Oferta cenowa dot. wyboru personelu - wykładowca/prowadzący na kursie GRAFIKA KOMPUTEROWEGO

Zaproszenie nr 4 /9.2/ 2011
do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu dot. wyboru personelu - wykładowca/prowadzący na kursie GRAFIKA KOMPUTEROWEGO w ramach projektu „Zdobądź wiedzę i umiejętności dla większych szans i możliwości” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
I. Zamawiający i prowadzący postępowanie:
Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła -
Michalicki Zespół Szkoł Ponadgimnazjalnych im. Ks. Br. Markiewicza
ul. Ks. Br. Markiewicza 25 b, 38-430 Miejsce Piastowe
tel/fax: 013 43 530 70, www.mzsp.pl, e-mail: mzsp@otd.pl

Mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające ze stosowania zasady konkurencyjności przy realizacji zamówień zapraszamy do składania oferty cenowej w ramach projektu, „Zdobądź wiedzę i umiejętności dla większych szans i możliwości” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

II. Przedmiot zamówienia : usługa szkoleniowa

1) prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych na Kursie GRAFIKA KOMPUTEROWEGO (2 grupy) X 60 godzin lekcyjnych / zegarowych
2) opracowanie programu realizacji Kursu zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie.
3) współpraca z Zleceniodawcą w zakresie realizacji ww. zajęć
4) prowadzenie stosownej dokumentacji (dziennika zajęć) dotyczącej realizacji zajęć zgodnie z przygotowanym programem zajęć
5) składanie comiesięcznej karty czasu pracy do ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego
6) nadzorowanie i odpowiedzialność za utrzymanie czystości pomieszczeń i bezpieczeństwa na zajęciach

Wspólny kod: CPV 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

Miejsce wykonania zamówienia: Miejsce Piastowe - Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym
Okres realizacji zamówienia: 1.04.2011 - 30.06.2011
II. Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:
a) posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku informatycznym / poligraficznym
b) posiadać przygotowanie pedagogiczne
c) posiadać doświadczenie w pracy z młodzieżą

2. Wykaz dokumentów, jakie oferenci mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
- formularz ofertowy - stanowiący załącznik do zapytania ofertowego (Cena powinna zostać wskazana za realizację 1 godziny zajęć edukacyjnych brutto/brutto)
- CV osoby wykonujące zamówienia wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji, a także zakresu wykonywanej przez nią czynności
- dyplomy i zaświadczenia potwierdzające posiadane kwalifikacje

III. Kryterium oceny oferty:
Kryterium oceny oferty stanowi cena - 50 %, doświadczenie, wykształcenie - 50%

IV. Miejsce i Termin składania ofert:
Oferty w formie pisemnej należy składać w siedzibie pod adresem: Michalicki Zespól Szkól Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym ul. Ks. Br. Markiewicza 25 b, 38-430 Miejsce Piastowe.
Termin składania ofert upływa w dniu 15.03.2011, o godz. 12:00.
Dopuszczamy możliwość składania oferty częściowej (realizacja zajęć w 1 grupie)
Oferty w formie innej niż pisemna lub złożone po terminie określonym w pkt. III nie będą rozpatrywane.

Zaproszenie do składania ofert zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń MZSP w Miejscu Piastowym oraz na stronie internetowej www.mzsp.pl

UMOWA na wykonanie zlecenia będzie realizowana w ramach projektu nr WND-POKL.09.02.00-18-078/09
„Zdobądź wiedzę i umiejętności dla większych szans i możliwości”,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społeczne

Współpracujemy z:

Przejdz na zawodowstwo
PTI ECDL
Akademia Cisco
cyfryzacja

Projekty

Kontakt

  • Ul. Ks. Bronisława Markiewicza 25b
    38-430 Miejsce Piastowe
  • Tel/Fax. 13 43 530 70 (Sekretariat)
  • E-mail:
  • Tel. 13 43 530 73 (Internat)
  • E-mail:
  • Tel. 13 43 530 70 (Warsztaty)