ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

RPO/ZAM/5/2018
Miejsce Piastowe, dnia 2018-03-12

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zapraszam Państwa do składania ofert na przeprowadzenie kursu języka angielskiego branżowego/zawodowego  z zakresu kierunków/branż nauczanych w szkole Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym w ramach projektu „Młodzi zawodowcy na START ”. Projekt realizowany jest  w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020, Działanie 9.4 Poprawa edukacji i kompetencji w regionie.

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

  Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła - Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym, ul. Ks. Markiewicza 25B,
  38-430 Miejsce Piastowe
  Tel/fax: 13 43 530 70,
  www.mzsp.pl,
  e-mail: sekretariat@mzsp.pl

 2. Rodzaj zamówienia: usługa
 3. Nazwa zamówienia: przeprowadzenie kursu języka angielskiego branżowego/zawodowego  z zakresu kierunków/branż nauczanych w szkole Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym w ramach projektu „Młodzi zawodowcy na START ”. Projekt realizowany jest  w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020, Działanie 9.4 Poprawa edukacji
  i kompetencji w regionie.
 4. Opis przedmiotu zamówienia:
  1. Przeprowadzenie kursu języka angielskiego branżowego/zawodowego
   z zakresu kierunków/branż nauczanych w szkole Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym w ramach projektu „Młodzi zawodowcy na START ”. Projekt realizowany jest  w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020, Działanie 9.4 Poprawa edukacji i kompetencji w regionie.
  2. Liczba uczestników: 4 osoby – nauczyciele j. angielskiego
  3. I Szkolenie/kurs – 40 godzin (1 godz. lekcyjna = 45 min)

   Tematyka:
   Moduł I – informatyka (20 godz.)
   Moduł II – reklama (20 godz.)
   Termin realizacji: do 31 maj 2018
   Szkolenie w części może być realizowane (wskazane jest) za pomocą platformy e-learning (on-line) max 20 godz., pozostałe godziny mogą być zrealizowane
   w ramach 1 zjazdu (20 godz.)

  4. II szkolenie/kurs – 40 godzin (1 godz. lekcyjna = 45 min)

   Tematyka:
   Moduł III – poligrafia/druk cyfrowy (20 godz.)
   Moduł IV – branża drzewna (20 godz.)
   Termin realizacji: czerwiec – wrzesień 2018
   Szkolenie w części może być realizowane (wskazane jest) za pomocą platformy e-learning (on-line) max 20 godz., pozostałe godziny mogą być zrealizowane w ramach 1 zjazdu (20 godz.)

  5. Oczekiwane efekty/umiejętności/kwalifikacje:
   • wzrost kompetencji językowych z zakresu nauczanych branż, podniesienie jakości kształcenia w szkole;
   • poznanie nowych metod nauczania oraz technik, nowych materiałów wykorzystywanych w nauce j. obcych.
  6.  Wykonawca ma zapewnić oraz przekazać każdemu uczestnikowi i uczestniczce  materiały piśmiennicze, dojazd/zakwaterowanie nauczycieli, materiały do realizacji zajęć, literaturę fachową oraz materiały dydaktyczne tj. opracuje, powieli i przekaże uczestnikom kursu niezbędne materiały szkoleniowe z zakresu kursu lub przekaże gotowe opracowania/publikacje.
  7. W przypadku gdy zjazd odbywać się będzie w siedzibie Oferenta w odległości pow. 50 km. od Miejsca Piastowego należy zapewnić noclegi i wyżywienie dla uczestników kursu.
  8. Szczegółowy harmonogram kursu zostanie opracowany w porozumieniu Wykonawcy i Zamawiającego.
  9. Wykonawca winien zapewnić na czas prowadzenia kursu urządzenia i sprzęt specjalistyczny do jego przeprowadzenia w zakresie programu kursu.
  10. Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi/uczestniczce kursu możliwość wykonania ćwiczeń komunikacyjnych wynikających z programu kursu tak, aby każdy uczestnik/uczestniczka mógł kilkakrotnie powtórzyć to samo ćwiczenie w celu utrwalenia zdobytej wiedzy i umiejętności.
  11. Etap II przedmiotu zamówienia - przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego potwierdzającego podniesienie kompetencji w zakresie kursu języka angielskiego branżowego dla uczestników/uczestniczek, sporządzenie protokołu z egzaminu i przekazanie Zamawiającemu oraz wydanie w dwóch egzemplarzach certyfikatów i zaświadczeń o ukończeniu kursu.
  12. Odbiór wykonanej usługi zostanie udokumentowany przekazaniem Zamawiającemu szczegółowego programu kursu, list obecności, zapisami w dzienniku kursu, potwierdzeniem odbioru materiałów szkoleniowych dla uczestników/uczestniczek kursu oraz dostarczenie 1 kpl. materiałów szkoleniowych dla Zamawiającego, protokołu z przeprowadzonego egzaminu potwierdzającego przeprowadzenie egzaminu dla uczestników/uczestniczek kursu (przed i po zakończeniu kursu), potwierdzenie wydania certyfikatów i zaświadczeń o ukończeniu kursu oraz raportu końcowego z przeprowadzonego kursu.
  13.  Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy:
   • sprawdzenie wiedzy przed rozpoczęciem kursu;
   • ocena uczestników – przeprowadzenie weryfikacji po zakończeniu kursu na podstawie opracowanych kryteriów oceny;
   • opracowanie i przekazanie Zamawiającemu raportu końcowego z przeprowadzonego kursu zawierającego porównanie uzyskanych wyników z przeprowadzonej oceny z przyjętymi wymaganiami określonymi w programie szkolenia (tj. przedstawionymi efektami uczenia się, które osiągną uczestnicy/uczestniczki w wyniku realizacji kursu).
  14. Wykonawca zobowiązuje się oznaczać wszystkie dokumenty oraz materiały (dydaktyczne i piśmiennicze) dla osób i podmiotów uczestniczących w Projekcie logo Unii Europejskiej, znakiem Funduszy Europejskich oraz oficjalnym logo promocyjnym Województwa Podkarpackiego oraz znakiem promocyjnym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie zgodnie z jego Księgą Znaku udostępnioną na stronie internetowej RPO WP.
  15. Certyfikaty/Zaświadczenia powinny zawierać:

   1. logotyp ; (dot. Certyfikatów i Zaświadczeń)
   2. nazwę projektu i informację o współfinansowaniu; (dot. Certyfikatów i Zaświadczeń)
   3. nazwę firmy, która szkolenie przeprowadziła; (dot. Certyfikatów i Zaświadczeń)
   4. imię i nazwisko uczestnika kursu, (dot. Certyfikatów i Zaświadczeń)
   5. datę i miejsce urodzenia; ( Zaświadczeń)
   6. pełną nazwę kursu; (dot. Certyfikatów i Zaświadczeń)
   7. datę i miejsce szkolenia – Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym ; (dot. Certyfikatów i Zaświadczeń)
   8. program (Zaświadczeń)
   9. ilość godzin kursu; (dot. Certyfikatów i Zaświadczeń)
   10. miejscowość i datę wystawienia certyfikatu/zaświadczenia; (dot. Certyfikatów i Zaświadczeń)
   11. podpis i pieczątkę osoby wystawiającej certyfikat/zaświadczenie, (dot. Certyfikatów i Zaświadczeń)
  16. Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
   • 80500000-9 - usługi szkoleniowe
   • 80530000-8 – usługi szkolenia zawodowego

   Cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia winny odpowiadać Polskim Normom przenoszącym europejskie normy lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 5. Termin realizacji zamówienia:

  I Szkolenie/kurs – 40 godzin (1 godz. lekcyjna = 45 min)
  Termin realizacji: 31 maj 2018

  II szkolenie/kurs – 40 godzin (1 godz. lekcyjna = 45 min)
  Termin realizacji: czerwiec – 30 wrzesień 2018

 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia
  1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy:
   • spełniają warunki dotyczące:
    1.  kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
     o ile wynika to z odrębnych przepisów;
    2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej ;
    3. zdolności technicznej lub zawodowej t.j. zajęcia może prowadzić native-spiker,
     z wykształceniem inżynierskim i prowadzący w stopniu min. licencjata filologia angielska i studia inżynierskie z zakresu budowy maszyn.
  2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentów wymienionych w Rozdziale 9 niniejszego Zaproszenia.
  3. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą dokumenty wg. metody „spełnia/nie spełnia”.
 8. 8. Kryteria oceny ofert:
  Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według  następujących kryteriów:

  1. Cena  -  95 %

   Sposób oceny:
   Lp = Cn / Cb x 95% x 100
   gdzie:
   Lp – liczba punktów
   Cn- najniższa cena wśród ofert
   Cb – cena badanej oferty

   Z tytułu kryterium ,,cena” Wykonawca może uzyskać maksymalnie 95 pkt.

  2. Kryterium społeczne – 5 %

   Zatrudnianie przez wykonawcę lub podwykonawcę osoby niepełnosprawnej, odpowiedzialnej za pracę związaną z przygotowaniem szkolenia.

   Punkty w kryterium społecznym będą przyznawane w następujący sposób:

   • zatrudnianie przez wykonawcę lub podwykonawcę co najmniej 1 osoby niepełnosprawnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2011, Nr 127, poz. 721), w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 108 z późn. zm.) lub właściwych przepisów państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym Wykonawca lub podwykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania– 5 pkt
   • brak zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osoby niepełnosprawnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2011, Nr 127, poz. 721), w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 108 z późn. zm.) lub właściwych przepisów państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym Wykonawca lub podwykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania– 0 pkt

   Wykonawca obowiązany jest udokumentować fakt zatrudniania osoby,
   tj. przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie określające, że osoba wykonująca pracę związaną z przygotowaniem szkolenia posiada status osoby niepełnosprawnej.

   Zamawiający zastrzega, że na jego żądanie wykonawca będzie musiał przedłożyć do wglądu dokumenty świadczące o zatrudnieniu osoby, wraz z zakresem obowiązków wykonywanych przez tą osobę. W przypadku gdy wykonawca nie przedstawi wymaganych dokumentów do wglądu Zamawiający postąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami ww. zakresie.

    W niniejszym kryterium oferta może uzyskać max 5 pkt.

 9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:
  1. Wypełniony formularz oferta;
  2. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym;
  3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
  4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w którym wykaże dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
  5. Życiorysy/ CV trenera;
  6. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy ;
 10. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert:
  1. Ofertę należy złożyć do dnia 20.03.2018 r. do godziny 1100 w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
   w Miejscu Piastowym ul. Ks. Br. Markiewicza 25b, 38-430 Miejsce Piastowe (sekretariat I piętro). Oferty, które wpłyną po terminie wskazanym powyżej, nie będą brane pod uwagę.
  2. Otwarcie ofert jest jawne. Otwarcie ofert odbędzie się 20.03.2018 roku o godz. 11:05. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Oferenci mają możliwość zapoznania się z treścią złożonych ofert, z zastrzeżeniem konieczności zachowania przepisów dotyczących ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.
  3. UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.
 11. Forma składania ofert:
  1. Oferty w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z oznaczeniem „Oferta - NIE OTWIERAĆ PRZED 20.03.2018r godz. 11:05”  należy składać w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym ul. Ks. Br. Markiewicza 25b, 38-430 Miejsce Piastowe (sekretariat I piętro). Wykonawca uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest do przygotowania i złożenia oferty w następujący sposób:
  2. Ofertę stanowi:
   1. wypełniony druk „oferta” wraz z oświadczeniem o braku powiązań;
   2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
   3. wszystkie dokumenty wymienione w rozdziale 9 Zaproszenia;
   4. pełnomocnictwo (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie) osoby ustanowionej przez Wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
  3. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów lub kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.
  4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Oferta winna być pisana pismem maszynowym lub nieścieralnym atramentem, w sposób czytelny. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.
  5. Zaleca się, aby:
   1. ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą Pełnomocnictwo,
   2. każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i oznaczona kolejnymi numerami,
   3. kartki oferty były spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty).
 12. 12. Informacja na temat zakresu wykluczenia

  W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 13. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

  W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz    informacje przekazywane będą e-mail: sekretariat@mzsp.pl, przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
  Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą poczty elektronicznej – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
  Osoba do kontaktów: Monika Subik  tel.: (013) 43 530 70

 14. Informacje dotyczące zawarcia umowy:
  Umowa zostanie zawarta z wykonawca, który zaoferuje najkorzystniejsze warunki realizacji zamówienia.
  Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy zawarte są w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia.

 15. Jednocześnie informuję, że zamówienie realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności przewidzianą w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020.
 16. Zaproszenie do składania ofert zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń MZSP w Miejscu Piastowym oraz na stronie internetowej www.mzsp.pl

Pliki do pobrania

Współpracujemy z:

Przejdz na zawodowstwo
PTI ECDL
Akademia Cisco
cyfryzacja

Projekty

Kontakt

 • Ul. Ks. Bronisława Markiewicza 25b
  38-430 Miejsce Piastowe
 • Tel/Fax. 13 43 530 70 (Sekretariat)
 • E-mail:
 • Tel. 13 43 530 73 (Internat)
 • E-mail:
 • Tel. 13 43 530 70 (Warsztaty)