PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ

dla uczniów kl. III Technikum Informatycznego
w ramach projektu nr WND-POKL.09.02.00-18-078/09

„Zdobądź wiedzę i umiejętności dla większych szans i możliwości”,

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.ZATWIERDZAM:

Ks. Jerzy Sosiński

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Szczegółowe cele kształcenia - ważniejsze zagadnienia

W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć:

 • scharakteryzować strukturę organizacyjną sekcji informatycznej w firmie,
 • rozróżnić rodzaje działalności prowadzonej w firmie,
 • zorganizować własne stanowisko pracy w zakresie przetwarzania informacji,
 • dobrać konfigurację sprzętu i oprogramowania komputerowego do różnych zastosowań,
 • przetestować i zdiagnozować sprzęt komputerowy,
 • rozbudować i unowocześnić zestaw komputerowy poprzez wymianę elementów,
 • posłużyć się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego i narzędziowego,
 • zebrać dane dla systemów przetwarzania informacji,
 • posłużyć się programami użytkowymi w celu graficznego przedstawienia danych,
 • zorganizować i wykonać prace w zakresie usług informatycznych dla
  użytkowników i zleceniodawców,
 • obsłużyć lokalne sieci komputerowe,
 • zaprojektować proste bazy danych na użytek przedsiębiorstwa,
 • posłużyć się bazami danych i systemami przetwarzania informacji w przedsiębiorstwie,
 • skorzystać z zasobów sieci Internet i poczty elektronicznej,
 • posłużyć się terminologią zawodową w języku angielskim,
 • przetłumaczyć teksty w języku angielskim przekazywane przez komputer w poczcie elektronicznej i sieci Internet,
 • skorzystać z instrukcji obsługi programów w języku angielskim.

  Propozycje metod sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia


Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno odbywać się przez cały czas realizacji programu praktyki, na podstawie określonych kryteriów.

Kryteria oceniania powinny dotyczyć poziomu oraz zakresu opanowania przez uczniów umiejętności wynikających ze szczegółowych celów kształcenia.

Ze względu na charakter zajęć w procesie oceniania dominować będzie obserwacja pracy uczniów oraz ocena efektów tej pracy. Dokonując oceny pracy uczniów należy uwzględnić:

 • samodzielność podczas wykonywania pracy
 • jakość wykonywanej pracy
 • przestrzeganie dyscypliny pracy
 • organizację pracy
 • postawę zawodową

Po zakończeniu realizacji programu praktyki, osoba prowadząca praktykę powinna wpisać w dzienniczku praktyk opinię o pracy ucznia oraz wystawić ocenę końcową.

Materiał nauczania

1. Organizowanie stanowiska pracy

Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. Stosowanie podręcznego sprzętu i środków gaśniczych. Udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia. Organizowanie stanowiska informatycznego zgodnie z zasadami ergonomii. Rozpoznawanie czynników szkodliwych i uciążliwych występujących w procesie pracy. Stosowanie zasad współpracy w zespole. Przestrzeganie przepisów, regulaminów i zasad obowiązujących pracowników firmy.

2. Formy działalności gospodarczej i administracyjnej firmy

Określanie struktury organizacyjnej firmy i charakteru jej działalności. Określanie miejsca i znaczenia prac informatycznych w działalności firmy. Przetwarzanie informacji na podstawie danych wejściowych. Wprowadzanie danych do systemu, przedstawianie wyników przetwarzania informacji i ich wykorzystanie.

3. Konfigurowanie sprzętu komputerowego i oprogramowania

Instalowanie i uruchamianie oprogramowania użytkowego. Eksploatacja sprzętu komputerowego w firmie (montaż zestawu komputerowego, naprawa, konserwacja i obsługa serwisowa).

4. Obsługa oprogramowania używanego w firmie

Obsługa oprogramowania systemowego i użytkowego stosowanego w firmie. Ochrona danych, programów i procesów przetwarzania informacji.

5. Organizacja i wyposażenie przedsiębiorstwa na potrzeby przetwarzania informacji

Określanie zakresu prac prowadzonych w firmie. Wykorzystywanie technicznych środków do zbierania informacji przeznaczonych do przetwarzania. Wykorzystywanie sieci Internet w działalność firmy. Obsługa lokalnych sieci komputerowych. Administrowanie systemami informatycznymi oraz archiwizowanie danych.

6. Stosowanie technologii przetwarzania informatycznego

Czytanie dokumentacji technologicznej procesu przetwarzania informacji. Planowanie procesów przetwarzania oraz optymalizacja wykorzystania zasobów. Kontrola poprawności procesu przetwarzania. Korzystanie z bibliotek oprogramowania i zbiorów danych.

7. Projektowanie i programowanie

Wybieranie odpowiedniego wariantu rozwiązania danego problemu programistycznego. Określanie elementów procesu projektowania, programowania i uruchamiania programów komputerowych i systemów przetwarzania danych. Organizowanie pracy projektantów i programistów na stanowiskach komputerowych. Obsługa programów do wspomagania procesu projektowania i programowania.

Ze względu na dużą różnorodność specyfiki działalności firm komputerowych materiał nauczania powinien obejmować w szczególności tematykę związaną z profilem działalności firmy, w której uczeń odbywa praktykę zawodową.

Uwagi o realizacji

Praktyka zawodowa powinna odbywać się w instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem i wykorzystywaniem oprogramowania komputerowego lub prowadzących serwis sprzętu komputerowego. Uczniowie powinni mieć możliwość instalowania, uruchamiania i konserwacji sprzętu komputerowego oraz prowadzenia baz danych lub systemów oprogramowania użytkowego.

Plan i organizację zajęć do zrealizowania w ramach praktyki należy dostosować do możliwości danego przedsiębiorstwa, mając na uwadze realizację założonych w programie celów kształcenia.

Przewidziana programem nauczania praktyka zawodowa powinna odbywać się na stanowiskach, na których w przyszłości będzie pracował technik informatyk, a w szczególności administratora, projektanta czy programisty. W przedsiębiorstwach sprzedających sprzęt komputerowy, użytkujących komputery lub prowadzących punkty serwisowe sprzętu komputerowego, uczniowie powinni mieć możliwość konfigurowania stanowisk komputerowych, konfigurowania sieci, testowania i diagnozowania sprzętu komputerowego oraz rozbudowywania i unowocześniania zestawów komputerowych poprzez wymianę elementów.

Praktyka powinna stwarzać możliwość poznania praktycznych zastosowań informatyki i organizacji prac informatycznych w przedsiębiorstwach podczas wykonywania prac na rzecz użytkowników lub zleceniodawców.

Przed rozpoczęciem praktyki, opiekun praktyk oraz przedstawiciel przedsiębiorstwa powinni wspólnie opracować harmonogram praktyki.

Przed przystąpieniem do zajęć uczeń powinien poznać obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.

Praktykę uczniowie mogą odbywać w kraju lub za granicą.

Uczniowie odbywający praktykę zawodową zobowiązani są do prowadzenia dzienniczka praktyk, w którym odnotowują tematy prac i opisy wykonywanych czynności. Zapisy powinny być sprawdzane i potwierdzane przez osobę prowadzącą praktykę zawodową.


Opiekun praktyk
Stanisław Buczek

Współpracujemy z:

Przejdz na zawodowstwo
PTI ECDL
Akademia Cisco
cyfryzacja

Projekty

Kontakt

 • Ul. Ks. Bronisława Markiewicza 25b
  38-430 Miejsce Piastowe
 • Tel/Fax. 13 43 530 70 (Sekretariat)
 • E-mail:
 • Tel. 13 43 530 73 (Internat)
 • E-mail:
 • Tel. 13 43 530 70 (Warsztaty)