Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Bronisława Markiewicza - Aktualności: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

27 luty 2018 09:47

facebook twitter
RPO/ZAM/3/2018
Miejsce Piastowe, dnia 2018-02-27

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zapraszam Państwa do składania ofert na zorganizowanie 3-dniowej wycieczki do Torunia dla uczniów Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym w ramach projektu „Młodzi zawodowcy na START ”. Projekt realizowany jest w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020, Działanie 9.4 Poprawa edukacji i kompetencji w regionie.

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

  Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła - Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym, ul. Ks. Markiewicza 25B,
  38-430 Miejsce Piastowe
  Tel/fax: 13 43 530 70,
  www.mzsp.pl,
  e-mail: sekretariat@mzsp.pl

 2. Rodzaj zamówienia: usługa
 3. Nazwa zamówienia: zorganizowanie 3-dniowej wycieczki do Torunia dla uczniów Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym w ramach projektu „Młodzi zawodowcy na START ”. Projekt realizowany jest w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020, Działanie 9.4 Poprawa edukacji i kompetencji w regionie.
 4. Opis przedmiotu zamówienia:
  1. zorganizowanie 3-dniowej wycieczki do Torunia dla uczniów Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym w ramach projektu „Młodzi zawodowcy na START ”. Projekt realizowany jest w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020, Działanie 9.4 Poprawa edukacji i kompetencji w regionie.
  2. Wymagany termin realizacji:  21.03 wyjazd - 23.03 powrót
  3. Program wycieczki:
   • I dzień - na trasie przejazdu wizyta w Drukarni - Wydawnictwie Michalineum w MARKACH k/Warszawy  - Szkoła samodzielnie ustali miejsce i program pobytu. Przyjazd w godzinach nocnych do Torunia
   • II dzień - Toruń - całodzienny pobyt w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu
   • III dzień - Toruń (do południa kontynuacja Warsztatów Medialnych).
     Warsztaty medialne wartość ok. 100 zł od osoby - należy wkalkulować w cenę oferty - szczegóły organizacyjne pobytu na uczelni ustala szkoła.
  4. Liczba uczestników: 34 uczniów i 3 nauczycieli
  5. Wykonawca zapewni transport na wskazanej trasie autokarem sprawnym technicznie, w stanie czystym, z działającą klimatyzacją. Autokar do wyłącznej dyspozycji uczestników wyjazdu (brak możliwości zabrania innych osób na trasie). Osoby prowadzące autokar muszą posiadać wszystkie niezbędne i aktualne uprawnienia.
  6. Ubezpieczenie: NNW wszystkich uczestników wycieczki;
  7. Wykonawca zapewni nocleg i wyżywienie dla uczestników wycieczki. Uczestnicy wyjazdu zostaną zakwaterowani w pokojach 2-osobowych lub 3 – osobowych z dostępem do łazienki z toaletą. Wyposażenie pokoi standardowe.
  8. Ilość noclegów – 2 noclegi. Ze względów organizacyjnych pokoje w bliskim sąsiedztwie WSKSiM.
  9. Wyżywienie dla danej grupy szkoleniowej:
   Wykonawca zapewni co najmniej:
   • dzień I – obiadokolacja
   • dzień II – śniadanie, obiad dwudaniowy, kolacja
   • dzień III - śniadanie i na trasie obiadokolacja.

   Posiłki powinny odpowiadać standardom kontynentalnym charakterystycznym dla kuchni polskiej. Godziny posiłku należy dostosować do programu wycieczki.

   Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
   63500000-4 - Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej

   Cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia winny odpowiadać Polskim Normom przenoszącym europejskie normy lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia
  1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy:
   • spełniają warunki dotyczące:
    •  kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
    • sytuacji ekonomicznej lub finansowej ;
    • zdolności technicznej lub zawodowej.
  2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentów wymienionych w Rozdziale 9 niniejszego Zaproszenia.
  3. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą dokumenty wg. metody „spełnia/nie spełnia”.
 7. Kryteria oceny ofert:

  Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według  następujących kryteriów:

  1. Cena - 98%

   Z tytułu kryterium „cena” Wykonawca może uzyskać maksymalnie 98 pkt.

  2. Standard środka transportu – 2%

   W kryterium standard środka transportu punkty zostaną przyznane w następujący sposób:

   • środek transportu wyposażony w nagłośnienie z mikrofonem oraz zestawem multimedialnym - systemem audio-wideo-DVD umożliwiającym w czasie przejazdu odtworzenie materiałów związanych z tematyką wyjazdu – 2 pkt;
   • środek transportu nie wyposażony w nagłośnienie z mikrofonem oraz zestawem multimedialnym - systemem audio-wideo-DVD umożliwiającym w czasie przejazdu odtworzenie materiałów związanych z tematyką wyjazdu – 0 pkt.

   Z tytułu kryterium „standard środka transportu” Wykonawca może uzyskać maksymalnie 2 pkt.

   Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów w kryterium cena i standard środka transportu.

 8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:
  • Wypełniony formularz oferta;
  • Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym;
  • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
  • Parafowany projekt umowy.
 9. Sposób oceniania ofert:

  Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według  następujących kryteriów:

  1. Cena  -  98 %
   Sposób oceny:
   Lp = Cn / Cb x 98% x 100
   gdzie:
   • Lp – liczba punktów
   • Cn- najniższa cena wśród ofert
   • Cb – cena badanej oferty

   Z tytułu kryterium „cena” Wykonawca może uzyskać maksymalnie 98 pkt.

  2. Standard środka transportu – 2%

   W kryterium standard środka transportu punkty zostaną przyznane w następujący sposób:

   • środek transportu wyposażony w nagłośnienie z mikrofonem oraz zestawem multimedialnym - system audio-wideo-DVD umożliwiającym w czasie przejazdu odtworzenie materiałów związanych z tematyką wyjazdu – 2 pkt
   • środek transportu nie wyposażony w nagłośnienie z mikrofonem oraz zestawem multimedialnym - system audio-wideo-DVD umożliwiającym w czasie przejazdu odtworzenie materiałów związanych z tematyką wyjazdu – 0 pkt

   Z tytułu kryterium „standard środka transportu” Wykonawca może uzyskać maksymalnie
   2 pkt.

   Uwaga: Przyznanie punktów przez Zamawiającego nastąpi w oparciu o informację dot. standardu środka transportu zamieszczoną przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.

   Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę wyliczona będzie wg wzoru:

   Ilość punktów = cena + standard środka transportu

   Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów w kryterium cena i standard środka transportu.

 10. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert:
  1. Ofertę należy złożyć do dnia 7.03.2018 r. do godziny 1100 w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym ul. Ks. Br. Markiewicza 25b, 38-430 Miejsce Piastowe (sekretariat I piętro). Oferty, które wpłyną po terminie wskazanym powyżej, nie będą brane pod uwagę.
  2. Otwarcie ofert jest jawne. Otwarcie ofert odbędzie się 7.03.2018 roku o godz. 11:05. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Oferenci mają możliwość zapoznania się z treścią złożonych ofert, z zastrzeżeniem konieczności zachowania przepisów dotyczących ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.
  3. UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.
 11. Forma składania ofert:
  1. Oferty w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z oznaczeniem „Oferta - NIE OTWIERAĆ PRZED 7.03.2018 r godz. 11:05”  należy składać w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym ul. Ks. Br. Markiewicza 25b, 38-430 Miejsce Piastowe (sekretariat I piętro). Wykonawca uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest do przygotowania i złożenia oferty w następujący sposób:
  2. Ofertę stanowi:
   1. wypełniony druk „oferta” wraz z oświadczeniem o braku powiązań;
   2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
   3. zaparafowany projekt umowy;
   4. wszystkie dokumenty wymienione w rozdziale 9 Zaproszenia;
   5. pełnomocnictwo (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie) osoby ustanowionej przez Wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
  3. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów lub kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.
  4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Oferta winna być pisana pismem maszynowym lub nieścieralnym atramentem, w sposób czytelny. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.
  5. Zaleca się, aby:
   1. ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą Pełnomocnictwo,
   2. każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i oznaczona kolejnymi numerami,
   3. kartki oferty były spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty).
 12. Informacja na temat zakresu wykluczenia
  W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 13. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

  W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz    informacje przekazywane będą e-mail: sekretariat@mzsp.pl, przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
  Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą poczty elektronicznej – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
  Osoba do kontaktów: Monika Subik  tel.: (013) 43 530 70

 14. Informacje dotyczące zawarcia umowy:
  Umowa zostanie zawarta z wykonawca, który zaoferuje najkorzystniejsze warunki realizacji zamówienia.
  Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy zawarte są w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia.
 15. Jednocześnie informuję, że zamówienie realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności przewidzianą w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020.
 16. Zaproszenie do składania ofert zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń MZSP w Miejscu Piastowym oraz na stronie internetowej www.mzsp.pl
 17. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego  postępowania, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Pliki do pobrania