Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Bronisława Markiewicza - Aktualności: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

06 październik 2017 13:47

facebook twitter

RPO/ZAM/10/2017                                                    Miejsce Piastowe, dnia 06.10.2017 r.

według rozdzielnika

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Informuję, iż rozstrzygnięto postępowanie na:

zorganizowanie kursu/szkolenia z zakresu technika druku offsetowego w ramach projektu „Młodzi zawodowcy na START ”. Projekt realizowany jest  w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020,
Działanie 9.4 Poprawa edukacji i kompetencji w regionie

 prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności.

 

Jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Wykonawcy: Robert Kuczera, ul. Sobieskiego 41, 05-410 Józefów za cenę 21 428,00 zł.

Treść oferty jest zgodna z treścią Zaproszenia do składania ofert.

Zestawienie  złożonych  ofert 

Nazwa i adres 
Wykonawcy

Kryterium oceny ofert

Cena oferty/Liczba punktów
w kryterium

Razem

Streszczenie

 
Robert Kuczera,
ul. Sobieskiego 41, 05-410 Józefów

cena

21 428,00  zł

- 90,00 pkt

 

 

 

98,00

Oferta spełnia warunki udziału
w postępowaniu

Oferta najkorzystniejsza

 

kryterium społeczne

0,00 pkt

doświadczenie trenera w organizacji szkoleń objętych zamówieniem

8,00 pkt