Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Bronisława Markiewicza - Aktualności: Rozpoczynamy rekrutację do projektu ,,Twoja przyszłość w Twoich rękach – staże zagraniczne MZSP”.

Rozpoczynamy rekrutację do projektu ,,Twoja przyszłość w Twoich rękach – staże zagraniczne MZSP”.

12 luty 2021 17:37

facebook twitter
Staż zagraniczny to recepta na Twój zawodowy sukces!


Informujemy, że 22 lutego 2021 r. rusza rekrutacja do projektu ,,Twoja przyszłość w Twoich rękach – staże zagraniczne MZSP”.
Dnia 18 lutego 2021 r. o godz. 17:00 odbędzie się spotkanie online, podczas którego zostaną omówione zasady udziału w projekcie. Chęć uczestnictwa w nim należy zgłaszać do wychowawcy klasy.
Uczniowie klas III Technikum Informatycznego, Organizacji Reklamy, Grafiki i Poligrafii Cyfrowej, zainteresowani udziałem w projekcie, składają u Koordynatora Projektu,
w terminie do dnia 12 marca 2021 r., do godz. 14:00 kompletne, prawidłowo wypełnione dokumenty aplikacyjne:
a) formularz zgłoszeniowy do projektu, wypełniony czytelnie, drukowanymi literami, podpisany;
b) oświadczenie wychowawcy klasy, do której uczęszcza uczeń, potwierdzające osiągnięte przez niego wyniki w nauce, za I semestr roku szkolnego 2020/2021;
c) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych umiejętności np. certyfikat CISCO, językowy itp.;
d) oświadczenie zdrowotne.
Uczniowie, którzy złożą dokumenty spełniające kryteria formalne, zaproszeni zostaną na test językowy. Odbędzie się on w marcu 2021 r., kandydaci na uczestników projektu zostaną poinformowani o dokładnym terminie jego przeprowadzenia.
Liczba uzyskanych punktów przez ucznia zadecyduje o jego udziale w projekcie.
Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem projektu, zawierającym szczegółowy opis zasad realizacji projektu oraz procesu rekrutacji.

Do pobrania:
1. Regulamin Projektu.
2. Formularz zgłoszeniowy.
3. Oświadczenie zdrowotne.
4. Oświadczenie wychowawcy.