkolenia. Powinny to być zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu typu paintball lub tenis. W przypadku złych warunków atmosferycznych (silne opady lub porywisty wiatr) Wykonawca powinien zorganizować grę w bilard, kręgle lub strzelanie na strzelnicy sportowej.

  Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
  72.00.00.00-5; 80.00.00.00-4

  Cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia winny odpowiadać Polskim Normom przenoszącym europejskie normy lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 6. Termin realizacji zamówienia:  do 15.11.2017 r.
 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia
  1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy:
   spełniają warunki dotyczące:

   1.  kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
   2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej ;
   3. zdolności technicznej lub zawodowej t.j. dysponują osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób – warunek uznaje się za spełniony jeżeli wykonawca przedstawi wykaz osób w którym wykaże dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Osoby powinny posiadać doświadczenie zawodowe w szkoleniu min 2 lata.
  2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentów wymienionych w Rozdziale 9 niniejszego Zaproszenia.
  3. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą dokumenty wg. metody „spełnia/nie spełnia”.
 9. 8. Kryteria oceny ofert:

  Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według  następujących kryteriów:

  1. Cena  -  98 %
  2. Z tytułu kryterium ,,cena” Wykonawca może uzyskać maksymalnie 98 pkt.

  3. Standard środka transportu– 2%

   W kryterium standard środka transportu punkty zostaną przyznane w następujący sposób:

   • - środek transportu wyposażony w nagłośnienie z mikrofonem oraz zestawem multimedialnym - systemem audio-wideo-DVD umożliwiającym w czasie przejazdu odtworzenie materiałów związanych z tematyką wyjazdu – 2 pkt;
   • - środek transportu nie wyposażony w nagłośnienie z mikrofonem oraz zestawem multimedialnym - systemem audio-wideo-DVD umożliwiającym w czasie przejazdu odtworzenie materiałów związanych z tematyką wyjazdu – 0 pkt.

   Z tytułu kryterium „standard środka transportu” Wykonawca może uzyskać maksymalnie 2 pkt.

   Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów w kryterium cena i standard środka transportu.

 10. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:
  1. Wypełniony formularz oferta;
  2. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym;
  3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
  4. Parafowany projekt umowy.
  5. Wykonawca złoży wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w którym wykaże dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
 11. Sposób oceniania ofert:

  Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według następujących kryteriów:

  1. Cena  -  98 %
   Sposób oceny:
   Lp = Cn / Cb x 98% x 100
   gdzie:
   Lp – liczba punktów
   Cn- najniższa cena wśród ofert
   Cb – cena badanej oferty

   Z tytułu kryterium ,,cena” Wykonawca może uzyskać maksymalnie 98 pkt.

  2. Standard środka transportu– 2%       

   W kryterium standard środka transportu punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
   - środek transportu wyposażony w nagłośnienie z mikrofonem oraz zestawem multimedialnym - system audio-wideo-DVD umożliwiającym w czasie przejazdu odtworzenie materiałów związanych z tematyką wyjazdu – 2 pkt
   - środek transportu nie wyposażony w nagłośnienie z mikrofonem oraz zestawem multimedialnym - system audio-wideo-DVD umożliwiającym w czasie przejazdu odtworzenie materiałów związanych z tematyką wyjazdu – 0 pkt

   Z tytułu kryterium ,,standard środka transportu” Wykonawca może uzyskać maksymalnie
   2 pkt.

   Uwaga: Przyznanie punktów przez Zamawiającego nastąpi w oparciu o informację dot. standardu środka transportu zamieszczoną przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.

   Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę wyliczona będzie wg wzoru:

   Ilość punktów = cena + standard środka transportu

   Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów w kryterium cena i standard środka transportu.

 12. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert:
  1. Ofertę należy złożyć do dnia 05.10.2017 r. do godziny 1100 w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
   w Miejscu Piastowym ul. Ks. Br. Markiewicza 25b, 38-430 Miejsce Piastowe (sekretariat I piętro). Oferty, które wpłyną po terminie wskazanym powyżej, nie będą brane pod uwagę.
  2. Otwarcie ofert jest jawne. Otwarcie ofert odbędzie się 05.10.2017 roku o godz. 11:05. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Oferenci mają możliwość zapoznania się z treścią złożonych ofert, z zastrzeżeniem konieczności zachowania przepisów dotyczących ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.
  3. UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.
 13. Forma składania ofert:
  1. Oferty w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z oznaczeniem ,,Oferta - NIE OTWIERAĆ PRZED 5.10.2017r godz. 11:05”  należy składać w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym ul. Ks. Br. Markiewicza 25b, 38-430 Miejsce Piastowe (sekretariat I piętro). Wykonawca uczestniczący w postępowaniu
   o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest do przygotowania i złożenia oferty w następujący sposób:
  2. Ofertę stanowi:
   1. wypełniony druk „oferta” wraz z oświadczeniem o braku powiązań;
   2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
   3. zaparafowany projekt umowy;
   4. wszystkie dokumenty wymienione w rozdziale 9 Zaproszenia;
   5. pełnomocnictwo (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie) osoby ustanowionej przez Wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
  3. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów lub kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.
  4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Oferta winna być pisana pismem maszynowym lub nieścieralnym atramentem, w sposób czytelny. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.
  5. Zaleca się, aby:
   1. ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą Pełnomocnictwo,
   2. każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i oznaczona kolejnymi numerami,
   3. kartki oferty były spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty).
 14. Informacja na temat zakresu wykluczenia

  W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
  c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 15. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

  W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz    informacje przekazywane będą e-mail: sekretariat@mzsp.pl, przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
  Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą poczty elektronicznej
  – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
  Osoba do kontaktów: Monika Subik  tel.: (013) 43 530 70

 16. Informacje dotyczące zawarcia umowy:
  Umowa zostanie zawarta z wykonawca, który zaoferuje najkorzystniejsze warunki realizacji zamówienia.
  Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy zawarte są w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia.
 17. Jednocześnie informuję, że zamówienie realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności przewidzianą w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020.
 18. Zaproszenie do składania ofert zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń MZSP w Miejscu Piastowym oraz na stronie internetowej www.mzsp.pl

Pliki do pobrania