Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Bronisława Markiewicza - Aktualności: Stypendia 2019/2020 – nabór szkolnictwo zawodowe

Stypendia 2019/2020 – nabór szkolnictwo zawodowe

18 wrzesień 2019 10:08

facebook twitter

Informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił nabór wniosków
o przyznanie stypendium w ramach projektu pn. ,,Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2019/2020”

Zainteresowani uczniowie spełniający kryteria, mogą zgłaszać się do swoich wychowawców, celem uruchomienia procedury złożenia wniosku.

 

NABÓR WNIOSKÓW TRWA DO 25 WRZEŚNIA

KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW

dla uczniów/uczennic szkół branżowych
I stopnia

dla uczniów/uczennic technikum

OBOWIĄZKOWE

  • pobieranie nauki w co najmniej 2 klasie

b) stałe zamieszkiwanie na terenie województwa podkarpackiego lub uczęszczanie do szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie zawodowe, której siedziba znajduje się na terenie województwa podkarpackiego

c) dochód w rodzinie ucznia przypadający na jednego członka rodziny, z roku 2018, nieprzekraczający dwukrotności progu określonego w Ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. oświadczeniach rodzinnych (Dz. U. z2018r. poz. 2220 z późn. zm.) tj. kwoty 1348,00 zł (2 x 674,00 zł), natomiast w przypadku, gdy członkiem rodziny ucznia jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, dochód rodziny w przeliczeniu na jednego członka rodziny nie może przekraczać kwoty 1528,00 zł (2 x 764,00 zł).Zastrzega się,
że w przypadku posiadania przez rodzinę ucznia gospodarstwa rolnego, dochód rodziny
z tego tytułu ustalony zostanie przez pomnożenie liczby hektarów przeliczeniowych znajdujących się w posiadaniu rodziny i wysokości przeciętnego dochodu z pracy
w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2017r. ogłoszonego
w Obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 września 2018 r.
w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2017 r.

d )opracowany Indywidualny Plan Rozwoju edukacyjnego

e) nieuzyskiwanie w roku szkolnym 2019/2020innego stypendium na cele edukacyjne, finansowanego ze środków unijnych

f) średnia ocen z 3 dowolnie wybranych przedmiotów z grupy przedmiotów zawodowych i/lub przedmiotów ogólnych powiązanych z zawodem na poziomie nie niższym niż 4,00 obliczona w oparciu o świadectwo szkolne z roku szkolnego 2018/2019, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrągleń,
z zastrzeżeniem, że w grupie 3 wybranych przedmiotów musi znaleźć się przynajmniej jeden przedmiot zawodowy z oceną klasyfikacyjną na poziomie nie niższym niż 4.

f) średnia ocen z wszystkich przedmiotów na poziomie nie niższym niż 4,80 obliczona w oparciu o świadectwo szkolne z roku szkolnego 2018/2019, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrągleń

g) średnia ocen z 3 dowolnie wybranych przedmiotów z grupy przedmiotów zawodowych lub przedmiotów ogólnych powiązanych z zawodem na poziomie nie niższym niż 5,00 obliczona w oparciu
o świadectwo szkolne z roku szkolnego 2018/2019, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrągleń,
z zastrzeżeniem, że w grupie 3 wybranych przedmiotów musi znaleźć się przynajmniej jeden przedmiot zawodowy

DODATKOWE

a)szczególne osiągnięcia edukacyjne w zakresie przedmiotów zawodowych lub przedmiotów „ogólnych” powiązanych z zawodem –uzyskane w ciągu lat szkolnych: 2016/2017, 2017/2018 i 2018/2019 –wysokie wyniki w konkursach, olimpiadach i turniejach z ww. przedmiotów, organizowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 Nr 13, poz. 125 z późn. zm.), a w szczególności:-uzyskanie tytułu laureata lub finalisty konkursu, olimpiady lub turnieju;-uczestnictwo, odpowiednio, w II i III stopniu konkursu, olimpiady lub turnieju

b)inne osiągnięcia edukacyjne w zakresie przedmiotów zawodowych lub przedmiotów „ogólnych” powiązanych z zawodem lub osiągnięcia zawodowe, niezaliczane do szczególnych osiągnięć edukacyjnych lub zawodowych uzyskane w roku szkolnym 2018/2019

c)osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego

Stypendium może otrzymać uczeń/uczennica któr(y/a)spełni wszystkie kryteria obowiązkowe przyznawania stypendiów
i przynajmniej jedno z kryteriów dodatkowych.