Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Bronisława Markiewicza - Aktualności: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

19 styczeń 2018 20:09

facebook twitter

RPO/ZAM/1/2018                                                      Miejsce Piastowe, dnia 19.01.2018 r.

według rozdzielnika

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Informuję, iż rozstrzygnięto postępowanie na:

zorganizowanie kursu projektowania sieci światłowodowych dla dwóch grup uczniów Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym w ramach projektu „Młodzi zawodowcy na START ”. Projekt realizowany jest
w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020,
Działanie 9.4 Poprawa edukacji i kompetencji w regionie

prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Wykonawcy: Fibrain Sp. z o.o. , 36-062 Zaczernie, Zaczernie 190 F za cenę 9 225,00 zł.

Treść oferty jest zgodna z treścią Zaproszenia do składania ofert.

Zestawienie  złożonych  ofert 

Nazwa i adres Wykonawcy

Kryterium oceny ofert

Cena oferty/Liczba punktów
w kryterium

Razem

Streszczenie

Fibrain Sp. z o.o. ,
36-062 Zaczernie, Zaczernie 190 F

cena

9 225,00 zł

- 90,00 pkt

 

 

 

98,00

Oferta spełnia warunki udziału
w postępowaniu

Oferta najkorzystniejsza

 

kryterium społeczne

0,00 pkt

doświadczenie trenera w organizacji szkoleń objętych zamówieniem

8,00 pkt