Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Bronisława Markiewicza - Aktualności: Zaproszenie nr l/RPO / 2012

Zaproszenie nr l/RPO / 2012

09 sierpień 2012 19:24

facebook twitter

Zaproszenie nr l/RPO / 2012 do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu dot, wyboru wykonawcy zlecenia w ramach projektu planowanego do złożenia (wstępna nazwa): "Modernizacja i wyposażeniem infrastruktury sportowej Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym" w ramach Działania 5.1 schemat B Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

I. Zamawiający i prowadzący postępowanie:

Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła - Michalicki Zespół Szkoł Ponadgimnazjalnych im. Ks. Br. Markiewicza

ul. Ks. Br. Markiewicza 25 b, 38-430 Miejsce Piastowe

tel/fax: 013 43 530 70, www.mzsp.pl, e-mail: sekretariat@mzsp.pl

II. Przedmiot zamówienia:

Działając w Oparciu o postanowienia i obowiązki wynikające z Wytycznych Instytucji zarządzającej Regionalnym, Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013, w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do której nie stosuje się Ustawy Prawo Zamówień Publicznych zwracamy się z zapytaniem o cenę usługi, w ramach której należy wykonać STUDIUM WYKONALNOŚCI dla projektu pn. "Modernizacja i wyposażenie infrastruktury sportowej Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym"

Zakres przedmiotu umowy obejmuje:

Opracowanie STUDIUM WYKONALNOŚCI (5 egz.) - zgodnie z wytycznymi stanowiącymi podstawę metodologiczną do opracowywania studiów wykonalności (dalej: SW) projektów zgłaszanych do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 (dalej: RPO WP).

Całość dokumentacji należy dodatkowo przekazać ZAMA WWACEMU w wersji elektronicznej.

III. Termin realizacji zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia do 10.10.2012 r.

IV. Opis sposobu przygotowywania ofert oraz miejsce i termin składania ofert:

Oferta musi zawierać: wypełniony i podpisany formularz ofertowy; Oferty w formie pisemnej należy składać w siedzibie pod adresem: Michalicki Zespól Szkól Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym ul. Ks. Br. Markiewicza 25 b, 38-430 Miejsce Piastowe (Sekretariat) I piętro.

V. Termin składania ofert:

24 sierpnia 2012 r. (wtorek) godz. 1300.

VI. Rodzaj i opis kryteriów, którymi będzie kierował się Zamawiający przy wyborze oferty:

Cena: 100 % - kryterium oznacza najniższą zaproponowaną cenę za opracowanie przedmiotu zamówienia

VII. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Ks. Marek Czaja - Dyrektor MZSP w Miejscu Piastowym, tel. (13) 43 530 70

Zaproszenie do składania ofert zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń MZSP w Miejscu Piastowym oraz na stronie internetowej www.mzsp.pl.