Modernizacja i zakup wyposażenia pracowni zawodowych

Opis projektu:

„Modernizacja i zakup wyposażenia pracowni zawodowych  Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym”
Nr RPPK.06.04.02-18-0009/16-00
Oś priorytetowa nr VI Spójność przestrzenna i społeczna
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020

Działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna
Beneficjent:
Zgromadzenie Św. Michała Archanioła -
Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym
ul. Ks. Br. Markiewicza 25b
38-430 Miejsce Piastowe

Wartość projektu: 1.182.302,19 PLN
Dofinansowanie z EU: 1.004.956,83 PLN
Celem projektu jest poprawa standardu i zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości oferty edukacyjnej oraz podniesienie jakości kształcenia w MZSP Miejsce Piastowe poprzez modernizację i zakup wyposażenia pracowni zawodowych.

Opis projektu pn. „Modernizacja i zakup wyposażenie pracowni zawodowych Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym”:
Dotychczasowe pracownie kształcenia zawodowego, w których odbywają się zajęcia
z przedmiotów zawodowych dla kierunków: technik informatyk, technik cyfrowych procesów graficznych, technik organizacji reklamy zostaną poddane modernizacji (przebudowie) polegającej na:

- pracowni zawodowej dla kierunku technik informatyk, w których odbywają się zajęcia z sieci komputerowych, urządzeń techniki komputerowej, grafiki komputerowej. Również przeprowadzane są egzaminy zawodowe dla kierunku technik informatyk dla klasyfikacji E. 12 montaż i eksploatacja komputerów osobistych i urządzeń peryferyjnych, oraz E.13
- pracowni zajęć dydaktycznych, która zostanie zaadoptowana na pracownię zawodową do zajęć praktycznych i przeprowadzania egzaminów zawodowych dla kierunku technik cyfrowych procesów graficznych w zakresie A. 54 – przygotowanie materiałów graficznych do procesu drukowania, A.55 – druk cyfrowy,

Projekt przebudowy polega na :

Prace budowlane polegać będą również na budowie sieci wewnętrznej komputerowej.

Współpracujemy z:

Przejdz na zawodowstwo
PTI ECDL
Akademia Cisco
cyfryzacja

Projekty

Kontakt

  • Ul. Ks. Bronisława Markiewicza 25b
    38-430 Miejsce Piastowe
  • Tel/Fax. 13 43 530 70 (Sekretariat)
  • E-mail:
  • Tel. 13 43 530 73 (Internat)
  • E-mail:
  • Tel. 13 43 530 70 (Warsztaty)