Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Bronisława Markiewicza - Aktualności: Projekty realizowane przez Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym

Projekty realizowane przez Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym

31 lipiec 2008 11:00

facebook twitter

O projekcie

Projekt pn. Wdrożenie Programu Rozwoju Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym ukierunkowanego na podniesienie jakości kształcenia zawodowego odpowiada na potrzeby uczniów kształcących się w szkołach zawodowych i przedsiębiorstw, rynku pracy. Potrzeby zostały zdiagnozowane za pomocą raportów powstałych w oparciu o badanie ponadgimnazjalnych szkół zawodowych województwa podkarpackiego, gdzie najważniejszymi są: wyposażenie uczniów w dodatkowe umiejętności, których nie nabędą w podstawowym procesie dydaktycznym, szkolenie młodzieży na innowacyjnych kierunkach, szkolenie praktyczne na odpowiednim poziomie oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego.

Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki od 1.09.2008 r. do 31.08.2009 r. i jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem głównym projektu jest: wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych na kierunkach zawodowych służące dostosowaniu kształcenia do wymogów rynku pracy oraz podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.

W ramach projektu:

  • będziemy współpracować z przedsiębiorcami w zakresie programów kształcenia zawodowego, odpowiadających ich aktualnym wymaganiom. Nasi uczniowie odbędą szkolenia w Przedsiębiorstwach z branży poligraficznej, branży drzewnej oraz odbędą miesięczne praktyki zawodowe.
  • wprowadzimy nowy kierunek kształcenia (cyfrowe systemy graficzne), który wpisuje się do sektora usług informatycznych, kwalifikującego się do obszaru wysokiej szansy w woj. Podkarpackim
  • zmodyfikujemy programy kształcenia zawodowego o wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania tj. wyjazdy na branżowe targi do Poznania tj. FURNICA I DREMA, Targi ITM Innowacje Technologie Maszyny dla uczniów Technikum Drzewnego oraz na Międzynarodowe Targi maszyn, materiałów i usług poligraficznych dla uczniów Technikum Poligraficznego
  • będziemy motywować uczniów do aktywnego uczestnictwa w procesie dydaktycznym

Projekt adresowany jest do:

  • uczniów kl. I, którzy kształcić się będą w zakresie cyfrowych procesów graficznych
  • uczniów kl. II-III Techników Zawodowych w ilości: 72, z czego na kierunku technik poligraf: 18, technik informatyk: 18, technik technologii drewna: 36. W większości zadania skierowane są tylko do uczniów kl. II-III, gdyż aby w nich uczestniczyć należy znać podstawy wiedzy teoretycznej z przedmiotów zawodowych - kierunkowych i interesować się branżą, nowinkami technologicznymi. Ich wiedzę i zainteresowanie chcemy poprzeć praktyką.

Rekrutacja uczestników projektu:

Nabór do klasy I odbywał będzie się w oparciu o powszechnie obowiązujące zasady rekrutacji do szkół średnich.
W przypadku pozostałych zadań podstawowymi kryteriami rekrutacji będzie średnia ocen z przedmiotów zawodowych, z praktyki, z zachowania oraz frekwencja ucznia. Procedura rekrutacji: osobiste złożenie deklaracji uczestnictwa w biurze projektu, weryfikacja kandydata w oparciu o kryteria, utworzenie listy rankingowej. Uczeń będzie mógł wziąć udział w kilku typach kursów, szkoleń. Proces rekrutacji uwzględnia zasady równych szans, w tym równości płci.

Kalendarz rekrutacji