Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Bronisława Markiewicza - Aktualności: Modyfikacja Zaproszenia do składania ofert

Modyfikacja Zaproszenia do składania ofert

07 marzec 2018 08:00

facebook twitter

Miejsce Piastowe, dnia 6.03.2018 r.

Modyfikacja
Zaproszenia do składania ofert

Dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na: zorganizowanie 3-dniowej wycieczki do Torunia dla uczniów Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym w ramach projektu „Młodzi zawodowcy na START ”. Projekt realizowany jest w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020, Działanie 9.4 Poprawa edukacji i kompetencji w regionie.

Z przyczyn niezależnych od Zamawiającego zmienia się termin realizacji zamówienia:

Punkt 4 ust. 2 Zaproszenia do składania ofert otrzymuje brzmienie:

2)Wymagany termin realizacji: 4.04.2018 r. wyjazd – 6.04.2018 r. powrót

W związku z powyższym punkt 9 i 10 zdanie pierwsze zaproszenia do składania ofert otrzymują odpowiednio brzmienie:

  1. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert:
    1. Ofertę należy złożyć do dnia 12.03.2018 r. do godziny 11:00 w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym ul. Ks. Br. Markiewicza 25b, 38-430 Miejsce Piastowe (sekretariat I piętro). Oferty, które wpłyną po terminie wskazanym powyżej, nie będą brane pod uwagę.
    2. Otwarcie ofert jest jawne. Otwarcie ofert odbędzie się 12.03.2018 roku o godz. 11:05. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Oferenci mają możliwość zapoznania się z treścią złożonych ofert, z zastrzeżeniem konieczności zachowania przepisów dotyczących ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.
    3. UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.
  1. Forma składania ofert:

    Oferty w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z oznaczeniem ,,Oferta - NIE OTWIERAĆ PRZED 12.03.2018 r godz. 11:05  należy składać w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym ul. Ks. Br. Markiewicza 25b, 38-430 Miejsce Piastowe (sekretariat I piętro).