Mistrz klawiatury

Konkurs dla gimnazjalistów

Regulamin konkursu dla młodzieży GIMNAZJALNEJ:
„MISTRZ KLAWIATURY”
TEMAT i CELE KONKURSU
§ 1

Celem konkursu jest zachęcanie młodzieży szkół gimnazjalnych do nabycia umiejętności prawidłowej obsługi klawiatury komputera przez:

 • odpowiednie przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy,
 • przyporządkowanie poszczególnych palców obydwu rąk do odpowiednich klawiszy na klawiaturze komputera,
 • zastosowanie klawiszy funkcyjnych do pisania wielkich liter, znaków interpunkcyjnych, wyróżnienia elementów tekstu,
 • pisanie tekstu metodą mnemotechniczną (bezwzrokowo i z wykorzystaniem wszystkich palców obydwu rąk),

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

§ 2

 1. Organizatorem konkursu jest Dyrektor i Rada Pedagogiczna Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym.
 2. Informacje o konkursie są publikowane na stronie internetowej: www.mzsp.pl
 3. Pytania dotyczące konkursu można kierować na adres: konkursmkmzsp@wp.pl

§ 3

 1. Konkurs jest przeznaczony dla młodzieży szkół gimnazjalnych.
 2. W konkursie może wziąć udział maksymalnie trzech uczniów z jednej szkoły, pod opieką dorosłego przedstawiciela szkoły, matki lub ojca, prawnego opiekuna, czy przedstawiciela innej instytucji (np. organizacji pozarządowej, domu kultury itp.).
 3.  Jeden opiekun może opiekować się jednocześnie kilkoma uczestnikami konkursu.
 4. Zgłoszenie ucznia do konkursu musi być potwierdzone podpisem Opiekuna.
 5. Przystąpienie do konkursu jest dobrowolne,

§ 4
PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs składa się tylko z części praktycznej
 2. Uczestnicy przystępują do konkursu w grupach 12 osobowych na zasadzie eliminacji
 3. Eliminacje trwają do czasu gdy w grupie finałowej pozostaje:
  • 12 uczestników jeśli w eliminacjach wystąpiło 20 uczestników lub więcej
  • 6 uczestników jeśli w eliminacjach wystąpiło mniej niż 20 uczestników
 4. W przypadku większej liczby uczestników niż 50 przewiduje się   eliminacje 2 stopniowe
 5. Zwycięzca  zostaje wyłoniony z uczestników grupy finałowej
 6. Aby szanse uczestników były jednakowe nie przewiduje się możliwości korzystania z własnych klawiatur
 7. Zadaniem uczestnika konkursu jest przepisywanie tekstu pojawiającego się na ekranie w czasie 10 minut (czas jest mierzony za pomocą stopera); w tym czasie uczestnik konkursu ma również prawo do poprawiania popełnionych błędów,
 8. Na wynik końcowy konkursu wpływa:
  • punktacja za ilość znaków  na minutę
  • punktacja za ilość błędów
  • maksymalna liczba punktów wynika z ilości zawodników w każdym etapie eliminacji, a dla każdego następnego wyniku liczbę punktów obniża się o 1
  • punktacja za błędy jest odwrotna do punktacji za ilość znaków na minutę
  • o zajętym miejscu decyduje suma obydwu punktacji
  • w przypadku jednakowej ilości punktów na nagradzanych miejscach przewiduje się dogrywkę
 9. Konkurs przeprowadzi komisja, w skład której wchodzi:
  • 2   przedstawicieli organizatora konkursu
  • 2   przedstawicieli   opiekunów   uczestników konkursu -   w roli obserwatorów
 10. Wyniki poszczególnych etapów będą prezentowane bezpośrednio po zakończeniu każdego etapu w pracowni konkursowej
 11. Organizator nie zwraca uczestnikom konkursu kosztów związanych ze zgłoszeniem prac.

§ 5

 1. Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez nadesłanie formularza zgłoszeniowego wypełnionego i podpisanego przez Opiekuna ucznia.
 2. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie www.mzsp.pl
  • Formularz zgłoszeniowy zawiera następujące pozycje:
   • dane szkoły lub innego podmiotu (np. organizacji pozarządowej, domu kultury, nazwa, adres pocztowy, e-mail, numer telefonu);
   • imię, nazwisko, uczestnika konkursu oraz wskazanie klasy i szkoły, do której uczęszcza;
   • informację, czy któryś z uczestników wymagałby specjalnej asysty ze względu na niepełnosprawność w razie uczestnictwa w ogłoszeniu wyników konkursu i rozdaniu nagród w Miejscu Piastowym siedzibie Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Ks. Br. Markiewicza 25b;
   • wskazanie, skąd uczestnik dowiedział się o konkursie;
   • imię i nazwisko Opiekuna ucznia, jego funkcję w reprezentowanej szkole  czy innej instytucji lub zaznaczenie że jest to matka lub ojciec ucznia, numer telefonu oraz adres e-mail;

           Powyższe dane będą wykorzystane wyłącznie na potrzeby niniejszego konkursu.

 3. Formularz zgłoszeniowy uczestnicy konkursu wysyłają w lub doręczają osobiście na adres: Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym ul. Ks. Br. Markiewicza 25b, z dopiskiem „Konkurs - MISTRZ KLAWIATURY”, albo jako E-mail na adres konkurspmzsp@wp.pl

TERMIN  KONKURSU
§ 6

 1. Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie do 14 lutego 2011 r. włącznie
 2. Konkurs odbędzie się dnia   1 marca 2011 r   w pracowni informatycznej Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz terminów. O ewentualnych zmianach Organizator poinformuje na stronie internetowej: www.mzsp.pl

NAGRODY
§ 7

 1. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu konkursu oraz na stronie internetowej www.mzsp.pl
 2. Trzy pierwsze miejsca zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi (szczegóły podane będą na stronie internetowej www.mzsp.pl).
 3. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 9

 1. Niniejszy konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.).
 2. W sytuacjach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator. Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie.

Baner 600px x 120px

Kod banera do wklejenia na stronę:

Baner 300px x 250px

Kod banera do wklejenia na stronę:

Baner 160px x 600px

Kod banera do wklejenia na stronę:

Współpracujemy z:

Przejdz na zawodowstwo
PTI ECDL
Akademia Cisco
cyfryzacja

Projekty

Kontakt

 • Ul. Ks. Bronisława Markiewicza 25b
  38-430 Miejsce Piastowe
 • Tel/Fax. 13 43 530 70 (Sekretariat)
 • E-mail:
 • Tel. 13 43 530 73 (Internat)
 • E-mail:
 • Tel. 13 43 530 70 (Warsztaty)