Koło HDK

Początki krwiodawstwa w Polsce, łączą się z powstaniem w 1936 roku Instytutu Przetaczania Krwi przy warszawskim Szpitalu Polskiego Czerwonego Krzyża.
W czasie kampanii wrześniowej działało pogotowie krwi z udziałem głównie kobiet i harcerzy.
Polski Czerwony Krzyż w 1945 roku zorganizował pierwszą stację krwiodawstwa w Łodzi, a w latach 1946-1950 następne stacje krwiodawstwa powstały w Poznaniu, Krakowie, Warszawie, Katowicach, Gdańsku, Szczecinie, Lublinie i Bydgoszczy. W 1948 roku było tych stacji czternaście.
Uchwałą Rady Ministrów z dnia 13-go września 1947 r. ówczesne władze powierzyły organizację i prowadzenie akcji krwiodawstwa na terenie całego kraju Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi.
W lutym 1948 roku powstała przy zarządzie Głównym Polskiego Czerwonego Krzyża Rada Naukowa ds. Krwiodawstwa, w skład której weszli naukowcy, wielcy Polacy: profesor Ludwik Hirszfeld , profesor Jerzy Rutkowski i generał profesor Bolesław Szarecki.
W 1950 roku służbę krwi podporządkowano Ministerstwu Zdrowia oraz Wydziałom Zdrowia Prezydium Rad Narodowych. Z chwilą organizowania w 1950 roku Służby Zdrowia, Polski Czerwony Krzyż przekazał Ministerstwu Zdrowia 15 stacji przetaczania i konserwacji krwi, w których zarejestrowanych było około 12-tu tysięcy krwiodawców.
W 1958 roku, Polski Czerwony Krzyż przyjął jako statutowy obowiązek propagowanie honorowego krwiodawstwa i pozyskiwanie bezpłatnych dawców krwi.
Od 1960 roku powstają Kluby Honorowych Dawców Krwi, Polskiego Czerwonego Krzyża. Ich zadaniem jest planowe, systematyczne organizowanie zbiorowego pobierania krwi - przeciętnie 3-4 razy w roku, jak też gotowość przekazywania na apel określonej grupy krwi.
Od 1958 roku, z inicjatywy Polskiego Czerwonego Krzyża rozpoczął się systematyczny, planowy rozwój tego najpiękniejszego ruchu społecznego. 2442 litry krwi uzyskane od honorowych dawców, stanowiły wtedy zaledwie dwa i pół procenta ogółem pobieranej krwi. W chwili obecnej w Polsce lecznictwo krwią prawie w 100 % odbywa się na bazie krwi oddawanej honorowo. Tak dobre wyniki w honorowym krwiodawstwie, pomimo ogromnych trudności w ostatnich latach jak i w chwili obecnej - osiągnięto dzięki ofiarnej postawie krwiodawców, działaczy i pracowników Polskiego Czerwonego Krzyża oraz wszystkich pracowników służby krwi. Honorowi dawcy krwi to ludzie czuli na ludzkie nieszczęścia.
Są wśród nas nafciarze i hutnicy, pracownicy wszystkich służb mundurowych i administracyjnych, rolnicy i transportowcy, nauczyciele i uczniowie, młodzi i dorośli. Nie brak tu nikogo - komu bliskie jest niesienie pomocy potrzebującemu człowiekowi.
Od 1983 roku tworzone są w Polskim Czerwonym Krzyżu Rady Honorowego Krwiodawstwa, które działają przy każdym Zarządzie Okręgowym i Rejonowym.
Rady Honorowego Krwiodawstwa są formą wymiany doświadczeń. Działają w nich przedstawiciele wszystkich Klubów Honorowego Krwiodawstwa w Polsce, a więc ogromnego zespołu działaczy społecznych wspierających Polski Czerwony Krzyż w propagowaniu honorowego krwiodawstwa.
Warunkiem skutecznego leczenia krwią jest posiadanie odpowiedniej liczby dobranych i zdrowych dawców, objętych prawidłową opieką i kontrolą medyczną.

Szkolny Klub Honorowych Dawców Krwi działający przy naszej szkole pięknie wpisuje się w historię działalności Polskiego Czerwonego Krzyża na Podkarpaciu. Został założony 5 października 1999 roku. Tego dnia miałem zaszczyt oficjalnie dokonać jego rejestracji w Zarządzie Rejonowym PCK w Krośnie.
Tradycje honorowego krwiodawstwa na terenie naszej placówki sięgają znacznie wcześniejszego okresu. Przejawiało się to poprzez jednorazowe akcje maturzystów czy też indywidualne odruchy serca na nagłe zapotrzebowanie tego jakże cennego leku niezbędnego dla ratowania życia ludzkiego.
Istnienie i funkcjonowanie Szkolnych Klubów Honorowych Dawców Krwi na terenie ziemi krośnieńskiej jest efektem prężnych działań Rejonowego Zarządu Polskiego Czerwonego Krzyża w Krośnie, reprezentowanego przez kierownika Pana Mariana Wszołka. Jego praca i chęć do szerokiej współpracy powoduje duże zainteresowanie młodzieży ideą czerwonokrzyską dając im samym ogromną satysfakcję z niesienia anonimowej pomocy ludziom potrzebującym. Każdego roku na terenie naszej placówki członkowie Zarządu Rejonowego PCK uczestniczą w uroczystych obchodach Młodzieżowego Ruchu HDK PCK. Na tych spotkaniach również zasłużeni krwiodawcy dają świadectwo swojej działalności prowadząc rozmowy z uczniami, prelekcje prowadzone są również przez kierownictwo stacji krwiodawstwa w Krośnie. Nasza szkoła jest współorganizatorem Międzynarodowych Mistrzostw I-szej Pomocy Przedmedycznej Szkolnych Zespołów Medyczno Sanitarnych Prowadzona jest również praca socjalna przez zbiórki pieniężne przeznaczone na potrzeby uczniów naszej szkoły z ramienia Klubu PCK, którego opiekunem jest pani Anna Kędzior-Sokołowska.
10 lat działalności Szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Michalickim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym to również zasługa ogromnego zrozumienia i przychylności do jego działań nauczycieli i dyrekcji.
W październiku 1999 roku do oddania krwi zgłosiło się 69 uczniów. W tym też czasie wspólnie z uczniami oddało krew kilku nauczycieli - w tym opiekun klubu.
Średnio w roku szkolnym członkami SKHDK było około 40 uczniów, uczniowie oddają 24 litry krwi a to daje przybliżoną liczbę około 300 litrów krwi przez 10 lat.
Moja propozycja wysunięta w 2007 roku dotycząca nadania imienia i sztandaru Klubowi HDK Biskupa Jana Chrapka przy naszej szkole została zaakceptowana przez uczniów, grono pedagogiczne i dyrekcję.

12 października 2009 w Michalickim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym odbyła się uroczystość z okazji nadania imienia Bp. Jana Chrapka i sztandaru Szkolnemu Klubowi Honorowych Dawców Krwi oraz 10-lecia istnienia tegoż Klubu.
Posiadanie sztandaru stanowi ogromne wyróżnienie i uznanie dla każdego krwiodawcy działającego w takim klubie a szkolnym przede wszystkim..

Procedurę formalną związaną z uzyskaniem wszelkich niezbędnych dokumentów według wymogów Prezydium Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie umożliwiającą nadanie imienia Klubowi rozpoczęto w listopadzie 2008 roku.

Msza święta odbyła się pod przewodnictwem Przełożonego Generalnego Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła ks. Kazimierza Radzika. W trakcie Mszy Św. obecne były poczty sztandarowe Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Krośnie, Zespółu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Ignacego Łukaszewicza w Krośnie, Krośnieńskich Hut Szkła „KROSNO” S.A., ZUN Naftomet Sp. z o.o., PKS - Krosno, Delphi Krosno S. A. oraz dostojni goście i krwiodawcy. Homilię nawiązującą do roli i symboliki - krwi - w życiu każdego chrześcijanina wygłosił ks. Leszek Przybylski, Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego przy Niższym Seminarium Duchownym w Miejscu Piastowym.

Ceremonia nadania imienia Bp. Jana Chrapka i sztandaru Klubowi SKHD odbyła się na auli Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym. Wśród zaproszonych gości obecni byli przedstawiciele najwyższych władz państwowych, samorządowych, kościelnych, oświatowych i Polskiego Czerwonego Krzyża. Obecni byli krwiodawcy z zakładów pracy, uczniowie i nauczyciele.
Na tle hymnu Polskiego Czerwonego Krzyża uroczyście wprowadzono poczty sztandarowe. Następnie złożono meldunek Prezes Podkarpackiego Zarządu Okręgowego PCK w Rzeszowie Pani Alicji Zając o gotowości wszystkich zebranych do rozpoczęcia uroczystości z okazji obchodów 10-lecia działalności SKHDK w trakcie której zostanie nadane imię Bp. Jana Chrapka i wręczenie sztandaru.
Wszystkich zebranych gości przywitał ks. dyrektor Jerzy Sosiński Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym. Należy zaznaczyć obecność:
Rodzina Bp. Jana Chrapka w osobach Sióstr Agnieszki i Barbary Chrapek, Przełożona Generalna Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła Natanaela Bednarczyk, Przełożonego Przełożonego Generalnego Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła ks. Kazimierza Radzika, Przełożony Domu Macierzystego ks. Stanisław Kuś, przedstawicieli zakładów pracy obecnych pocztów sztandarowych działających przy nich Klubach Honorowych Dawców Krwi, dyrektora Eugeniusza Taradajko Podkarpackiego Zarządu Okręgowego PCK w Rzeszowie, Przewodniczący Tadeusz Majchrowicz Zarządu Regionalnego Podkarpackiego NSZZ „Solidarność”, Senator na Sejm RP Stanisław Zając, Zastępca dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie Bogusław Kolarczyk, Komendant Krzysztof Guzik Komendy Miejskiej Policji w Krośnie, Komendant Jan Grochowski Placówki Straży Granicznej w Barwinku, V-ce wójt Gminy Miejsce Piastowe Stanisława Gawlik, Dyrektorów -15- Szkół Ponadgimnazjalnych z Krosna i okolic w których działają Szkolne Kluby Honorowych Dawców Krwi, delegację z Gminy Wiśniowa a w szczególności autorkę scenariusza części artystycznej poświęconej sylwetce Bp. Jana Chrapka panią Małgorzatę Tyburską oraz głównych sponsorów sztandaru - Roberta Kielara dyrektora firmy Gemsystem, Pawła Chrupka i Grzegorza Supła Gospodarstwo Rolne Miejsce Piastowe, Halinę Hańbę właścicielkę piekarni ITV, Piotra Wdowiarza firma Dul-ex i Roberta Lulę właściciela drukarni Com-druk.
Bolesław Wota opiekun SKHDK przy Michalickim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym wygłosił krótki referat poświęcony Honorowemu Krwiodawstwu w Polsce i na Podkarpaciu oraz działalności SKHDK. Następnie ks. dyrektor Jerzy Sosiński przybliżył wszystkim zebranym sylwetkę Bp. Jana Chrapka w swoim wystąpieniu.
Prezes Podkarpackiego Zarządu Okręgowego PCK w Rzeszowie przekazała uroczyste akty nadania imienia i sztandaru dla SKHDK.
Poczet sztandarowy po odebraniu sztandaru z rąk Pani Alicji Zając Prezes Podkarpackiego Zarządu Okręgowego PCK w Rzeszowie dokonał jego prezentacji wszystkim zebranym gościom uroczystym przemarszem po auli. Aktu poświęcenia sztandaru dokonał Przełożony Generalny Zgromadzenia Św. Michała Archanioła ks. Kazimierz Radzik. Ks. Generał przy tej okazji przekazał gratulacje i uznanie dla działalności SKHDK życząc pomyślności i sukcesów na kolejne dziesięciolecia działalności.
Wiele osób z zebranych gości również zabrało głos przekazując z okazji uroczystości słowa uznania na ręce dyrektora ks. Jerzego Sosińskiego. Opiekun dla klubu odebrał okolicznościowe dyplomy i upominki.
Po zamknięciu części oficjalnej związanej z nadaniem imienia i sztandaru SKHDK wszyscy ze wzruszeniem obejrzeli występ dzieci z Samorządowego Przedszkola, młodzieży Gimnazjum i z Ośrodka Kultury w Wiśniowej poświęcony patronowi Klubu Honorowych Dawców Krwi Bp. Janowi Chrapkowi.
Uroczystości zakończono obiadem na stołówce Liceum Ogólnokształcącego przy Niższym Seminarium Duchownym w Miejscu Piastowym.
Przez okres dziesięciolecia istnienia Klubu HDK, miałem okazję pracować z 400 uczniami im wszystkim składam podziękowania za bezinteresowne służenie drugiemu człowiekowi tym co najcenniejsze, własną krwią.

Opiekun Bolesław Wota

Lista Honorowych Dawców Krwi na Rok Szkolny 2010/2011

KLASA III TI

 • Hejnosz Krystian

KLASA III ZSZ

 • Lenart Daniel

KLASA III TD

 • Kaszowski Franciszek
 • Bodzan Bartłomiej
 • Wójcik Łukasz
 • Wąsowicz Wojciech
 • Kandefer Szymon

KLASA III TP

 • Trygar Marta
 • Małek Anna
 • Jurusik Karolina

KLASA IV TI

 • Lenart Tomasz
 • Wojtowicz Mateusz
 • Smoleń Jakub
 • Jurczak Przemysław
 • Olchowik Piotr
 • Ziajka Kamil

KLASA IV TP

 • Bialic Łukasz
 • Bar Magdalena

PRZYSTĄPIĆ do Klubu HDK może KAŻDY UCZEŃ
Jeśli spełnia następujące warunki:

 • Ma ukończone 18 lat.
 • W przypadku UCZENNIC waga wynosi co najmniej 50 kg.
 • Spełni wszystkie wymogi ankiety wypełnianej w punkcie krwiodawstwa.
 • Zostanie dopuszczony przez lekarza po badaniach w punkcie krwiodawstwa.

Uczeń jest traktowany w sposób szczególny jako krwiodawca jeżeli dostosuje się do poniższych ustaleń związanych z procedurą wyjścia na oddanie krwi: 

 • Uczeń jest (lub będzie po pierwszym oddaniu krwi) zarejestrowanym członkiem Szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Michalickim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych przez opiekuna klubu - pedagog Bolesław Wota.
 • Uzgadnia termin zamiaru oddania krwi (a nie fakt, że właśnie wychodzi) z wychowawcą klasy i powiadamia o tym opiekuna klubu co najmniej trzy dni przed wyjściem. Wyjście nie może się odbyć w dniu wcześniej zapowiedzianej klasówki.
 • Pierwsze wyjście na oddanie krwi odbywa się w towarzystwie opiekuna Klubu HDK (pedagoga) lub pod opieką starszych kolegów.

 PRZYWILEJE HONOROWEGO KRWIODAWCY: 

 • Dzień wyjścia na oddanie krwi po okazaniu zaświadczenia z punktu krwiodawstwa jest dniem usprawiedliwionym.
 • Następnego dnia po oddaniu krwi uczeń może być zwolniony z pytania (jednak w przypadku zamiaru zdobycia oceny nie musi z tego przywileju korzystać) po okazaniu zaświadczenia z punktu krwiodawstwa.

TY TAKŻE MOŻESZ URATOWAĆ ŻYCIE INNYM

opiekun SKHDK

pedagog Bolesław Wota

Krok po kroku jak oddać krew!

 • Krok 1. Ukończyć 18 rok życia.
 • Krok 2. Dotrzeć do Punktu Krwiodawstwa
 • Krok 3. Badania przez panie pielęgniarki.
 • Krok 4. Badania przez lekarza.
 • Krok 5. Odpowiadamy na pytania zamieszczone w ankiecie
 • Krok 6. Można posilić się przed oddaniem krwi.
 • Krok 7. Wypełnioną ankietę składamy w rejestracji.
 • Krok 8. Jeśli lekarz wydał ostateczną opinię przygotowujemy się do oddania krwi.
 • Krok 9. Panie pielęgniarki dokonują przygotowania do pobrania krwi.
 • Krok 10. Dozwolone jest trzymanie kciuków za kolegów i koleżanki.
 • Krok 11. Sylwia po badaniach może reprezentować dziś dziewczyny. Pozostałe koleżanki spróbują następnym razem.
 • Krok 12. Po oddaniu pierwszy raz konieczne jest by chwilę odpocząć w pozycji siedzącej.
 • Krok 13. Można posilić się również po oddaniu krwi.
 • Krok. 14. Podpisujemy zwrot kosztów dojazdu jeśli posiadamy bilet jednorazowy, i odbiór czekolad, które pomagają zregenerować siły.
 • Krok. 15. Pamiątkowe zdjęcia.
 • Krok. 16. Na koniec odbiór upominków dla tych, którzy tym razem nie otrzymali od lekarza zezwolenia na oddanie krwi. Ale można podjąć kolejną próbę jeśli będą chęci.


Współpracujemy z:

Przejdz na zawodowstwo
PTI ECDL
Akademia Cisco
cyfryzacja

Projekty

Kontakt

 • Ul. Ks. Bronisława Markiewicza 25b
  38-430 Miejsce Piastowe
 • Tel/Fax. 13 43 530 70 (Sekretariat)
 • E-mail:
 • Tel. 13 43 530 73 (Internat)
 • E-mail:
 • Tel. 13 43 530 70 (Warsztaty)