ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

RPO/ZAM/1/2018                                                              Miejsce Piastowe, dnia 2018-01-09

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zapraszam Państwa do składania ofert na zorganizowanie kursu/szkolenia z zakresu Techniki światłowodowe - łączenia przewodów miedzianych i światłowodowych dla 10 uczniów  Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym w ramach projektu „Młodzi zawodowcy na START ”. Projekt realizowany jest  w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020, Działanie 9.4 Poprawa edukacji i kompetencji w regionie.

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

  Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła - Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym, ul. Ks. Markiewicza 25B,
  38-430 Miejsce Piastowe
  Tel/fax: 13 43 530 70,
  www.mzsp.pl,
  e-mail: sekretariat@mzsp.pl

 2. Rodzaj zamówienia: usługa
 3. Nazwa zamówienia: zorganizowanie kursu/szkolenia z zakresu Techniki światłowodowe - łączenia przewodów miedzianych i światłowodowych dla 10 uczniów Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym w ramach projektu „Młodzi zawodowcy na START ”. Projekt realizowany jest  w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020, Działanie 9.4 Poprawa edukacji i kompetencji w regionie.
 4. Opis przedmiotu zamówienia:
  • Zorganizowanie kursu/szkolenia z zakresu techniki łączenia przewodów miedzianych i światłowodowych dla 10 uczniów Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym w ramach projektu „Młodzi zawodowcy na START ”. Projekt realizowany jest w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020, Działanie 9.4 Poprawa edukacji i kompetencji w regionie.
  • Celem kursu z zakresu technik łączenia przewodów miedzianych i światłowodowych jest pogłębienie i usystematyzowanie zagadnień związanych z techniką światłowodową, prezentacja podstawowych i najważniejszych informacji związanych z budową kabli światłowodowych, charakterystyka osprzętu pasywnego potrzebnego do budowy łącza światłowodowego. W ramach szkolenia nauczyciele i uczniowie zgłębią techniki łączenia przewodów miedzianych i światłowodowych. Kurs zakończy się uzyskaniem certyfikatu instalatora w tym zakresie.  Liczba uczniów: 10 osób.
  • Szkolenie zostanie przeprowadzone dla jednej grupy szkoleniowej. Zdobyta wiedza zostanie wykorzystana w trakcie zajęć dydaktycznych z uczniami oraz w trakcie budowy lokalnej sieci na potrzeby Lokalnej Akademii CISCO.
  • Szkolenie obejmuje 20 godz. W części odbywać może się w formie on-line (np. część teoretyczna).Podane powyżej godziny są godzinami lekcyjnymi. Jedna godzina lekcyjna wynosi 45 minut. Poziom wiedzy uczestnika szkolenia powinien być na bieżąco monitorowany.
  • Wymagany termin realizacji: Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć i zakończyć szkolenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego – zakończenie najpóźniej do dnia 28 luty 2018 roku (szczegółowe terminy do uzgodnienia z Zamawiającym).
  • Wykonawca jest zobowiązany do przesłania Zamawiającemu szczegółowego programu i harmonogramu danego szkolenia celem jego akceptacji.
  • Odbiór wykonanej usługi zostanie udokumentowany przekazaniem Zamawiającemu programu kursu, list obecności, zapisami w dzienniku kursu, potwierdzaniem odbioru materiałów szkoleniowych przez uczestników kursu, protokołu z przeprowadzonego egzaminu potwierdzającego przeprowadzenie egzaminu (przed i po zakończeniu kursu), potwierdzeniem otrzymania przez uczestników certyfikatów/dyplomów o ukończeniu szkolenia z wyszczególnieniem ilości godzin, raportu końcowego z przeprowadzonego kursu.
  • Wykonawca zobowiązuje się oznaczać wszystkie dokumenty i materiały dla osób i podmiotów uczestniczących w Projekcie tj.  logo Unii Europejskiej, znak Funduszy Europejskich zgodnie z Księgą Znaku udostępnioną na stronie internetowej RPO WP.
  • Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy:
   • sprawdzenie wiedzy i ocena uczestników przed rozpoczęciem kursu i po jego zakończeniu na podstawie opracowanych kryteriów oceny;
   • opracowanie i przekazanie Zamawiającemu raportu końcowego z przeprowadzonego kursu zawierającego porównanie uzyskanych wyników
    z przeprowadzonej oceny z przyjętymi wymaganiami określonymi w programie szkolenia.
   • Certyfikat /dyplom powinien zawierać: temat szkolenia, imię i nazwisko osoby, dla której został wystawiony, informację o szkoleniu: ilość godzin, podpisy instruktora/trenera i Zamawiającego, miejscowość i datę.
  • Wykonawca jest zobowiązany przenieść na Zamawiającego w ramach otrzymanego wynagrodzenia wszelkie prawa autorskie związane z materiałami szkoleniowymi  przygotowanymi na realizacje usługi szkoleniowej oraz do wszelkiej dokumentacji wytworzonej przez siebie w trakcie i w związku z realizacją kursu na następujących polach eksploatacji:
   • wprowadzanie do pamięci komputera;
   • dokonywanie zmian i modyfikacji;
   • utrwalanie na wszelkich nośnikach i zwielokrotnianie.

   Przeniesienie praw opisanych powyżej nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie.

  • Umiejętności nabyte podczas szkolenia nauczyciele wykorzystają na zajęciach praktycznych w technikum informatycznym z sieci komputerowych, podczas których uczniowie poznają techniki łączenia i pomiarów sieci światłowodowych w połączeniu ze sprzętem zakupionym podczas projektu. Na zakończenie szkolenia otrzymają certyfikat instalatora.
  • Na zakończenie powyższych szkoleń zaplanowano test sprawdzający – praktyczny.
  • Miejsce szkolenia: szkolenie powinno odbyć się w Michalickim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym. Wykonawca powinien zadbać o pełne niezbędne wyposażenie do realizacji tematyki szkolenia. W części w tym zakresie może skorzystać ze sprzętu MZSP.
  • Program szkolenia z zakresu techniki łączenia przewodów miedzianych i światłowodowych
   • Teoria:
    • Pojęcie włókna optycznego
    • Typy włókien jednomodowych - G.652(a,b,c,d) G.653, G.654, G.655.G.656. G.657 (microbending)
    • Typy włókien wielomodowych  - 50/125, 62,5/125, OM3, inne
    • Parametry włókien optycznych (tłumienność, dyspersja itp.) wartości graniczne dla poszczególnych typów (na podstawie wytycznych ITU – G.652, G.653, G.655, G.656 itp.)
    • Typy i zastosowania poszczególnych rodzajów kabli światłowodowych (kable zewnętrzne, wewnętrzne, zbrojone, specialne, microkable)
    • Zasady identyfikacji kabli optycznych
    • Osprzęt stosowany w tworzeniu połączeń światłowodowych (przełącznice panelowe, modułowe, naścienne, hermetyczne, mufy hermetyczne, stelaże zapasu, szafy teleinformatyczne, pigtaile, adaptery, patchcordy)
    • Złącza światłowodowe: typy (SC. FC. ST, LC, MTRJ, E2000, MU inne), charakterystyka, właściwości;
    • Pomiary torów światłowodowych (reflektometryczne, transmisyjne).
   • Praktyka:
    • Przygotowania kabli i pigtaili
    • Przygotowanie przełącznic i muf do spawania
    • Organizacja kabli i pigtaili w przełącznicach, mufach
    • Przygotowanie włókien do wykonywania spawów
    • Obsługa spawarki światłowodowej i zestawu do spawów mechanicznych
    • Proces wykonywania spawu (tradycyjnego i mechanicznego)
    • Wykonywanie spawów dla różnych typów włókien
    • Pomiary reflektometryczne tłumienności OTDR
  • Wymagania dotyczące kadry wykładowczej: Wykonawca zadba o kadrę wykładowczą zgodnie z warunkami udziału w postępowaniu, o których mowa poniżej.

   Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
   80500000-9 - usługi szkoleniowe
   80530000-8 – usługi szkolenia zawodowego

   Cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia winny odpowiadać Polskim Normom przenoszącym europejskie normy lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 5. Termin realizacji zamówienia: do 28 lutego 2018 roku
 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
 7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia
  1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy:
   • spełniają warunki dotyczące:
    •  kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
     o ile wynika to z odrębnych przepisów;
    • sytuacji ekonomicznej lub finansowej ;
    • zdolności technicznej lub zawodowej t.j. dysponują osobami, które będą
     wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów
     do udostępnienia tych osób w tym:  przynajmniej 1 osobą posiadającą doświadczenie zawodowe w szkoleniu objętym przedmiotem zamówienia na daną część min 2 lata– warunek uznaje się za spełniony jeżeli wykonawca przedstawi wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Wzór wykazu znajduje się w Załączniku nr 5 do Zaproszenia.
  2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentów wymienionych w Rozdziale 9 niniejszego Zaproszenia.
  3. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału
   w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą dokumenty wg. metody „spełnia/nie spełnia”.
 8. Kryteria oceny ofert:
  Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według  następujących kryteriów:

  1. Cena  -  90 %

   Sposób oceny:
   Lp = Cn / Cb x 90% x 100
   gdzie:
   Lp – liczba punktów
   Cn- najniższa cena wśród ofert
   Cb – cena badanej oferty

   Z tytułu kryterium „cena” Wykonawca może uzyskać maksymalnie 90 pkt.

  2. Kryterium społeczne – 2 %

   Zatrudnianie przez wykonawcę lub podwykonawcę osoby niepełnosprawnej, odpowiedzialnej za pracę związaną z przygotowaniem szkolenia.

   Punkty w kryterium społecznym będą przyznawane w następujący sposób:

   • zatrudnianie przez wykonawcę lub podwykonawcę co najmniej 1 osoby niepełnosprawnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2011, Nr 127, poz. 721), w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502, z późn. zm.) lub właściwych przepisów państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym Wykonawca lub podwykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – 2 pkt
   • brak zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osoby niepełnosprawnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2011, Nr 127, poz. 721), w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502, z późn. zm.) lub właściwych przepisów państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym Wykonawca lub podwykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – 0 pkt

   Wykonawca obowiązany jest udokumentować fakt zatrudniania osoby, tj. przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie określające, że osoba wykonująca pracę związaną z przygotowaniem szkolenia posiada status osoby niepełnosprawnej.

   Zamawiający zastrzega, że na jego żądanie wykonawca będzie musiał przedłożyć do wglądu dokumenty świadczące o zatrudnieniu osoby, wraz z zakresem obowiązków wykonywanych przez tą osobę. W przypadku gdy wykonawca nie przedstawi wymaganych dokumentów do wglądu Zamawiający postąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami ww. zakresie.

    W niniejszym kryterium oferta może uzyskać max 2 pkt.

  3. Doświadczenie trenera w organizacji szkoleń objętych zamówieniem – 8% 

   Ilość zrealizowanych przez trenera szkoleń objętych zamówieniem (wskazanych w załączniku nr 6 do zaproszenia) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie


   L.p

   Ilość zrealizowanych szkoleń (wskazanych w załączniku nr 6 do zaproszenia)

   Ilość punktów

   1.

   0 szkoleń

   0

   2.

   1 szkolenie

   2

   3.

   2 szkolenia

   4

   4.

   3 szkolenia

   6

   5

   4 szkolenia i więcej

   8

   Z tytułu kryterium „doświadczenie” Wykonawca może uzyskać maksymalnie 8 pkt.

   Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę wyliczona będzie wg wzoru:

   Ilość punktów = cena + kryterium społeczne+ doświadczenie
   Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów w kryterium cena, kryterium społeczne oraz doświadczenie.

 9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:
  • Wypełniony formularz oferta;
  • Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym;
  • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
  • Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
   w którym wykaże dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
  • Wykaz wykonanych usług zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców;
  • Życiorysy/ CV trenera;
  • Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
 10. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert:
  • Ofertę należy złożyć do dnia 18.01.2018 r. do godziny 1100 w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym ul. Ks. Br. Markiewicza 25b, 38-430 Miejsce Piastowe (sekretariat I piętro). Oferty, które wpłyną po terminie wskazanym powyżej, nie będą brane pod uwagę.
  • Otwarcie ofert jest jawne. Otwarcie ofert odbędzie się 18.01.2018 roku o godz. 11:05. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Oferenci mają możliwość zapoznania się z treścią złożonych ofert, z zastrzeżeniem konieczności zachowania przepisów dotyczących ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.
  • UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.
 11. Forma składania ofert:
  • Oferty w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z oznaczeniem „Oferta - NIE OTWIERAĆ PRZED 18.01.2018r godz. 11:05”  należy składać w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym ul. Ks. Br. Markiewicza 25b, 38-430 Miejsce Piastowe (sekretariat I piętro). Wykonawca uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest do przygotowania i złożenia oferty w następujący sposób:
   • Ofertę stanowi:
    • wypełniony druk „oferta” wraz z oświadczeniem o braku powiązań;
    • oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
    • wszystkie dokumenty wymienione w rozdziale 9 Zaproszenia;
    • pełnomocnictwo (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie) osoby ustanowionej przez Wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
  • Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów lub kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.
  • Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Oferta winna być pisana pismem maszynowym lub nieścieralnym atramentem, w sposób czytelny. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.
  • Zaleca się, aby:
   • ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą Pełnomocnictwo,
   • każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i oznaczona kolejnymi numerami,
   • kartki oferty były spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty).
 12. Informacja na temat zakresu wykluczenia
  W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
   z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 13. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

  W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz    informacje przekazywane będą e-mail: sekretariat@mzsp.pl, przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
  Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą poczty elektronicznej
  – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
  Osoba do kontaktów: Monika Subik  tel.: (013) 43 530 70

 14. Informacje dotyczące zawarcia umowy:
  Umowa zostanie zawarta z wykonawca, który zaoferuje najkorzystniejsze warunki realizacji zamówienia.
  Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy zawarte są w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia.
 15. Jednocześnie informuję, że zamówienie realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności przewidzianą w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020.
 16. Zaproszenie do składania ofert zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń MZSP w Miejscu Piastowym oraz na stronie internetowej www.mzsp.pl.
 17. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego  postępowania, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Pliki do pobrania

 1. Załącznik 1 - Oferta
 2. Załącznik 2 - Oświadczenie wykonawcy
 3. Załącznik 3 - Oświadczenie o braku powiązań
 4. Załącznik 4 - Umowa Projekt
 5. Załącznik 5 - Wykaz personelu
 6. Załącznik 6 - Wykaz wykonanych usług

Współpracujemy z:

Przejdz na zawodowstwo
PTI ECDL
Akademia Cisco
cyfryzacja

Projekty

Kontakt

 • Ul. Ks. Bronisława Markiewicza 25b
  38-430 Miejsce Piastowe
 • Tel/Fax. 13 43 530 70 (Sekretariat)
 • E-mail:
 • Tel. 13 43 530 73 (Internat)
 • E-mail:
 • Tel. 13 43 530 70 (Warsztaty)