Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Bronisława Markiewicza - Aktualności: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

23 październik 2017 19:00

facebook twitter
RPO/ZAM/11/2017
Miejsce Piastowe, dnia 2017-10-23

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Zapraszam Państwa do składania ofert na zorganizowanie szkolenia obsługa programu ZW3D zintegrowanego systemu CAD/CAM Inżynieria odwrotna dla nauczyciela przedmiotów zawodowych Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym w ramach projektu „Młodzi zawodowcy na START ”. Projekt realizowany jest w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020, Działanie 9.4 Poprawa edukacji i kompetencji w regionie.

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

  Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła - Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym, ul. Ks. Markiewicza 25B,
  38-430 Miejsce Piastowe
  Tel/fax: 13 43 530 70,
  www.mzsp.pl,
  e-mail: sekretariat@mzsp.pl

 2. Rodzaj zamówienia: usługa
 3. Nazwa zamówienia: zorganizowanie szkolenia obsługa programu ZW3D zintegrowanego systemu CAD/CAM Inżynieria odwrotna dla nauczyciela przedmiotów zawodowych Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym w ramach projektu „Młodzi zawodowcy na START ”. Projekt realizowany jest w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020, Działanie 9.4 Poprawa edukacji i kompetencji w regionie.
 4. Opis przedmiotu zamówienia:
  1. zorganizowanie szkolenia obsługa programu ZW3D zintegrowanego systemu CAD/CAM Inżynieria odwrotna dla nauczyciela przedmiotów zawodowych Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym w ramach projektu „Młodzi zawodowcy na START ”. Projekt realizowany jest w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020, Działanie 9.4 Poprawa edukacji i kompetencji w regionie.
  2. Szkolenie zakończy się uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu. Liczba nauczycieli, którzy odbędą szkolenie: 1 osoba.
  3. Wymagany termin realizacji: Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć i zakończyć szkolenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego – zakończenie najpóźniej do dnia 30 listopada 2017 roku (szczegółowe terminy do uzgodnienia z Zamawiającym)
  4. Odbiór wykonanej usługi zostanie udokumentowany przekazaniem Zamawiającemu programu szkolenia, list obecności, potwierdzeniem otrzymania przez uczestnika zaświadczenia o ukończeniu szkolenia
   z wyszczególnieniem ilości godzin.
  5. Zaświadczenie powinno zawierać: temat szkolenia, imię i nazwisko osoby, dla której został wystawiony, informację o szkoleniu: ilość godzin, podpisy instruktora/trenera i Zamawiającego, miejscowość i datę.
  6. Wykonawca jest zobowiązany przenieść na Zamawiającego w ramach otrzymanego wynagrodzenia wszelkie prawa autorskie związane z materiałami szkoleniowymi  przygotowanymi na realizacje usługi szkoleniowej oraz
   do wszelkiej dokumentacji wytworzonej przez siebie w trakcie i w związku z realizacją kursu na następujących polach eksploatacji:
   1. wprowadzanie do pamięci komputera;
   2. dokonywanie zmian i modyfikacji;
   3. utrwalanie na wszelkich nośnikach i zwielokrotnianie.

   Przeniesienie praw opisanych powyżej nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie.

  7. Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

   80500000-9 - usługi szkoleniowe
   80530000-8 – usługi szkolenia zawodowego

  8. Liczba godzin: 2 dni po 8 godzin szkoleniowych
  9. Na zakończenie kursu zaplanowano test sprawdzający – praktyczny.  
  10. Wymagania dotyczące kadry wykładowczej: Wykonawca zadba o kadrę wykładowczą zgodnie z warunkami udziału w postępowaniu, o których mowa poniżej.
  11. Miejsce szkolenia: szkolenie powinno odbyć się w ośrodku przystosowanym do tego celu. Ośrodek powinien być położony w odległości nie większej niż 120 km od siedziby zamawiającego, licząc w najkrótszej linii komunikacyjnej. Jeżeli odległość ta będzie większa, wówczas różnicę w kosztach dojazdu pokrywa Wykonawca. Wykonawca powinien zadbać o pełne niezbędne wyposażenie do realizacji tematyki szkolenia.

  Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
  80500000-9 - usługi szkoleniowe
  80530000-8 – usługi szkolenia zawodowego

  Cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia winny odpowiadać Polskim Normom przenoszącym europejskie normy lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 5. Termin realizacji zamówienia:  do 30.11.2017 r.
 6. Zamawiający nie   dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia
  1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy:
   spełniają warunki dotyczące:

   1.  kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
    o ile wynika to z odrębnych przepisów;
   2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej ;
   3. zdolności technicznej lub zawodowej t.j. dysponują osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów
    do udostępnienia tych osób w tym:  przynajmniej 1 osobą posiadającą doświadczenie zawodowe w szkoleniu objętym przedmiotem zamówienia min. 2 lata– warunek uznaje się za spełniony jeżeli wykonawca przedstawi wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Wzór wykazu znajduje się w Załączniku nr 5 do Zaproszenia.

    Osoby powinny posiadać doświadczenie zawodowe w szkoleniu objętym przedmiotem zamówienia min 2 lata.

  2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentów wymienionych w Rozdziale 9 niniejszego Zaproszenia.
  3. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału
   w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą dokumenty wg. metody „spełnia/nie spełnia”.
 8. Kryteria oceny ofert:
  Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według  następujących kryteriów:
  1. Cena  -  90 %

   Sposób oceny:
   Lp = Cn / Cb x 90% x 100
   gdzie:
   Lp – liczba punktów
   Cn- najniższa cena wśród ofert
   Cb – cena badanej oferty

   Z tytułu kryterium ,,cena” Wykonawca może uzyskać maksymalnie 90 pkt.

  2. Kryterium społeczne – 2 %

   Zatrudnianie przez wykonawcę lub podwykonawcę osoby niepełnosprawnej, odpowiedzialnej za pracę związaną z przygotowaniem szkolenia.

   Punkty w kryterium społecznym będą przyznawane w następujący sposób:

   • zatrudnianie przez wykonawcę lub podwykonawcę co najmniej 1 osoby niepełnosprawnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2011, Nr 127, poz. 721), w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502, z późn. zm.) lub właściwych przepisów państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym Wykonawca lub podwykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – 2 pkt
   • brak zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osoby niepełnosprawnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2011, Nr 127, poz. 721), w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502, z późn. zm.) lub właściwych przepisów państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym Wykonawca lub podwykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – 0 pkt

   Wykonawca obowiązany jest udokumentować fakt zatrudniania osoby, tj. przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie określające, że osoba wykonująca pracę związaną
   z przygotowaniem szkolenia posiada status osoby niepełnosprawnej. W oświadczeniu wskazuje się imię i nazwisko osoby.

   Zamawiający zastrzega, że na jego żądanie wykonawca będzie musiał przedłożyć do wglądu dokumenty świadczące o zatrudnieniu osoby, wraz z zakresem obowiązków wykonywanych przez tą osobę. W przypadku gdy wykonawca nie przedstawi wymaganych dokumentów do wglądu Zamawiający postąpi zgodniez obowiązującymi przepisami ww. zakresie.
    W niniejszym kryterium oferta może uzyskać max 2 pkt.

  3. Wykształcenie trenera w obszarze tematyki objętej przedmiotem zamówienia na daną cześć - 8%
   Ocenie w danym kryterium będzie podlegał tytuł naukowy trenera, z tematyki objętej przedmiotem zamówienia osoby/trenera wskazanego w wykazie osób, który zadeklaruje poprowadzenie co najmniej 50% zajęć (zgodnie z załącznikiem nr 5).
   Sposób oceny:
   • Tytuł profesora – 8 pkt
   • Tytuł dr hab. – 6 pkt
   • Tytuł dr – 4 pkt
   • Tytuł mgr, mgr inż.  – 2 pkt
   Wykonawca może uzyskać maksymalnie 8 pkt..

   Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę wyliczona będzie wg wzoru:
   Ilość punktów = cena + kryterium społeczne+ tytuł naukowy
   Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów w kryterium cena + kryterium społeczne+ tytuł naukowy
 9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:
  1. Wypełniony formularz oferta;
  2. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym;
  3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
  4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w którym wykaże dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
  5. Życiorys/ CV trenera;
  6. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
 10. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert:
  1. Ofertę należy złożyć do dnia 31.10.2017 r. do godziny 1100 w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym ul. Ks. Br. Markiewicza 25b, 38-430 Miejsce Piastowe (sekretariat I piętro). Oferty, które wpłyną po terminie wskazanym powyżej, nie będą brane pod uwagę.
  2. Otwarcie ofert jest jawne. Otwarcie ofert odbędzie się 31.10.2017 roku o godz. 11:05. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Oferenci mają możliwość zapoznania się z treścią złożonych ofert, z zastrzeżeniem konieczności zachowania przepisów dotyczących ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.
  3. UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.
 11. Forma składania ofert:
  1. Oferty w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z oznaczeniem ,,Oferta - NIE OTWIERAĆ PRZED 31.10.2017r godz. 11:05”  należy składać w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym ul. Ks. Br. Markiewicza 25b, 38-430 Miejsce Piastowe (sekretariat I piętro). Wykonawca uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest do przygotowania i złożenia oferty w następujący sposób:
  2. Ofertę stanowi:
   1. wypełniony druk „oferta” wraz z oświadczeniem o braku powiązań;
   2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
   3. wszystkie dokumenty wymienione w rozdziale 9 Zaproszenia;
   4. pełnomocnictwo (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie) osoby ustanowionej przez Wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
  3. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów lub kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.
  4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Oferta winna być pisana pismem maszynowym lub nieścieralnym atramentem, w sposób czytelny. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.
  5. Zaleca się, aby:
   1. ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą Pełnomocnictwo,
   2. każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i oznaczona kolejnymi numerami,
   3. kartki oferty były spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty).
 12. Informacja na temat zakresu wykluczenia
  W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 13. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
  W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz    informacje przekazywane będą e-mail: sekretariat@mzsp.pl, przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
  Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą poczty elektronicznej
  – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
  Osoba do kontaktów: Monika Subik  tel.: (013) 43 530 70
 14. Informacje dotyczące zawarcia umowy:
  Umowa zostanie zawarta z wykonawca, który zaoferuje najkorzystniejsze warunki realizacji zamówienia.
  Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy zawarte są w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia.
 15. Jednocześnie informuję, że zamówienie realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności przewidzianą w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020.
 16. Zaproszenie do składania ofert zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń MZSP w Miejscu Piastowym oraz na stronie internetowej www.mzsp.pl

Pliki do pobrania

 1. Załącznik 1 - Oferta
 2. Załącznik 2 - Oświadczenie wykonawcy
 3. Załącznik 3 - Oświadczenie o braku powiązań
 4. Załącznik 4 - Umowa projekt
 5. Załącznik 5 - Wykaz personelu